کارایی نشانگر مولکولی SCoT در بررسی روابط ژنتیکی میان گونه‌های دیپلوئید جنس Aegilops و Triticum

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکتری، اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ایلام، ایران

چکیده

تنوع و روابط ژنتیکی 25 جمعیت از‌ پنج گونه دیپلوئید جنس‌های Aegilops و Triticum با استفاده از 15 آغازگر SCoT مورد بررسی قرار گرفت که 12 آغازگر دارای باندهای قابل امتیاز بودند. بر اساس پارامترهای نشانگری PIC، RP، EMR و MI آغازگرهای SC6، SC11، SC63 و SC20 که میزان بالایی را نشان دادند، برای آنالیز مجموعه ژرم پلاسم گونه‌های Aegilops و Triticum در تحقیقات بعدی معرفی گردیدند. فاصله ژنتیکی جمعیت‌های مورد بررسی با استفاده از ضریب فاصله جاکارد نشان داد که میانگین فاصله بین جمعیت‌ها 307/0 و متوسط فاصله بین گونه‌ای نیز 636/0 بود. همچنین دو زیرگونه Ae. tauschii و Ae. strangulateکه هردو دارای ژنوم D هستند کمترین فاصله را با یکدیگر داشتند. نتایج حاصل از تجزیه خوشه‌ای به روش UPGMA براساس ضریب فاصله جاکارد نشان داد که جمعیت‌ها در 5 گروه قرار گرفتند به طوری که گونه‌ها بصورت صد در صد از یکدیگر تفکیک شدند که نشان‌دهنده کارایی بالای نشانگر مورد استفاده می‌باشد، این نتایج با نتایج حاصل از ماتریس فاصله و تجزیه به مختصات اصلی صد در صد مطابقت داشت. آنالیز شاخص‌های ژنتیکی برای گونه‌های مورد بررسی نشان داد بیشترین تنوع درون جمعیتی و تنوع ژنی مربوط گونه Ae. tauschii بود. همچنین بیشترین میزان پلی مورفیسم نیز در بین جمعیت‌های این گونه مشاهده گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the efficiency of SCoT molecular marker in the study of genetic relationships between Aegilops and Triticum diploid species

نویسندگان [English]

  • Ali Ashraf Mehrabi 1
  • hooman shirvani 2

1 Associate Professor, Plant Breeding, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

2 Phd Student, Plant Breeding, College of Agriculture, Ilam University, Ilam, Iran

چکیده [English]

Genetic diversity and genetic relationships of 25 populations from five diploid Aelilops and Triticum were investigated using 15 SCoT primers, 12 primers with scalable bands. Based on the PIC, RP, EMR and MI markers, SC6, SC11, SC63 and SC20 primers showed high levels for the analysis of the germplasm collection of Aegilops and Triticum species in subsequent studies. The genetic distance of the populations studied using the Jaccard distance coefficient showed that the average distance between populations was 0.307 and the mean inter-species distance was 0.636. Also two species Ae. strangulata and Ae. tauschii, both of which have the genome D, have the smallest distance. The results of UPGMA cluster analysis based on Jaccard distance coefficient showed that the populations were divided into 5 groups, so that the species were 100% separated, indicating the high efficiency of the marker, these results corresponded to the results of the gap matrix and the decomposition to the original coordinates of 100 percent. The analysis of genetic indices for the species studied showed that the highest intra-population variation and genetic diversity were related to Ae. tauschii was the highest polymorphism was observed among the populations of this species.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Genetic Diversity
  • Molecular Marker
  • Aegilops
  • Triticum
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 105-121
  • تاریخ دریافت: 01 تیر 1399
  • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1399
  • تاریخ پذیرش: 07 مهر 1399
  • تاریخ اولین انتشار: 07 آبان 1399