کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات منابع طبیعی

2 دانشجوی دکتری، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

تنوع و روابط ژنتیکی 25 جمعیت از‌ پنج گونه دیپلوئید جنس‌های Aegilops و Triticum با استفاده از 15 آغازگر SCoT مورد بررسی قرار گرفت که 12 آغازگر دارای باندهای قابل امتیاز بودند. بر اساس پارامترهای نشانگری PIC، RP، EMR و MI آغازگرهای SC6، SC11، SC63 و SC20 که میزان بالایی را نشان دادند، برای آنالیز مجموعه ژرم پلاسم گونه‌های Aegilops و Triticum در تحقیقات بعدی معرفی گردیدند. فاصله ژنتیکی جمعیت‌های مورد بررسی با استفاده از ضریب فاصله جاکارد نشان داد که میانگین فاصله بین جمعیت‌ها 307/0 و متوسط فاصله بین گونه‌ای نیز 636/0 بود. همچنین دو زیرگونه Ae. tauschii و Ae. strangulateکه هردو دارای ژنوم D هستند کمترین فاصله را با یکدیگر داشتند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA براساس ضریب فاصله جاکارد نشان داد که جمعیت‌ها در 5 گروه قرار گرفتند به طوری که گونه‌ها بصورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند که نشان‌دهنده کارایی بالای نشانگر مورد استفاده می‌باشد، این نتایج با نتایج حاصل از ماتریس فاصله و تجزیه به مختصات اصلی صد در صد مطابقت داشت. آنالیز شاخص‌های ژنتیکی برای گونه‌های مورد بررسی نشان داد بیشترین تنوع درون جمعیتی و تنوع ژنی مربوط گونه Ae. tauschii بود. همچنین بیشترین میزان پلی مورفیسم نیز در بین جمعیت‌های این گونه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of SCoT molecular marker in the study of genetic relationships between Aegilops and Triticum diploid species

نویسندگان [English]

 • Ali Ashraf Mehrabi 1
 • hooman shirvani 2

1 Dep. of Biotechnology, Research Institute of Forests and Rangelands, Agricultural Research, Education and Extension Organization. Tehran, Iran.

2 Phd Student, Plant Breeding, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Genetic diversity and genetic relationships of 25 populations from five diploid Aelilops and Triticum were investigated using 15 SCoT primers, 12 primers with scalable bands. Based on the PIC, RP, EMR and MI markers, SC6, SC11, SC63 and SC20 primers showed high levels for the analysis of the germplasm collection of Aegilops and Triticum species in subsequent studies. The genetic distance of the populations studied using the Jaccard distance coefficient showed that the average distance between populations was 0.307 and the mean inter-species distance was 0.636. Also two species Ae. strangulata and Ae. tauschii, both of which have the genome D, have the smallest distance. The results of UPGMA cluster analysis based on Jaccard distance coefficient showed that the populations were divided into 5 groups, so that the species were 100% separated, indicating the high efficiency of the marker, these results corresponded to the results of the gap matrix and the decomposition to the original coordinates of 100 percent. The analysis of genetic indices for the species studied showed that the highest intra-population variation and genetic diversity were related to Ae. tauschii was the highest polymorphism was observed among the populations of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic Diversity
 • Molecular Marker
 • Aegilops
 • Triticum

ارزیابی کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه­های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

علی اشرف مهرابی1* و هومن شیروانی2

1 ایران، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، بخش تحقیقات منابع طبیعی

2 ایران، ایلام، دانشگاه ایلام، دانشکده کشاورزی، گروه اصلاح نباتات

تاریخ دریافت: 01/04/1399           تاریخ پذیرش: 07/07/1399

چکیده

تنوع و روابط ژنتیکی 25 جمعیت از­ پنج گونه دیپلوئید جنس­های Aegilops و Triticum با استفاده از 15 آغازگر SCoT مورد بررسی قرار گرفت که 12 آغازگر دارای باندهای قابل امتیاز بودند. بر اساس پارامترهای نشانگری PIC، RP، EMR و MI آغازگرهای SC6، SC11، SC63 و SC20 که میزان بالایی را نشان دادند، برای آنالیز مجموعه ژرم پلاسم گونه­های Aegilops و Triticum در تحقیقات بعدی معرفی گردیدند. فاصله ژنتیکی جمعیت‌های مورد بررسی با استفاده از ضریب فاصله جاکارد نشان داد که میانگین فاصله بین جمعیت‌ها 307/0 و متوسط فاصله بین گونه‌ای نیز 636/0 بود. همچنین دو زیرگونه
Ae. tauschii و  Ae. strangulateکه هردو دارای ژنوم D هستند کمترین فاصله را با یکدیگر داشتند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ای به روش UPGMA براساس ضریب فاصله جاکارد نشان داد که جمعیت‌ها در 5 گروه قرار گرفتند به طوری که گونه­ها بصورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند که نشان­دهنده کارایی بالای نشانگر مورد استفاده می­باشد، این نتایج با نتایج حاصل از ماتریس فاصله و تجزیه به مختصات اصلی صد در صد مطابقت داشت. آنالیز شاخص‌های ژنتیکی برای گونه‌های مورد بررسی نشان داد بیشترین تنوع درون جمعیتی و تنوع ژنی مربوط گونه Ae. tauschii بود. همچنین بیشترین میزان پلی مورفیسم نیز در بین جمعیت­های این گونه مشاهده گردید.

