بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تهران

2 گروه بیماری شناسی گیاهی. دانشگاه کردستان

3 علوم دامی دانشگاه کردستان

4 ژنتیک و اصلاح نژاد علوم دامی دانشگاه تهران

5 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

پژوهشگران علوم بیولوژی جهت بررسی ساختار ماکرومولکول­های زیستی، پس از جداسازی این مولکول‌ها نیازمند تکنیک­های همچون الکتروفورز ژل‌های آگارز می‌باشند. که به منظور رنگ‌آمیزی ژل‌های آگارز اتیدیوم‌بروماید به علت قیمت مناسب آن متاسفانه تا به امروز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد فلوروسانت در اکثر مراکز پژوهشی در دنیا استفاده می‌شود. در سـال‌های اخیر مصرف وسیع این ماده در آزمایشگاه‌های بیولوژی و پزشکی به دلیل حلالیت آن در آب، سبب پایداری آن در محیط و ورود آن بـه اکوسیـستم‌هـای آبـی شده‌است. که این امر منجر به اختلال در سیستم گردش خون، فعالیت بافت‌های مختلف بدن و تغییر در فرآیند ترجمه و رونویسی DNA در موجودات مختلف و بروز سرطان شده است. روش‌های متفاوت فیزیکی و شیمیایی همچون الکترودBDD ، جذب کربن فعال و غیره جهت خنثی سازی اتیدیدم‌بروماید، پیشنهاد شده است. که اکثر این روش‌ها به دلیل گران یا پیچیده بودن روش مصرف مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است. همچنین یکی از راهکارهای مقرون به صرفه برای مقابله با حذف ترکیبات شیمایی نامطلوب استفاده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻨﺘوﻦ‌ها می‌باشد ولیکن تاکنون نقش این مواد بر اتیدیوم بروماید سنجیده نشده است. لذا با توجه به کاربرد بالای اتیدیوم‌بروماید در مطالعات آزمایشگاهی، هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح 6 تیمار مختلف دو ماده شیمیاییH2O2 و Feso4 به عنوان مواد اکسیدکننده قوی و ارزان قیمت بر خنثی‌سازی اتیدیوم بروماید می‌باشد. نتایج بیان کرد از بین تیمارهای مختلف تیمار حاوی 200 میلی گرم بر لیتر Feso4 به همراه 300 میلی گرم بر لیترH2O2دارای بالاترین پتانسیل برای اکسید کردن اتیدیوم‌بروماید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the oxidative potential of FeSo4 and H2O2 on neutralization of etidium bromide; a material with cancer inducing characteristic for genomic DNA colouring

نویسندگان [English]

 • Muna Kholghi 1
 • Nahid Nuri 2
 • Jalal Rostamzadeh 3
 • Ali Jalil sarghale 4
 • Farid Heidari 5

1 University of Tehran

2 2 Department of Plant Protection, University of Kurdistan

3 Department of Animal Science, University of Kurdistan

4 Department of Animal Science, University of Tehran

5 National Institute of Genetics and Biotechnology

چکیده [English]

In biology considering identification of sequencing of macromolecules, different techniques such as Electrophoresis agarose gel is used after separation from different cells. Ethidium Bromide is one the materials for coloring these gels throughout the world due to it’s low price comparing to other materials. In last years, extensive use of his material in biology and medicine labs and due to it’s solubility and persistency in water, natural ecosystems contamination has became an important issue. Entering the human body can lead to enhanced cancer incidence by disturbance of blood circulatory system, activation of different tissues and modulation of translation and transcription of DNA process. Several physical and chemical methods has been suggested for neutralization of Ethidium Bromide inducing BDD electrode, TiO2, activated carbon adsorption and etc. which nearly all of these methods have not been used extensively by investigators due to high price and complex procedures. Fenton’s oxidation is one of materials for neutralization of unfavorable chemical compounds and this material has not been studied for neutralization of Ethidium Bromide. Due to high utilization of Ethidium Bromide in labs, the aim of this study was to investigate the potential effect of different levels of two chemical materials Feso4 and H2O2 for neutralization of Ethidium Bromide. 6 treatments including different levels of Feso4 and H2O2 were investigated. The treatment containing 200 Mg / liter of Feso4 along with 300 Mg / liter H2O2 had the most potential for neutralization of Ethidium Bromide comparing to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethidium Bromide
 • Oxidizing
 • FeSo4
 • H2O2 and Genomic DNA

بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSO4  و H2O2   بر خنثی­سازی اتیدیوم بروماید- یک ماده برای رنگ­آمیزی DNA ژنومی با قابلیت سرطان­زایی

مونا خلقی1*، ، ناهید نوری2، جلال رستم زاده3 و علی جلیل سرقلعه1 و فرید حیدری4

1 ایران، کرج، دانشگاه تهران، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

2 ایران، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه گیاه پزشکی

3 ایران، سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده کشاورزی، گروه علوم دامی

4 ایران، تهران، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری، پژوهشکده کشاورزی، گروه زیست فناوری دامی

تاریخ دریافت: 30/05/1396          تاریخ پذیرش: 13/04/1401

چکیده

پژوهشگران علوم بیولوژی جهت بررسی ساختار ماکرومولکول­های زیستی، پس از جداسازی و ازدیاد این مولکول­ها نیازمند تکنیک­های برای آشکار سازی بر ژل­های آگارز می­باشد. که به منظور رنگ­آمیزی ژل­های آگارز اتیدیوم­بروماید به علت قیمت مناسب آن متاسفانه تا به امروز به عنوان یکی از اصلی­ترین مواد فلوروسانت در اکثر مراکز پژوهشی در دنیا استفاده می­شود. در سـال­های اخیر مصرف وسیع این ماده در آزمایشگاه­های بیولوژی و پزشکی به دلیل حلالیت در آب، سبب پایداری آن در محیط و ورود آن بـه اکوسیـستم­هـای آبـی شده­است. که این امر منجر به اختلال در سیستم گردش خون، فعالیت بافت­های مختلف بدن و تغییر در فرآیند ترجمه و رونویسی DNA در موجودات مختلف و بروز سرطان شده است. روش­های متفاوت فیزیکی و شیمیایی همچون الکترودBDD ، جذب کربن فعال و غیره جهت خنثی سازی اتیدیوم­بروماید، پیشنهاد شده است. که اکثر این روش­ها به دلیل گران یا پیچیده بودن روش مصرف مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است. یکی از راهکارهای مقرون به صرفه برای مقابله با حذف ترکیبات شیمایی نامطلوب استفاده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻨﺘون­ها می­باشد ولیکن تاکنون نقش این مواد بر اتیدیوم بروماید سنجیده نشده است. لذا با توجه به کاربرد بالای اتیدیوم­بروماید در مطالعات آزمایشگاهی، هدف از این تحقیق بررسی اثر 6 تیمار مختلف دو ماده شیمیایی FeSO4 و H2O2  به عنوان مواد اکسیدکننده قوی و ارزان قیمت بر خنثی­سازی اتیدیوم بروماید می­باشد. نتایج بیان کرد از بین تیمارهای مختلف تیمار حاوی 200 میلی گرم بر لیتر FeSO4 به همراه 300  میلی گرم بر لیتر H2O2 دارای بالاترین پتانسیل برای اکسید کردن اتیدیوم­بروماید می­باشد.

