بررسی اثرات سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان کولون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم پایه، واحد کازورن، دانشگاه آزاد اسلامی ، کازرون، ایران

2 گروه فیزیولوژی، دانشکده علوم پایه، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی ، همدان، ایران

چکیده

پیشینه و هدف: مطالعات نشان داده اند که استروییدهای جنسی بر تکثیر سلول های سرطانی در سطح سلولی و مولکولی تاثیرگذارند. این مطالعه به بررسی اثرات ضد تکثیری تستوسترون بر رده سلولی سرطان کلون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 می پردازد.
روش بررسی: در این مطالعه آزمایشگاهی سلول های HCT به گروه شاهد (عدم مواجهه با هورمون) و گروه های تیمار شده با غلظت های 0.001، 0.01، 0.1، 1 و 10 میلی گرم/ میلی‌لیتر تستوسترون تقسیم بندی شدند. اثر سیتوتوکسیک هورمون با استفاده از سنجش MTT اندازه گیری شد. همچنین میزان فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9 توسط کیت الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت. داده‌ها با استفاده از آزمون واریانس یک‌ طرفه (آزمون تعقیبی Tukey) و تی- تست بین گروه ها مقایسه شدند.
یافته ها: غلظت های 0.1 ،1 و 10 میلی‌گرم/ میلی‌لیتر تستوسترون سبب کاهش معنادار زنده مانی سلولهای HCT در مقایسه با گروه شاهد شد (P

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Cytotoxic Effects of Testosterone on Colorectal Cancer (HCT) cells and evaluation of the caspase-3, -8 and -9 activity

نویسندگان [English]

 • Neda Amani 1
 • Mehrdad Shariati 1
 • Rahim Ahmadi 2
 • Saeed Khatamsaz 1
 • Mokhtar Mokhtari 1

1 Department of Biology, Kazerun Branch, Islamic Azad University, Kazerun, Iran

2 Department of Physiology, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran

چکیده [English]

Background and Aim: The studies have shown that sex steroids affected cancer cells at the cellular and molecular level. The aim of this study was to investigate the anti-proliferation effects of testosterone on colorectal cancer (HCT) cell lines and caspase-3, -8 and -9 activity level.
Methods: In this laboratory-experimental study, cells were randomly divided into control group (no exposure to hormone) and groups exposed to 0.001, 0.01, 0.1, 1 and 10 mg/ml of testosterone. The cytotoxic effect of the extract was measured using MTT assay method. Caspase-3, -8 and -9 activity level was evaluated by ELISA method. The data were statistically analyzed between groups using student’s t-test and ANOVA (Tukey).
Results: 0.1, 1 and 10 mg/ml of testosterone significantly reduced the viability of HCT cells compared to the control group (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • testosterone
 • HCT
 • MTT
 • caspase
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 44-59
 • تاریخ دریافت: 30 تیر 1398
 • تاریخ بازنگری: 04 مهر 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401