واژه های کلیدی: تنوع ژنتیکی، نشانگر مولکولی، Aegilops، Triticum

*نویسنده مسئول، تلفن: 09124946488، پست الکترونیکی: alia.mehrabi@yahoo.com

مقدمه

 

طایفه تریتیسه یکی از مهمترین قبیله‌های خانواده پواسه (Poaceae) می‌باشد، که از نظر اقتصادی مهمترین غلات در این قبیله قرار دارند (5). آژیلوپس‌ها از خویشاوندان نزدیک گندم بوده و از اجداد وحشی گندم محسوب می‌شوند، که منابع ژنتیکی بی نظیری برای اصلاح گندم بوده و بهره‌برداری از آنها در اصلاح نباتات موجب بهبود کمیت و کیفیت ارقام زراعی خواهد شد (10).این جنس بیش از 20 گونه یکساله را شامل شده که به عنوان خزانه ژنی ثانویه برای گندم محسوب می‌گردد (26 و 31). گونه‌های جنس Aegilops در شمال‌غربی و مرکز آسیا، در ایران و سرتاسر دریای مدیترانه پراکنده شده‌اند (15). اطلاعات در مورد تنوع ژنتیکی گیاه برای توسعه استراتژی‌های مناسب در زیست‌شناسی حفاظتی و همچنین در بسیاری دیگر از زمینه های کاربردی ضروری است. از نقطه نظر اساس تکاملی، تنوع ژنتیکی به عنوان پتانسیل تکاملی یک گونه، حیاتی و مهم می‌باشد. فیلوژنتیک مولکولی و تجزیه و تحلیل تنوع ژنتیکی می‌تواند به روشن شدن وضعیت طبقه‌بندی و روابط تکاملی بین گونه‌های زراعی و خویشاوندان وحشی آنها کمک کند. همچنین می‌توانید جهت برنامه‌ریزی دقیق استراتژی‌های مدیریت ژرم پلاسم و جلوگیری از ایجاد اشتباه به‌طور موثر کمک نماید (23). خویشاوندان وحشی محصولات زراعی یک منبع بالقوه مفید و با ارزش تنوع ژنتیکی هستند که اخیراً توجه به‌نژادگران را به خودجلب نموده‌اند و حتی برخی معتقدند که موفقیت آینده اصلاح نباتات در استفاده از منابع ژنتیکی وحشی نهفته است (12). به‌منظور تعیین تنوع ژنتیکی انواع مختلفی از سیستم‌های نشانگری توسط به‌نژادگران گیاهی استفاده می‌شود که از جمله آن‌ها می‌توان به نشانگرهای مورفولوژیکی و مولکولی شامل بیوشیمیائی و DNA اشاره کرد (29). نشانگر‌های مولکولیDNA  بر اساس شناسایی چندشکلی در توالی DNA بوده که تحت تأثیر شرایط محیطی و مراحل رشد گیاه نیستند (9). در طی سال‌‌های اخیر انواع مختلفی از روش‌های واکنش زنجیره‌ای پلیمراز (PCR) ابداع شده‎اند که از جملة آن‌ها مـی‎تـوان مـواردی چـون Nested PCR، Boster PCR، Hot start PCR، Touch down PCR، Ampliwax PCR Gems و غیره را نام برد (17). نشانگر مولکولی (SCoT= Start codon targeted) یا در ترجمه فارسی، کدون­های آغاز هدف واقع شده، روشی است که در آن پرایمرها بر اساس توالی­های آغاز (ATG) طراحی شده و نواحی بین کدون­های آغاز طی واکنش زنجیره­ای پلیمراز تکثیر، و تفاوت­ها آشکار می­شود. پرایمرهای SCoT معمولاً 24-18 نوکلئوتیدی هستند و محتوای C و G آنها 50% تا 72% است (13). نشانگرهای SCoT به طور کلی در مقایسه با ISSR و RAPD از تکرارپذیری بیشتری برخوردارند و عقیده بر این است که طول و دمای اتصال آغازگرها، تنها عواملی نیستند که در تکرارپذیری الگوی نواربندی آنها نقش دارند (6). از مزایای این نشانگر می­توان به آسان بودن و کم هزینه بودن بکارگیری آن، چندشکلی بالا، آشکارسازی اطلاعات ژنتیکی وسیع و فراگیر بودن آغازگرهای آن در ژنوم گیاهان اشاره کرد. افزون براین، در طراحی آغازگرهای این نشانگر به اطلاع از توالی نوکلئوتیدی ژنوم نیاز نیست (6). لذا هدف از این تحقیق بررسی تنوع ژنتیکی و روابط بین گونه‌ای برای سه گونه دیپلوئید جنس Aegilops (ژنوم D و U) به همراه دو گونه دیپلوئید جنس Triticum (ژنوم A) با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT می­باشد. همچنین از آنجایی که این نشانگر تنوع را براساس مناطق ژنی نشان می­دهد (تکثیر نواحی با کدون آغاز)، استفاده از نتایج این تحقیق برای تلاقی نمونه­ها در جهت اصلاح و رانش ژنی می­تواند مفید باشد.

مواد و روشها

به منظور ارزیابی روابط بین گونه‌ای برخی گونه­های دیپلوئید و نیای وحشی گندم، تعداد 25 جمعیت از 5 گونه با توجه به بذر­های موجود در بانک ژن دانشگاه ایلام انتخاب شد. مشخصات مواد ژنتیکی مورد مطالعه، با ذکر کد بانک ژن، منشاء و کد جمعیت در جدول 1 نشان داده شده است.

استخراج DNA به روش CTAB تغییر یافته (7) برای هر جمعیت انجام گرفت. بعد از انتقال ۲۰ تا ۵۰ میلی­گرم نمونه خرد شده با ازت مایع به تیوب، ۸۰۰ میکرولیتر از بافر استخراج (۴ گرم CTAB، ۳۶/۱۶ گرم NaCl، ۱۵/۳ گرم Tris-HCl، ۴۸/۱ گرم EDTA، ۴۰۰ میکرولیتر
b-mercaptoetchanol در ۸=pH به حجم 100 میلی­لیتر) به تیوب­ها اضافه شد و به مدت یک ساعت نمونه­ها در حمام آبی با دمای ۶۵ درجه سانتی گراد قرار داده شدند. سپس به هر نمونه مقدار ۸۰۰ میکرولیتر محلول کلروفرم-ایزوآمیل الکل (24:1) اضافه گردید و به مدت 20 دقیقه خوب بهم زده شد تا محلول داخل تیوپ یکنواخت شود. پس از آن نمونه­ها را به مدت ۱۰ دقیقه با ۱۳۰۰۰ دور در دقیقه، سانتریفیوژ و فاز رویی به یک تیوب تمیز منتقل گردید و به هر تیوب مقدار ۶۰۰ میکرولیتر محلول ایزوپروپانول سرد اضافه­ و به مدت یک ساعت در فریزر در دمای ۲۰-­ درجه سانتی گراد قرار­ داده شدند.

