دوره و شماره: دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-182 

مقاله پژوهشی

بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

صفحه 29-43

کبری عرب؛ رودابه راوش؛ بهروز شیران


استخراج و شناسایی یک پپتید فعال زیستی جدید حاصل از هیدرولیزات کرم سفید ریشه

صفحه 1-15

عسل خواجه پور زاوه؛ احمد آسوده؛ حسین نادری منش


بررسی اثرات سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان کولون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9

صفحه 44-59

ندا امانی؛ مهرداد شریعتی؛ رحیم احمدی؛ سعید خاتم ساز؛ مختار مختاری


بررسی عملکرد میکروارگانیسم خاکزی مولد آنزیم ارگانوفسفات هیدرولاز درسم زدایی ترکیبات ارگانوفسفره (دیازینون) و ارزیابی خواص کینتیکی آن

صفحه 60-74

محمد حاجی ابوالحسنی؛ عباس صاحبقدم لطفی


طراحی،کلونینگ، بیان و خالص سازی پپتید هیستاتین 3 جهش یافته و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

صفحه 75-88

زهرا توکلی؛ بهناز صفار؛ کریم مهنام؛ روح الله همتی


مطالعه تاثیر فلز کادمیوم بر فعایت آنزیم پروتئاز باکتری Pseudomonas aeruginosa

صفحه 89-104

ندا سزاوار؛ داریوش مینایی تهرانی


کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

صفحه 105-121

علی اشرف مهرابی؛ هومن شیروانی


چندشکلی جایگاه ژنی MHC-DAB II در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix) تکثیرشده به روش نیمه طبیعی

صفحه 122-136

الهام جرفی؛ محمدرضا کلباسی؛ مجید صادقی زاده


شبیه سازی دینامیک مولکولی آنزیم استیل کولین استراز در حضور نانوذرات طلا

صفحه 137-151

حنانه اکبرنژاد؛ محمد برشان تشنیزی؛ رضا حسن ساجدی؛ فرامرز مهرنژاد


تأثیر الگوریتم‌های فراابتکاری در همترازی شبکه‌های مبتنی بر میانکنش پروتئین-پروتئین در پنج گونه زیستی

صفحه 152-167

الهام مهدی پور؛ محمد قاسم زاده


ارتباط کمی ساختار- فعالیت و داکینگ مولکولی بازدارنده های مشتقات پیرازولین بر سیکلواکسیژناز 2 با استفاده از روش های کموانفورماتیک

صفحه 168-182

مهنوش محمد نظری؛ محمد اسدالهی بابلی


مطالعات مولکولی، بیوانفورماتیکی و تعیین ویژگی های عملکردی آنزیم کتکول 2و3 دی‌اکسیژناز از سویه Aneurinibacillus migulanus Znu12

صفحه 16-28

ثریا محمدزاده؛ نسرین احمدپور؛ زیبا میرزایی؛ وهب جعفریان