دوره و شماره: دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 362-526 

مقاله پژوهشی

تغییرات ساختاری بافت‌های ریشه، ساقه و برگ در گندم رقم میهن تحت تنش خشکی

صفحه 393-404

کلثوم عزیزی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ جلال سلطانی


مطالعه‌ی مولکولی بیان ژن بیوفیلم icaD تحت اثر عصاره گیاهان زنجبیل و کنگر فرنگی در باکتری Staphylococcus aureus

صفحه 405-415

متین قدرت؛ هادی حبیب الهی؛ محمد رضا صفری مطلق


مقاله مروری

مروری بر فیلوژنتیک و سیتوپاتوژنز فیلوویروس‌ها، رتروویروس‌ها و کرونا ویروس‌های منتقل شونده از خفاش به انسان

صفحه 415-424

منصور خالدی؛ ندا یوسفی نوجوکامبری؛ حامد افخمی؛ فاطمه ثامنی؛ سجاد یزدان ستاد


مقاله پژوهشی

بهبود تولید و مقاومت به اتانل در مخمر ساکارومایسس سرویزیه با راهبرد مهندسی تکاملی با استفاده از تنش 1-بوتانل

صفحه 379-392

فاطمه شیخی؛ خسرو رستمی؛ مهرداد آذین؛ محمدعلی اسداللهی؛ منصور ابراهیمی؛ پیام غیاثی؛ امیر فیضی


شناسایی و پیشگویی میکروRNA جدید و بیماری هموفیلی A

صفحه 425-437

حلیمه رضائی؛ مجید متولی باشی؛ سید جواد مولی


ناهنجاری‌های کروموزومی القاء شده توسط فلزات سنگین در گیاه گلپر (Heracleum persicum Desf. ex fisch)

صفحه 438-451

فاطمه حاج مرادی؛ فاطمه علیجانی


معرفی باکتری های مولد بیودمولسیفایر جدا شده از خاک های آلوده به نفت و سنجش عملکرد آن ها در جداسازی آب از نفت

صفحه 452-464

هدی سباتی؛ حسین معتمدی


تنوع باکتری‌های ریزوبیومی جدا شده از گره‌های ریبوزومی ریشه گیاه یونجه آلفا آلفا (Medicago sativa) با استفاده از قطعات برشی ژن 16rRNA

صفحه 478-491

شهرزاد گلابکش؛ شهرزاد خرم نژادیان؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ محمد رشنو


بهینه سازی فرآیند زی تبدیلی ال تیروزین به ال دوپا توسط سویه جدید باکتری Paenibacillus sp. strain CT4W با استفاده از روش های تک عاملی و تاگوچی

صفحه 510-526

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی؛ محمد مجدی


مطالعه‌ی القای اتوفاژی و مرگ سلولی در سلول‌های MCF-7 در حضور کوئرستین

صفحه 465-477

شاهرخ صفریان؛ آی سان عرفانی


بررسی قدرت و مکانیسم‌ فعالیت آنتی‌اکسیدانی ترکیبات پلی‌فنولی تاکسی‌فولین، مورین و کورکومین

صفحه 362-378

افسانه روشن فکر؛ ما‌ئده محلوجی؛ عارفه سیدعربی


بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

صفحه 492-509

مونا خلقی؛ ناهید نوری؛ جلال رستم زاده؛ علی جلیل سرقلعه؛ فرید حیدری