 

جدول 1- لیست جمعیت­های مورد بررسی

 

 

کد جمعیت

گونه

منشاء

کد بانک ژن

کد جمعیت

گونه

منشاء

کد بانک ژن

 

St51

Ae. strangulata

آذربایجان

IUGB-00051

Bo19

T. boeticum

کرمانشاه

IUGB-00019

 

St213

Ae. strangulata

مازندران

IUGB-00213

Bo368

T. boeticum

ایلام

IUGB-00368

 

St276

Ae. strangulata

نوشهر

IUGB-00276

Bo155

T. boeticum

خرم آباد

IUGB-00155

 

St306

Ae. strangulata

تاجیکستان

IUGB-00306

Bo18

T. boeticum

خرم آباد

IUGB-00018

 

St233

Ae. strangulata

گرگان

IUGB-00233

Bo10

T. boeticum

کردستان

IUGB-00010

 

Um1429

Ae. umbellulata

ایلام

IUGB-01429

Ur77

T. urartu

کرمانشاه

IUGB-00077

 

Um360

Ae. umbellulata

ایلام

IUGB-00360

Ur154

T. urartu

کهگیلویه

IUGB-00154

 

Um234

Ae. umbellulata

شیراز

IUGB-00234

Ur165

T. urartu

کرمانشاه

IUGB-00165

 

Um887

Ae. umbellulata

ایلام

IUGB-00887

Ur206

T. urartu

کرمانشاه

IUGB-00206

 

Um103

Ae. umbellulata

کرمانشاه

IUGB-00103

Ur162

T. urartu

چهارمحال

IUGB-00162

 

Ta375

Ae. Taushcii

اردبیل

IUGB-00375

 

 

 

 

 

Ta374

Ae. taushcii

گیلان

IUGB-00374

 

 

 

 

 

Ta108

Ae. taushcii

ایران

IUGB-00108

 

 

 

 

 

Ta198

Ae. taushcii

زنجان

IUGB-00198

 

 

 

 

 

Ta205

Ae. taushcii

اردبیل

IUGB-00205

 

 

 

 

                   

 

 

سپس تیوب­ها را به مدت ۱۵ دقیقه با ۱۳۰۰۰ دور سانتریفیوژ­ گردید و بعد از آن فاز مایع به آرامی خالی و به هر تیوب مقدار ۶۰۰ میکرولیتر اتانول 80% سرد اضافه و یک سانتریفیوژ کوتاه صورت گرفت و به آرامی فاز مایع خالی شد (این مرحله دو بار تکرار شد) در پایان نیز تیوب­ها در دمای اتاق قرار گرفت تا خشک شوند و بعد به هر تیوب میزان ۱۰۰ میکرولیتر آب دو بار تقطیر استریل اضافه ­گردید. بررسی کیفیت و کمیت DNA استخراج شده با استفاده از ژل ۸/۰ درصد آگارز و دستگاه اسپکتوفتومتر صورت گرفت. واکنش زنجیره­ای پلیمراز (PCR) در حجم 20 میکرولیتر (50 نانوگرم DNA الگو، 2 میلی مولار MgCl2، 05/0 میلی­مولار از هر dNTP، 2/0 میکرومول آغازگر، یک واحد آنزیم Taq DNA Polymerase و بافر واکنش به مقدار x1) انجام شد. چرخه حرارتی شامل یک مرحله واسرشت سازی اولیه در دمای ۹۵ درجه سانتی­گراد و به مدت ۵ دقیقه و ۳۵ چرخه حرارتی بود که در هر چرخه نیز، زمان و دمای واسرشت­سازی به ترتیب ۳۰  ثانیه و ۹۵ درجه سانتی­گراد، زمان اتصال آغازگر ۳۰ ثانیه و دمای آن برای هر آغازگر متفاوت بود (52 تا 60 درجه). همچنین زمان و دمای توسعه رشته نیز به ترتیب ۶۰ ثانیه و ۷۲ درجه سانتی­گراد بود. توسعه نهایی به مدت ۵ دقیقه در دمای ۷۲ درجه سانتی­گراد انجام شد. در این آزمایش از ژل آگارز 2 درصد با بافر واکنش TBE یک درصد استفاده شد. به منظور تزریق نمونه در ژل، ابتدا میزان ۵ میکرولیتر بافر نمونه­گذاری به  DNA­های تکثیر شده اضافه و سپس میزان ۱۰ میکرولیتر از هر نمونه به درون چاهک­های ایجاد شده در ژل آگارز بارگزاری و با ولتاژ ۱۰۰ و میزان ۵/۲ ساعت حرکت صورت گرفت و سپس ژل را جهت رنگ­آمیزی در محلول اتیدیوم برماید (یک میکروگرم در میکرو­لیتر) به مدت ۴۵-۳۰ دقیقه قرار داده و از دستگاه Gel Document جهت نمایان شده نوارها استفاده شد. محتوی اطلاعات چند شکلی (PIC= Polymorphic information content) از طریق فرمول   محاسبه شد، در اینجا p برابر با مجموع نوارهای هر لوکوس برای کلیه ژنوتیپ­ها است (11). همچنین شاخص نشانگری
(MI= Marker Index) از رابطه MI= PIC × N× β بدست آمد که N تعداد کل باندها و β نسبت چندشکلی برای هر آغازگر بود (24). شاخص نسبت چندگانه موثر (EMR= Effective multiplex ratio) از رابطه EMR= NPB × β که از درصد چندشکلی (β) ضربدر تعداد نوارهای چند­شکل (NPB) بدست آمد (16) و قدرت تفکیک (RP= Resolving power) از رابطه RP=∑IB محاسبه گردید. RP=∑IB در رابطه [(IB=1-[2×(0.5-Pi و Pi نسبت افراد دارای نوار است (4). در پایان نیز داده­های حاصل، با استفاده از نرم افزارهای Darwin 6 برای محاسبه ماتریس فاصله (21)، MEGA 6 جهت تجزیه کلاستر (27) و GenAlEx 6.2 برای تجزیه به مختصات اصلی (20) مورد ارزیابی قرار گرفت.