واژه های کلیدی: اتیدیوم­بروماید، اکسیدکننده، FeSO4، H2O2 و DNA ژنومیک

* نویسنده مسئول، تلفن:  02144787413  ، پست الکترونیکی: heidari@nigeb.ac.ir

مقدمه

 

اتیدیوم بروماید (Ethidium bromide) یا هومیدیوم بروماید (Homidium Bromide) ماده­ای از کریستال­های جامد غیر فرار، به طور متوسط محلول در آب، اتیل گلیکول مونو متیل اتر و تا حد کمی محلول در کلروفرم و اتانول شناخته شده است. این ماده دارای خاصیت فلورسنس و رنگ نارنجی مایل به قرمز می­باشد. اتیدیوم­بروماید توسط واتکینز در سال 1952، از 3 و 8 دی نیترو6 فنیل فنان تریدین با افزودن اتیل­تولوئن به دنبال کار با برومید آمونیوم بدست آمد(17). مشخصات فیزیکی و شیمیایی آن در جدول 1 آمده است.

 

جدول 1- خصوصیات و ساختار اتیدیوم بروماید

 

 

به دلیل کاربرد ساده و عمومی اتیدیوم­بروماید، این ماده در بسیاری از آزمایشگاه­های بیوشیمیایی، زیست­شناسی مولکولی، پزشکی، آنزیمولوژی و در تکنیک­های متفاوتی مانند الکتروفورز، فلورومتری، اسپکتوفتومتری، فلوسیتومتری مورد استفاده می­باشد. سرطان زا بودن این ماده در آزمون­های حیوانی به اثبات رسیده است که مقدار آسیب­دیدگی با طول مدت تماس ارتباط مستقیم دارد. تماس با چشم،  به قرنیه آسیب وارد کرده و یا منجر به کوری می­گردد. تماس طولانی و شدید با آن آسیب­های ریوی، آسیب بافتی، خفگی، بیهوشی، عوارض جانبی تولید­مثلی و نهایتاً مرگ را می­تواند در پی داشته باشد (14).نشان داده شده است که اضافه کردن اتیدیوم بروماید به محیط کشت لنفوسیت­های انسانی سبب ایجاد تغییر در ساختار کروموزومی آنها می­شود (10). اتیدیوم بروماید قادر است بخش NADH-Ubiquinone در زنجیره تنفسی را در میتوکندری مهار نماید (23). گزارش­هایی نیز از رسوب این ترکیب در بافت­های قلب، عضلات اسکلتی، تیروئید، آدرنال و روده وجود دارد (13). همچنین آلودگی شیمیایی آب با چنین موادی به عنوان یک تنش شیمیایی برای ماهی­ها و سایر آبزیان مطرح می باشد. سیـستم ایمنـی آبزیان تحت تاثیر مـواد آلاینـده منجر به بروز بیمـاری در آن­ها مـی­شود که در بلند مدت با کاهش گونه­هـای آبـزی و بـهم خوردن تعادل در اکوسیستم­های آبی همراه خواهد­بود (30). در این راستا پژوهشی در سال 1391 به منظور بررسی اثرات اتیدیوم بروماید بر تعدادی از شاخص­های هماتولوژیکی در ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) انجام شد که نتایج این تحقیق بر سمیت این ماده بر موجودات آبزی تاکید می­کند. پاسخ های هماتولوژیکی ماهی کپور به سمیت اتیدیوم بروماید به صورت کاهش معنی­دار در تعداد گلبول­های قرمز، کاهش غلظت متوسط هموگلوبین گلبول قرمز نسبت به گروه کنترل می باشد(1). لذا با توجه به این امر که مواد زائد جامد همانند مواد مصرفی آزمایشگاه­ها، داروها و آنتی­بیوتیک­ها، رنگ­ها و مواد شیمیایی از آلاینده­های اصلی محیط زیست بوده، طی سال­های اخیر مطالعات زیادی در راستای مدیریت بهینه آنها انجام گرفته، تا از خطرات و خسارت­های زیست محیطی ناشی از آنها کاسته شود. که از جمله آن­ها می­توان به روش­های مختلفی همانند تجزیه نوری با استفاده از پرتو فرابنفش، استفاده از