بررسی بیان ژن‌های NAC6 و NAC10 بر روی گیاه تراریخت و غیر تراریخت برنج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد گروه بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

2 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، ایران

3 گروه اصلاح نباتات و بیوتکنولوژی دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد

چکیده

پروتئین‌های متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به تنش خشکی از اهمیت ویژه ای در بالا بردن مقاومت گیاه به تنش خشکی برخوردارند. در این تحقیق با هدف تعیین تفاوت بیان فاکتورهای رونویسی در بافت های مختلف، بیان ژن‌های کد کننده عوامل رونویسی NAC10 و NAC6 در برنج تحت تنش خشکی در بافت‌های برگ و بساک مورد بررسی قرار گرفتند. بذور گیاه تراریخته برنج و غیر تراریخته رقم Nipponbare کشت شدند و از بافت‌های برگ و بساک در مرحله میکروسپور جوان در زمانهای مختلف پس از قطع آبیاری، نمونه برداری صورت گرفت. آنالیز پروموتر انجام شد و دو فاکتورهای رونویسی از خانواده NAC انتخاب شدند. مقایسه بیان داده‌های ژن های سنتز کننده فاکتورهای رونویسی به وسیله Real-time PCR از طریق روش دلتا دلتا سی تی انجام گرفت. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که ژنهای NAC10 و NAC6 در برنج، هر دو در بافت‌های بساک و برگ بیان می‌شوند و بیان این ژن‌ها تحت تنش خشکی بطور معنی داری افزایش یافته است که بیشترین مقدار بیان هر دو فاکتور رونویسی مربوط به بافت بساک بوده است، بیشترین مقدار بیانی NAC10 مربوط به بساک گیاه غیر تراریخت در حدود 70 برابر حالت کنترل بود و بیشترین مقدار بیانی NAC6 مربوط به بساک گیاه تراریخت به مقدار 60 برابر حالت کنترل و در هر دو مورد بیشترین بیان در زمان 24 ساعت پس از شروع تنش رخ داده است. این نتایج حاکی از نقش مهم این فاکتور‌ها در بافت بساک گیاه برنج در هنگام مواجه شدن با تنش خشکی می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of NAC10 and NAC6 gene expression on Transgenic and Non-Transgenic Rice

نویسندگان [English]

 • kobra arab 1
 • Rudabeh Ravash 2
 • Behrouz shiran 3

1 Department of Biotechnology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekod, Iran

2 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Iran

3 Department of Plant Breeding and Biotechnology, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekod, Iran

چکیده [English]

The proteins that bind to the elements that respond to drought stress, have particular important in rising plant resistance to drought. In this study with the aim of evaluate different expression of TFs in different tissue, the expression of genes encoding NAC10 and NAC6 transcription factors in rice under drought stress in leaf and anther tissues were estimated. In this study, transgenic and non-transgenic rice seeds of Nipponbare variety were cultivated. Leaf and anther tissues on young microspore stage were sampled at several times after Stop irrigation. Promoter analysis for finding transcription binding sites has done by two web sites and two TF from NAC family were selected. RNA extraction was maintained at -80 ° C, RNA quality and quantity were evaluated. Expression comparison of genes encoding these transcription factors were performed by real-time PCR with Delta-Delta CT method. The results of this study showed that NAC10 and NAC6 are expressed in both anther and leaf tissues. Under drought stress, the highest expression of both transcription factors was in anther tissue after 24h stress, the highest expression of NAC10 was in non-transgenic plants, about 70 times more than control and the highest expression of NAC6 was in transgenic plant about 60 times more than control condition. These results indicate the important role of these factors in anther tissue of rice, response to drought stress.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Promoter analysis
 • Drought
 • Transcription factors
 • Gene expression
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 29-43
 • تاریخ دریافت: 04 آذر 1398
 • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1399
 • تاریخ پذیرش: 17 خرداد 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401