 

نتایج

چندشکلی: تنوع ژنتیکی جمعیت­های مورد مطالعه با استفاده از 15 آغازگر SCoT مورد بررسی قرار گرفت که تنها 12 آغازگر دارای باندهای قابل امتیاز بودند. شکل 1 الگوی باندی جمعیت­ها با استفاده از آغازگر SC11 برای 25 جمعیت را نشان می­دهد. آغازگرهای SCoT در مجموع توانستند 92 مکان را تکثیر کنند که از این تعداد 7 باند یک شکل مشاهده شد و سایر باندها چند شکل بودند، که آغازگرهای SC6، SC11، SC63 و SC20 بیشترین تعداد باند (10) و آغازگر SC35 کمترین تعداد باند (4) را نشان داد. میانگین درصد چند شکلی برابر 25/93% بود که کمترین میزان درصد چند شکلی را آغازگرهای SC60 و SC23 (80%) و SC21 (21/83 %) داشتند .نتایج به‌دست آمده برای آغازگرهای مورد بررسی در جدول 2 ارائه شده است.

 

شکل1- الگوی باندی جمعیت­های مورد بررسی با استفاده از آغازگر  SC11

 

میانگین PIC در آغازگر­های مورد بررسی برابر 40/0 بود، بیشترین میزان محتوای اطلاعات چند­شکلی (PIC) مربوط به آغازگرهای SC36، SC5، SC28، SC13 و SC40 بود که این آغازگرها بهتر از سایر آغازگرها توانستند فاصله ژنتیکی ژنوتیپها را مشخص کنند. آغازگر SC63 و SC20 با کمترین میزان محتوای اطلاعات چند­شکلی (PIC) توانایی خوبی در جداسازی ژنوتیپها نداشتند. میانگین شاخص RP برابر 33/6 بود که آغازگرهای SC20، SC5 و SC11 بیشترین میزان و آغازگرهای SC35 و SC21 دارای کمترین میزان بودند. همچنین میانگین شاخص­های MI و EMR به ترتیب برابر 81/2 و 68/6 بود. بیشترین میزان MI و EMR را آغازگرهای  SC5و SC11 و کمترین میزان را آغازگرهای  SC21و SC35 داشتند.

 

جدول 2- اطلاعات چند شکلی، شاخص نشانگری، نسبت چندگانه موثر و شاخص قدرت تفکیک در آغازگرهای مورد بررسی

 

شباهت ژنتیکی: فاصله ژنتیکی جمعیت‌های مورد بررسی با استفاده از ضریب فاصله جاکارد (جدول 3) نشان داد که میانگین فاصله بین جمعیت‌ها 307/0، متوسط فاصله بین گونه‌ای نیز 636/0 بود. در بین 5 گونه مورد مطالعه جمعیت‌های گونه T. boeticum دارای کمترین متوسط ضریب فاصله درون گونه‌ای نسبت به جمعیت‌های سایر گونه‌ها با میزان 150/0 بود و جمعیت‌های گونه
Ae. tauschii نیز ضریب فاصله بالایی (196/0) نسبت به دیگر گونه‌ها نشان داد. بیشترین فاصله بین جمعیت St306 (تاجیکستان) با Ur154 (کهگیلویه) با ضرایب 806/0 بود و کمترین فاصله ژنتیکی بین جمعیت Bo19 (کرمانشاه) با Bo368 (ایلام) با میزان 068/0 بود. نتایج تشابه ژنتیکی بین گونه‌های مورد بررسی با ضریب فاصله جاکارد در جدول 4 ارائه شده است. همچنانکه ملاحظه می‌گردد، کمترین فاصله ژنتیکی بین دو گونه Ae. strangulata و
Ae. tauschii وجود داشت (310/0) و بیشترین فاصله بین گونه‌های T. boeticum وAe. strangulata  با ضریب 776/0 وجود داشت.

 

جدول 3- فاصله ژنتیکی بین جمعیت­ها با استفاده از ضریب تشابه جاکارد بر اساس نشانگر SCoT

 

جدول 4-  فاصله ژنتیکی بر اساس نشانگر SCoT در بین گونه­ها با استفاده از ضریب فاصله جاکارد

گونه

Ae. strangulata

Ae. umbellulata

Ae. taushcii

T. boeticum

T. Urartu

Ae. Strangulate

0

       

Ae. umbellulata

580/0

0

     

Ae. taushcii

310/0

587/0

0

   

T. boeticum

776/0

730/0

730/0

0

 

T. urartu

772/0

739/0

722/0

410/0

0

 

 

