چندشکلی جایگاه ژنی MHC-DAB II در ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmicthys molitrix) تکثیرشده به روش نیمه طبیعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، بخش زیست فناوری، تهران

2 استاد گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تربیت مدرس واحد نور

3 استاد گروه ژنتیک، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) با اختصاص بخش اعظم تولید ماهیان آب شیرین، جایگاه ویژه ای در صنعت آبزی پروری کشور دارد. روش رایج برای تکثیر این گونه در کشورمان، روش نیمه-طبیعی است که یکی از بارزترین ویژگیهای آن فراهم شدن فرصت انتخاب جفت برای مولدین می باشد. با توجه به اهمیت مجموعه ژنی MHC در بروز رفتارهای جنسی و نقش تاریخی آن در پروسه تکامل موجودات زنده به ویژه از لحاظ مسایل ایمنی، الگوهای تنوع این جایگاه ژنی بین دو نسل از ماهی فیتوفاگ پرورشی مورد مطالعه قرار گرفت. تعداد 33 مولد نر و ماده فیتوفاگ در قالب دو گروه مستقل به روش نیمه طبیعی تکثیر شده و لاروهای حاصل از هر گروه نمونه برداری گردید. با استفاده از داده های ثبت شده در بانک ژن جهانی و طراحی پرایمر مناسب، جایگاه ژنی MHC-DAB در مولدین و لاروهای حاصله با روش SSCP مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز فراوانی شش الگوی ژنوتیپی متفاوت به دست آمده در بین گروه ها بیانگر افزایش سطح هتروزیگوسیتی مشاهده شده (1) در برابر مقدار قابل انتظار (660/0-709/0) بوده است. انحراف از تعادل هاردی-وینبرگ در غالب گروه های مورد بررسی مشاهده شد و بخش عمده واریانس ژنتیکی به اختلافات درون فردی اختصاص یافت. الگوی توزیع ژنتیکی و تنوع بالای جایگاه MHC-DAB همزمان با حفظ تعداد الل ها در میان لاروها در مقایسه با والدین بیانگر جریان انتخاب مثبت می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

MHC-DAB II gene polymorphism in silver carp (Hypophthalmicthys molitrix) propagated by semi-natural method

نویسندگان [English]

 • Elham Jorfi 1
 • MohammadReza Kalbassi 2
 • Majid Sadeghizadeh 3

1 Iranian Fisheries Science and Research Institute, Biotechnology Dept., Tehran

2 Professor in Fisheries group, Natural Resources Dept., Tarbiat Modares University, Noor.

3 Professor, Department of Genetics, Faculty of Biological Sciences, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

Silver carp (Hypophthalmichthys molitrix) as the major species in total production of freshwater fish, has a special place in the aquaculture industry of Iran. The common method for breeding of this species in our country is semi-natural which provides the brooders opportunities for mate selection that is one of the most striking features in this method. Given the importance of MHC gene complex to sexual behaviors and its historical role in the process of evolution of living organisms especially in terms of safety issues, various patterns of mentioned loci between two generations of Silver carp were studied. 33 males and female silver carp were reproduced in two independent groups by semi-natural method after that larvae in each group were sampled. Using data in NCBI and designing the appropriate primer, MHC-DAB loci of the parents and their F1 were studied by SSCP method. Analysis of six different genotypes between the samples indicated an increased level of observed heterozygosity (1) compare to the expected value (0.660 -0.709). Deviation from Hardy-Weinberg equilibrium was observed in most groups and the main share of genetic diversity assigned to individual differences. The pattern of genetic diversity distributed in larvae and high variation of MHC-DAB loci meanwhile retaining number of the alleles, represents a positive selection.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Silver carp
 • Semi-natural propagation
 • MHC gene complex
 • Genetic diversity
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 122-136
 • تاریخ دریافت: 17 دی 1397
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 10 آبان 1399