طراحی،کلونینگ، بیان و خالص سازی پپتید هیستاتین 3 جهش یافته و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشگاه شهرکرد

3 گروه زیست شناسی دانشکده علوم، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

4 دکترای بیوشیمی

چکیده

پپتیدهای ضدمیکروبی اهداف مطلوبی به عنوان آنتی‌بیوتیک‌های جدید هستند. پپتیدهای هیستاتین،‌ پپتیدهای غنی از اسید آمینه هیستیدین هستند که به یک خانواده از پپتیدهای ضد میکروبی تعلق دارند. هیستاتین 3 انسانی، از نظر عملکردی هم خاصیت ضدمیکروبی و هم خاصیت التیام زخم دارد. در این پژوهش، طراحی جهش پپتید هیستاتین3 انجام شد. سپس به‌منظور تولید این پپتید در مقیاس آزمایشگاهی، توالی ژنی آن به‌همراه پپتید الحاقی سومو در باکتری E.coli همسانه سازی و بیان شد و پس از آن توسط تکنیک‌ کروماتوگرافی تمایلی ستون نیکل خالص گردید و نتایج آن با تکنیک SDS-PAGE بررسی شد. نتایج آزمون‌‌های میکروبی آن (آزمون سنجش MIC)، نشان‌دهنده ارزش این پپتید بوده که برروی باکتری‌ گرم مثبت استافیلوکوکوس اورئوس که جز پاتوژن‌های بیمارستانی مقاوم به دارو می‌باشد، تاثیرگذار است. با توجه به پژوهش انجام شده، فعالیت ضدمیکروبی این پپتید و امکان تولید آن، امید است که از این پپتید در صنایع دارویی و پزشکی، به‌عنوان آنتی‌بیوتیک جدید یا درکنار آنتی‌بیوتیک‌های سنتی برای افزایش کارایی آن‌ها، بهره گرفت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Design, Cloning, expression and purification of mutated Histatin3 and investigation of its antimicrobial effects

نویسندگان [English]

 • zahra Tavakoli 1
 • Behnaz Saffar 2
 • karim Mahnam 3
 • Roohullah Hemmati 4

1 Department of Genetics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

2 Department of Genetics, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

3 1Department of biology, Faculty of Science, Shahrekord University, Shahrekord- Iran

4 Department of biology, faculty of basic sciences, Shahrekord University, Shahrekord ,Iran

چکیده [English]

Antimicrobial peptides are desirable targets as new antibiotics. Histatin peptides belong to a family of antimicrobial peptides that are rich in histidine amino acids. Human histatin 3 functionally has both antimicrobial and wound healing properties. In this study, the mutation design of histatin 3 peptide were performed. Then, in order to produce this peptide on a laboratory scale, its sequencing followed by Sumo fusion peptide in E.coli was cloned and expressed and then purified by Ni++ affinity chromatography technique and the results were analyzed by SDS-PAGE technique. The results of its microbiological tests (MIC) indicate the value of this peptide, which is effective on gram positive bacteria such as Staphylococcus aureus. According to this research, the antimicrobial activity of this peptide and the possibility of its production, it is hoped to use this peptide in the pharmaceutical and medical industries as new antibiotics or in addition to traditional antibiotics to increase their efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Antimicrobial peptides
 • Mutated Histatin3
 • cloning & expression
 • purification
 • Antimicrobial properties
دوره 35، شماره 1
اردیبهشت 1401
صفحه 75-88
 • تاریخ دریافت: 17 بهمن 1397
 • تاریخ بازنگری: 16 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 24 اردیبهشت 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 01 اردیبهشت 1401