تجزیه خوشه­ای: نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA براساس ضریب فاصله جاکارد برای جمعیت‌های مورد بررسی در شکل 2 ارائه شده است. همچنان که ملاحظه می‌گردد، جمعیت‌ها در 5 گروه قرار گرفتند و نتایج حاصل از گروه بندی با نتایج بدست آمده از ماتریس فاصله کاملا مطابقت داشت. بنابراین به خوبی می‌توان دریافت که نشانگر مورد استفاده توانایی بالایی در تفکیک گونه‌ها داشت و جمعیت‌های مورد بررسی را به خوبی در زیرگروه خود قرار داد و حتی جمعیت­های با منشاء جغرافیایی یکسان نیز تا حدود بالایی در کنار یکدیگر قرار گرفتند. دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه‌ای گونه‌ها با روش UPGMA و بر اساس ضریب فاصله جاکارد در شکل 3 ارائه شده است که بر این اساس گونه‌های 2 جنس کاملا از هم تفکیک شدند و در دو گروه جدا قرار گرفتند. گونه‌‌هایAe. tauschii  و
Ae. stranguiata با بیشترین شباهت قبل دو گونه دیگر در یک گروه قرار گرفتند و در مرحله بعد گونه
Ae. umbellulata با فاصله نسبتا متوسطی که با دو گونه قبلی داشت با آنها هم گروه شد. گونه Ae. umbellulata در بین سه گونه مورد مطالعه جنس Aegilops بیشترین فاصله را با دیگر گونه‌ها با توجه به نمودار تهیه شده بر اساس نشانگر SCoT نشان داد.

 

شکل 2- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای بر اساس نشانگر SCoT در 25 جمعیت به روش UPGMA: اعداد روی شکل نشان دهنده فاصله ژنتیکی جمعیت­ها بوده، که نزدیکترین جمعیت­ها بر اساس ضریب فاصله جاکارد در کنار یکدیگر قرار گرفته و بر اساس میزان فاصله با یکدیگر  ادغام و خوشه جدید را تشکیل داده­اند.

شکل 3- دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای گونه­ها بر اساس نشانگر SCoT به روش UPGMA : اعداد روی شکل نشان دهنده فاصله ژنتیکی گونه­ها از یکدیگر  می­باشد که نزدیکترین گونه­ها بر اساس ضریب فاصله جاکارد در کنار یکدیگر قرار گرفته و بر اساس میزان فاصله با یکدیگر  ادغام و گروهبندی شده­اند.

 

تجزیه به مختصات اصلی: بر اساس داده‌های حاصل از آغازگرهای مورد بررسی تجزیه به مختصات اصلی برای جمعیت‌های مورد بررسی انجام گردید. دو مولفه استخراج شد که در مجموع 93/77% واریانس موجود در ساختار داده‌ها بیان گردید بطوریکه محور مختصات اول و دوم به ترتیب 00/53 و 93/24 درصد از واریانس موجود را توضیح دادند. همچنین نمودار دو بعدی مختصات اول و دوم نیز در شکل 4 ارائه گردید. همچنان‌که ملاحظه می‌گردد پراکنش جمعیت‌ها با نتایج تجزیه خوشه­ای و ماتریس تشابه کاملا مطابقت داشت و جمعیت­ها به  جمعیت‌ها گروه تقسیم شدند بنحوی که جمعیت‌ ­هایی که دارای بیشترین تشابه در ماتریس فاصله بودند و در تجزیه خوشه­ای نیز در کنار یکدیگر قرار گرفته بودند، در تجزیه به مختصات اصلی نیز در کنار یکدیگر قرار گرفتند. همچنین تجزیه به مختصات اصلی برای 5 گونه مورد بررسی به منظور ارزیابی روابط بین گونه‌ای انجام شد که دو محور مختصات اول در مجموع 26/88% واریانس موجود در ساختار داده‌ها را توضیح دادند. نمودار دو بعدی مختصات اول و دوم نیز در شکل 5 ارائه گردید. با توجه به نمودار مشاهده شد که گونه‌های دو جنس از همدیگر تفکیک شدند و دو گونه Ae. stranguiata و Ae. tauschii با داشتن شباهت بالا در یک منظقه نمودار قرار گرفتند.

 

شکل4- پراکنش مختصات اول و دوم تجزیه به مختصات اصلی 25 جمعیت مورد بررسی بر اساس نشانگر SCoT: مختصات اول و دوم به ترتیب 00/53 و 93/24 درصد از واریانس موجود را توضیح دادند. تجمع جمعیت­ها در یک ناحیه از پلات نشان دهنده تشابه ژنتیکی جمعیت­ها است

شکل 5- پراکنش حاصل از تجزیه به مختصات اصلی 5 گونه مورد بررسی بر اساس نشانگر SCoT: مختصات اول و دوم به ترتیب 77/62 و 01/25 درصد از واریانس موجود را توضیح دادند. تجمع گونه­ها در یک ناحیه از پلات نشان دهنده تشابه ژنتیکی گونه­ها است

 

شاخص­های ژنتیکی: شاخص‌های ژنتیکی برای گونه‌های مورد بررسی در جدول 5 ارائه گردید. با توجه به نتایج حاصل از بررسی مولکولی گونه­های مورد بررسی با مارکر SCoT برای هر گونه شاخص‏های درصد چندشکلی (P%)، هتروژنتیکی مورد انتظار نا اریب (Uhe)، هتروژنتیکی مورد انتظار (He) و شاخص شانون (I) محاسبه گردید (جدول 5) که با توجه به نتایج بدست آمده بیشترین تنوع درون جمعیتی و تنوع ژنی مربوط گونه Ae. tauschii  بود. همچنین بیشترین میزان پلی مورفیسم نیز در بین ژنوتیپ­های این گونه بود.

