مطالعه تاثیر فلز کادمیوم بر فعایت آنزیم پروتئاز باکتری Pseudomonas aeruginosa

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

کادمیوم یک فلز سنگین است که در صنعت مورد استفاد قرار می گیرد. این فلز از طریق پساب کارخانجات وارد آب و خاک شده و سبب آلودگی محیط زیست و در نتیجه تاثیر بر رشد گیاهان و میکروارگانیسمها می شود. کادمیوم می تواند با تاثیر بر آنزیمهای سلولی سبب اختلال در متابولیسم شود. Pseudomonas aeruginosa از باکتریهای خاک می باشد که در حذف آلودگیهای هیدروکربنی از قبیل آلودگیهای نفتی و پسابهای صنعتی نقش دارد. ورود کادمیوم به همراه پساب های صنعتی می تواند توانمندی این باکتری را در حذف آلودگی ها تحت تاثیر قرار دهد. در این مطالعه تاثیر حضور فلز کادمیوم بر رشد و تکثیر باکتری P. aeruginosa و تاثیر آن بر فعالیت آنزیم پروتئاز مطالعه گردید. نتایج نشان داد که حضور کادمیوم در محیط کشت سبب کاهش بیومس و فعالیت پروتئاز ترشح شده در محیط، شده است. تاثیر حضور منابع مختلف نیتروژن برای فعال کردن ترشح پروتئاز در محیط کشت، بررسی شد و مشخص شد نوترینت برات بیشترین تاثیر را در فعال کردن پروتئاز دارد. تاثیر غلظتهای مختلف کادمیوم بر پروتئاز استخراج شده مشخص نمود که کادمیوم می تواند سبب کاهش فعالیت آنزیم استخراج شده شود. مقدار IC50 در حدود 1/0 میلی مولار بدست آمد. pH و دمای اپتیمم آنزیم به ترتیب 9 و 40 درجه بدست آمد که حضور کادمیوم سبب کاهش فعالیت آنزیم در این pH و دما شد. در نهایت نتایج مشخص نمود که حضور کادمیوم نه تنها می تواند رشد باکتری را تحت تاثیر قرار دهد، بلکه سبب کاهش فعالیت آنزیم پروتئاز نیز میشود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of the effect of cadmium on the activity of protease of Pseudomonas aeruginosa

نویسنده [English]

  • Neda Sezavar

Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Cadmium is a heavy metal used in industry. This metal enters water and soil through factory effluents and causes environmental pollution and thus affects the growth of plants and microorganisms. Cadmium can disrupt metabolism by affecting cellular enzymes. Pseudomonas aeruginosa is a soil bacterium that is involved in the removal of hydrocarbon contaminants such as oil and industrial effluents. Infiltration of cadmium along with industrial effluents can affect the ability of this bacterium to remove contaminants. In this study, the effect of the presence of cadmium on the growth of P. aeruginosa and its effect on protease activity were studied. The results showed that the presence of cadmium in the culture medium reduced the biomass and decreased the activity of protease secreted in the medium. The effect of the presence of different sources of nitrogen to activate protease secretion in the culture medium was investigated and it was found that nutrient broth has the highest effect on activating protease. The effect of different concentrations of cadmium on the extracted protease showed that cadmium can reduce the activity of the extracted enzyme. The value of IC50 was estimated to be about 0.1 mM. The optimum pH and temperature of the enzyme were 9 and 40oC, respectively, which the presence of cadmium reduced the enzyme activity at this pH and temperature. Finally, the results showed that the presence of cadmium can not only affect the growth of bacteria, but also reduce the activity of protease

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Cadmium"
  • " enzyme"
  • "protease"
  • "Pseudomonas"
  • "activity"
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 89-104
  • تاریخ دریافت: 07 خرداد 1399
  • تاریخ بازنگری: 04 مرداد 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 05 آبان 1399