 

جدول 5- میزان تنوع درون گونه­ای برای گونه های مورد بررسی

گونه

تعداد جمعیت

PPB%

UHe(st)

He

I

Ae. Strangulate

5

57/19

081/0

073/0

108/0

Ae. umbellulata

5

13/14

060/0

054/0

080/0

Ae. taushcii

5

09/26

124/0

112/0

160/0

T. boeticum

5

30/16

079/0

071/0

102/0

T. urartu

5

30/16

081/0

073/0

104/0

 

 

48/18

085/0

077/0

111/0

 

 

بحث

تغییرات ژنتیکی در جمعیت‌های گیاهی می‌تواند به‌وسیله مکانیسم‌های مختلف از قبیل جهش، نوترکیبی ژنتیکی، مهاجرت، جریان ژنی، رانده‌شدگی ژنتیکی و گزینش به‌ وجود ‌آید. از آنجا که تنوع مبنای گزینش است، می­توان این تنوع را در گیاهان وحشی جستجو کرد. با استفاده از نشانگر SCoT همانطور که مشاهده شد تنوع قابل ملاحظه­ای در بین جمعیت­های هر پنج گونه وجود داشت و چندشکلی مطلوبی بر اساس این نشانگر مشاهده گردید بطوریکه نشانگر مورد استفاده به خوبی تنوع ژنتیکی موجود در ساختار جمعیت‌ها و روابط بین گونه‌ای را نشان داد. Mohammadi و همکاران (19) تنوع ژنتیکی 35 جمعیت از گونه Ae. cylindrical را با استفاده از 17 آغازگر ISSR مورد بررسی قرار دادند و در مجموع 190 آلل تکثیر شد که تعداد 188 آلل چندشکل بودند (95/98%) و تنوع ژنتیکی بالایی در بین جمعیت‌ها گزارش کردند.

در این پژوهش، با استفاده از 12 آغازگر SCoT، 92 نوار امتیازدهی شد که 87 باند آن چند شکل بودند. تعدادی از این باندها در برخی از آغازگرها منحصربه‌فرد (اختصاصی) بودند (در مجموع 13 باند و به‌طور میانگین 13/14%). باندهای اختصاصی را می‌توان در شناسایی گونه‌ها و نیز تهیه شناسنامه آن‌ها بکار برد. Shirmohammadli  و همکاران (28) با توجه به سطح بالایی از اطلاعات چندشکلی، بهترین نشانگرها برای ارزیابی تنوع ژنتیکی برنج معرفی نمودند. بهترین شاخص برای انتخاب آغازگر مناسب، شاخص قدرت تفکیک Rp)) است زیرا هم از تعداد افراد دارای نوار و هم از تعداد آلل تأثیر می‌پذیرد. قدرت تفکیک (Rp) پارامتری است که توانایی تفکیک آغازگرهای انتخابی را نشان می‌دهد (14). شاخص نشانگر (MI) یک برآورد مناسب برای کارآیی آغازگرها است که به تعداد نوارهای چندشکلی به‌دست‌آمده و به پوشش بالای ژنوم توسط نشانگر نسبت داده می‌شود (18). بالا بودن شاخص نشانگر، نشان از فراهم کردن اطلاعات بیشتر از ژنوم با توجه به تولید تعداد نوار چندشکلی بیشتر است. میزان اطلاعات چندشکلی یکی از شاخص‌های مهم جهت مقایسه نشانگرهای مختلف ازنظر قدرت تمایز آن‌ها است. مقادیر بالای این شاخص، دلالت بر چندشکلی زیاد در یک جایگاه دارد که در تفکیک و تمایز افراد نقش به سزایی دارد (30). در مجموع پیشنهاد می­گردد با توجه به این شاخص­ها از آغازگرهای SC6، SC11، SC63 و SC20 که میزان بالایی را نشان دادند، برای آنالیز مجموعه ژرم پلاسم گونه­های Aegilops و Triticum در تحقیقات بعدی استفاده گردد. نوریان (2) و فرشادفر و همکاران (1) در بررسی تنوع ژنتیکی گونه‌های مختلف جنس پنیرک و مریم نخودی با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT بر اساس پارامترهای نشانگری PIC، RP، EMR و MI آغازگرهای مناسب جهت بررسی تنوع ژنتیکی در گونه­های مورد مطالعه معرفی نمود.

میانگین فاصله بین جمعیت­ها در این مطالعه برابر 307/0 بود که پایین بودن فاصله ژنتیکی یاد شده می­تواند به سبب طول بلند آغازگرهای SCoT و تکثیر انتخابی­تر باشد. هیبریداسیون بین جمعیت­ها با فاصله ژنتیکی زیاد می­تواند یک روش مناسب برای برنامه­های اصلاحی در این گیاه باشد. از آنجایی که نشانگر مولکولی SCoT تنوع را براساس مناطق ژنی نشان می­دهد (تکثیر نواحی با کدون آغاز)، استفاده از نتایج این تحقیق برای تلاقی نمونه­های هر گونه با فواصل زیاد ژنتیکی در جهت هتروزیس، همچنین جمعیت­هایی که در بین گونه­ها بیشترین تشابه را داشتند جهت تلاقی و جریان ژنی به منظور پروژه­های اصلاحی استفاده نمود. متوسط فاصله بین گونه‌ای نیز 636/0 بود که بالا بودن متوسط ضریب تشابه بین گونه‌ای و پایین بودن ضریب تشابه درون گونه‌ای بیانگر این مطلب است که نشانگر مورد بررسی تنوع بیشتری در بین گونه‌ها نشان داد و درون جمعیت‌های هر گونه تنوع کمتری وجود داشت و همین مسئله باعث تفکیک گونه‌های مورد بررسی شد. Aliyev و همکاران (3) با استفاده از ماتریس تشابه Nei و Li روابط بین گونه‌ای در ژنوتیپ‌های دیپلوئید و تتراپلوئید جنس Triticum بر اساس الگوی باندی حاصل از نشانگرهای RAPD را مورد بررسی قرار داد و بیان داشت که T. boeticum با T.monococcum بر اساس ماتریس تشابه فاصله ژنتیکی بالایی داشتند.

کمترین فاصله ژنتیکی بین دو گونه Ae. strangulata و Ae. tauschii وجود داشت (310/0) و بیشترین فاصله بین گونه‌های T. boeticum وAe. strangulata  با ضریب 776/0 وجود داشت. دو گونه Ae. strangulata و Ae. tauschii هردو دارای ژنوم D هستند و وجود فاصله کم در بین آنها طبیعی است و همچنین برای دو گونه T. urartu و T. boeticum باتوجه به اینکه دارای ژنوم A هستند نتیجه بدست آمده با ساختار ژنتیکی آنها مطابقت داشت. این نتایج با گزارش Sallares و Brown (26) که با استفاده از نشانگر EST روابط بین گونه‌ای گونه‌های دیپلوئید آژیلوپس و خویشاوندان آنها را بررسی کردند، مطابقت نشان داد. همچنین Petersen و همکاران (22) روابط فیلوژنتیکی بین گندم نان و گندم نیای وحشی را به منظور یافتن منشاء ژنوم A، B و D در گندم با استفاده از مارکر مولکولی مورد ارزیابی قرار دادند و بیان داشتند که منشاء ژنوم D از Ae. tauschii و ژنوم B از A. Speltoides منشاء گرفته است.

در این تحقیق برای مشخص کردن  بهترین شاخص تشابه و تشخیص بهترین الگوریتم برای ترسیم مناسب­ترین دندروگرام برای گزارش نتایج، شاخص­های تشابه شامل دایس و جاکارد با روش­­های اتصال میانگین (UPGMA) و اتصال مجاور (NJ) محاسبه و بر اساس ضرایب کوفنتیک حاصل از آزمون مانتل مقایسه شدند. با  توجه  به  نتایج  به دست  آمده الگوریتم UPGMA و شاخص جاکارد در آزمون مانتل ضریب کوفنتیک بالاتری نشان داد (89%). بر اساس نتایج حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­ها در 5 گروه قرار گرفتند به طوری که گونه­ها بصورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند که نشان­دهنده کارایی بالای نشانگر مورد استفاده می­باشد همچنین بخش‌هایی از خوشه‌بندی حاصل از دندروگرام، بیانگر آن است که تنوع ژنتیکی در گونه­های مورد بررسی با منشأ جغرافیایی آن‌ها در برخی موارد مطابقت و در برخی موارد مطابقت نداشت. این حالت ممکن است به دلیل جابجایی فیزیکی ژرم‌پلاسم باشد. این جابجایی می‌تواند به‌صورت انتقال بذور از منطقه‌ای به منطقه دیگر توسط انسان‌ها و حیوانات صورت گیرد. در مطالعه Aliyev و همکاران (3) تنوع ژنتیکی در بین گونه‌های دیپلوئید و تتراپلوئید جنس Triticum را با استفاده از نشانگر RAPD مورد بررسی قرار  گرفت و بر اساس ضریب تشابه جاکارد برای گونه‎‌ها تجزیه خوشه‌ای باتوجه به الگوی باندی نشانگر مورد استفاده انجام دادند و در نهایت گونه‌ها را به دو گروه اصلی تقسیم کردند. در بررسی Ranjbar و همکاران (25) تنوع ژنتیکی 73 نمونه تترا پلوئید و 7 نمونه هگزاپلوئید از گونه Ae. crassa را با استفاده از 21 جفت آغازگر SSR مورد ارزیابی قرار داده و گزارش کردند که گونه­ها با توجه به این نشانگر مولکولی بر اساس سطح پلوئیدی یا پراکنش جغرافیایی از همدیگر تفکیک نشدند.

نتایج شاخص‏های درصد چندشکلی (P%)، هتروژنتیکی مورد انتظار نا اریب (Uhe)، هتروژنتیکی مورد انتظار (He) و شاخص شانون (I) نشان داد که بیشترین تنوع درون جمعیتی و تنوع ژنی مربوط گونه Ae. tauschii بود و این نشان دهنده این موضوع است که جمعیت‌های دارای ژنوم D بیشترین مقدار و در نتیجه بیشترین تنوع درون گونه‌ای را داشتند. همچنین Fereydouni و همکاران (8) در بررسی روابط بین ژنوم­هایD ، S و U جنس گندم نیای وحشی (Aegilops) با ژنوم A گندم با استفاده از نشانگر مولکولی  ISSRبیان داشتند که ژنوم D برای آغازگرهای مورد استفاده تنوع بالاتری درون جمعیت­های خود نشان داد و به عبارتی در مناطق تکثیر شده توسط آغازگرهای مورد استفاده در بین جمعیت­های دارای ژنوم D تغییرات بیشتری مشاهده شد.

 • 1 - فرشادفر، ف.، شیروانی، ه.، امجدیان، ا.، نوریان، م. 1397. بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ­های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT. مجله پژوهش­های سلولی مولکولی (مجله زیست شناسی ایران). انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1397.

  2 - نوریان، ع. 1397. بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ­های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون­های آغاز هدف واقع شده (SCoT). مجله پژوهش­های سلولی مولکولی (مجله زیست شناسی ایران). انتشار آنلاین از تاریخ 10 تیر 1397.

   

  • Aliyev, R. T., Abbasov, M. A. and Mammadov, A. C. (2007). Genetic identification of diploid and tetraploid Wheat species with RAPD markers. Turk. J. Biol., 31: 173-180.
  • Altıntas, S., Toklu, F., Kafkas, S., Kilian, B., Brandolini, A., and Zkan, H.O. (2008). Estimating genetic diversity in durum and bread wheat cultivars from Turkey using AFLP and SAMPL markers. Plant Breeding, 127: 9-14.
  • Cabi, E. (2010). Taxonomic revision of the tribe Triticeae Dumortier (Poaceae) in Turkey. Doctor of Philosophy in Biological Sciences Thesis, Middle East Technical University, 387 p.
  • Collard, B.C.Y. and Mackill, D.J. (2009). Start codon targeted (SCoT) polymorphism: a simple, novel DNA marker technique for generating gene-targeted markers in plants. Plant Molecular Biology Reporter, 27:86–93.
  • Doyle, J.J., and Doyle J.L. (1987). A rapid DNA isolation procedure from small quantities of fresh leaf tissues. Phytochem Bull, 19:11–15.
  • Fereydouni, L., Mehrabi, AS. and Safari, H. (2017). Relationship between Aegilops, D, S and U genomes of genus A with wheat genome using ISSR molecular marker. Journal of Crop Biotechnology Scientific Research, 20 (7): 41-53.( In Farsi with English abstract)
  • Feuillet, C. and Keller, B. (2006). Molecular Markers for Disease Resistance: the example wheat. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, New York, 476 p.
  • Hosseini, F., Aghaei M. C., Preacher, sh. And Khosrow Shahli, M. (2013). Evaluation of karyotypic diversity in Aegilops umbellulata Iran. Iranian Journal of Rangelands and Forests Plant Breeding and Genetic Research, 21 (1): 140-149. (In Farsi with English abstract).
  • Hou, Y., Yan, Z., and Wei, Y. (2005). Genetic diversity in barely from west China based on RAPD and ISSR analysis Barely. Genetics Newsletter, 35:9-22.
  • Jiang, J., Friebe, B. and Gill, B. S. (1994). Recent advances in alien gene transfer in wheat. Euphytica, 73: 199-212.
  • Kalendar, R. (2007). FastPCR: a PCR primer design and repeat sequence searching software with additional tools for the manipulation and analysis of DNA and protein. Available at biocenter.helsinki.fi/programs/fastpcr.htm; 2007
  • Kayis, S. A., Hakki, E. E., and Pinarkara, E. (2010). Comparison of effectiveness of ISSR and RAPD markers in genetic characterization of seized marijuana (Cannabis sativa) in Turkey. African Journal of Agricultural Research, 5 (21): 2925-2933.
  • Kazutoshi, O., Kaoru, E., Bayarsukh, N. and Hisashi, Y. (1998). Genetic diversity of central Asian and north Caucasian Aegilops species as revealed by RAPD markers. Genetic Resources and Crop Evolution, 4: 389-394.
  • Kumar, M., Mishra, G P., Singh, R., Kumar, J., Naik, P K., and Singh Sh.B. (2009). Correspondence of ISSR and RAPD markers for comparative analysis of genetic diversity among different apricot genotypes from cold arid deserts of Trans-Himalayas. Physiology and Molecular Biology of Plants, 15(3): 225-236.
  • Mcpherson, M. J. and Moller. S. G. (2000). PCR. BIOS Scientific Publishers Ltd, Oxford, UK, 276 P.
  • Milbourne, D., Meyer, R., Bradshaw, J. E., Baird, E., Bonar, N., Provan, J., Powell, W. and Waugh, R. (1997). Comparison of PCR-based marker systems for the analysis of genetic relationships in cultivated potato. Molecular Breeding, 3: 127–136.
  • Mohammadi, S., Mehrabi, AS. A., Armian, A. And Fazeli A. (2014). Investigating the Structure of Genetic Diversity of the Wild Guinea Populations Ae. cylindrica using genomic intercellular loci. Plant Genetic Research, 1 (1): 13-26 (In Farsi with English abstract)
  • Peakall, R., and Smouse, P.E. (2006). GENALEX 6: Genetic Analysis in Excel. Population genetic software for teaching and research. Molecular Ecology Notes. 6:288-295.
  • Perrier, X., and Jacquemoud-Collet, JP. (2006). DARwin soft ware, http://darwin.cirad.fr/darwin
  • Petersen, G., Seberg, O., Yde, M., Berthelsen, K. (2006). Phylogenetic relationships of Triticum and Aegilops and evidence for the origin of the A, B, and D genomes of common wheat (Triticum aestivum). Molecular Phylogenetics and Evolution, 39: 70–82.
  • Poczai, P., Varga, I., Bell, N. E. and Hyvonen, J. (2012). Genomics Meets Biodiversity: Advances in Molecular Marker Development and Their Applications in Plant Genetic Diversity Assessment, The Molecular Basis of Plant Genetic Diversity, Prof. Mahmut Caliskan (Ed.), ISBN: 978-953-51-0157-4, InTech, 374 P.
  • Powell, W., Morgante, M., Andre, C., Hanafey, M., Vogel, J., Tingey, S., and Rafalski, A. (1996). The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Molecular Breeding, 2: 225-238.
  • Ranjbar, M., Naghavi, M. R., Zali, A., Aghai, M. J., Pearsidi, S. M and Man, M. (2008). Study of genetic variation of Aegilops crassa Iran specimens using SSR markers. New Genetics, 3 (1): 29-38. (In Farsi with English abstract).
  • Sallares, R. and Brown, T. A. (2004). Phylogenetic analysis of complete 59 external transcribed spacers of the 18S ribosomal RNA genes of diploid Aegilops and related species (Triticeae, Poaceae). Genetic Resources and Crop Evolution, 51: 701–712.
  • Sharp PM, Tuohy TMF & Mosurski KR (1986). Codon usage in yeast: Cluster analysis clearly differentiates highly and lowly expressed genes. Nucleic Acids Research 14:5125-5143
  • Shirmohammadli, S., Sabouri, H., Ahangar, L., Ebadi, A., Sajjadi, S. (2018). Genetic Diversity and Association Analysis of Rice Genotypes for Grain Physical Quality Using iPBS, IRAP, and ISSR Markers. Journal of Genetic Resources, 4(2), 122-129. doi: 10.22080/jgr.2019.15415.1115
  • Solimani, V. D., Baum, B. R. and Jahason, D. A. (2002). AFLP and pedigree based genetic diversity estimates cultivars of durum wheat (Triticum turgidum ). Theoretical and Applied Genetics, 104: 350-357.
  • Thimmappaiah, W., Santhosh, G., Shobha, D., and Melwyn, G. S. (2008). Assessment of genetic diversity in cashew germplasm using RAPD and ISSR markers. Scientia Horticulturae, 118: 1-7.
  • Van Slageren, M. W. (1994). Wild wheats: a monograph of Aegilops and Amblyopyrum (jaub. and Spach) Eig (poaceae). Wageningen Agricultural University. Wageningen, the Netherland, pp: 94-107.
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 105-121
 • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1399
 • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399