ترکیب فرآیند شبه فنتون(Fe/ H2O2) ، ترکیب فرآیند الکترولیز و فنتون (25، 27 و 29) و یا جذب که نوعی فرآیند تغییر فاز است (28) اشاره نمود. همچنین استفاده از دیاتومیت به عنوان جاذب در پژوهش­های متعددی مورد بررسی قرار گرفته است (2). دیاتومیت یک سنگ رسوبی سفیدرنگ، نرم و سبک است  که عمدتاً از میکروفسیل جلبک­های تک سلولی آبی تشکیل می­شود. ساختار ویژه آن سبب شده است تا به عنوان فیلتراسیون برای نوشیدنی­های مختلف و مواد شیمیایی آلی و غیرآلی و همچنین به عنوان جاذب درحذف لکه­های نفتی کاربرد داشته باشد (18). اما در بین انواع پسماندهای آزمایشگاهی، اتیدیوم­بروماید به عنوان یکی از مواد خطرناک مورد توجه بوده و مدیریت بهینه  پسماند آن بسیار ضروری می­باشد. اهمیت این موضوع تا آنجاست که در کشورهای توسعه یافته بازرسی به صورت سرزده به آزمایشگاه­های مولکولی انجام می­گیرد تا در صورت آلودگی بیش از حد سطوح، مسئول آزمایشگاه را توبیخ کنند. لذا به دلیل سرطان­زا بودن این ماده روش­های مختلفی به منظور دفع اتیدیوم بروماید ارائه شده است که از جمله آن­ها می­توان به موارد زیر اشاره نمود. روش­های تصفیه در محل مصرف اتیدیدم­بروماید، جهت آماده­سازی برای دفع آسانتر و راحتتر آن شامل روش جذب کربن فعال، روش جذب آمبولایت XAD-16، خنثی­سازی اسید هیپوفسفروس، سدیم نیترات، سدیم بیوکربنات، خنثی­سازی توسط پتاسیم پرمنگنات، هیدروکلریک اسید، سدیم هیدرواکساید، دسترویر، الکترود (BDD= Boron-Doped Diamond) و (TIO2= Titanium Dioxide) است (15، 29 و 31). ولی با این حال ژل­های آلوده بدون خنثی­سازی در محیط زیست رها می­شوند که از مهمترین دلایل این امر پیچیدگی و سخت بودن مراحل کار و همچنین گران بودن اکثر تکنیک­های معرفی شده به عنوان پاک­کننده اتیدیوم بروماید است. به طور مثال استفاده از فیلترهای مختلفی همچون فیلترهای ذغالی (Charcoal filtration) و کیت­های قیف مانند (Funnel Kit) به عنوان آسان­ترین روش­هایی که تاکنون پیشنهاد شده است، علاوه بر تحمیل بار مالی اضافی بر آزمایشگاه­های مولکولی می­بایست در جعبه­های مخصوص مواد زائد خطرناک قرار داده شوند و سپس در کوره سوزانده شوند که همین موارد مانع از استفاده­ی این تکنیک­ها در آزمایشگاه­ها است. همچنین تخریب فوتوکاتالیستی این رنگ سمی توسط تکنیک TIO2 به پارامترهای بسیار متنوعی از جمله شرایط آب و هوا، دما، pH، غلظت کاتالیزورهای مختلف و سوبستراها بستگی دارد (13) و یا ساخت BDD که یک الکترود آند دوپیه شده از الماس و بور می­باشد و نیاز به مهارت بسیار دارد که متاسفانه در حال حاضر در ایران ساخته نمی­شود و هزینه وارد کردن آن نیز بسیار بالا می­شود (31).  

یکی از راهکارهای مقرون به صرفه برای مقابله با حذف ترکیبات شیمایی نامطلوب استفاده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻨﺘوﻦ­ها می­باشد ولیکن تاکنون نقش این مواد بر پاکسازی اتیدیوم بروماید سنجیده نشده است. لذا با توجه به قابل دسترس و ارزان بودن دو ماده FeSO4  و H2O2  (با قابیلت اکسیداسیون بالا) ، هدف از این پژوهش بررسی اثر احتمالی FeSO4  و H2O2  به عنوان  مواد اکسید کننده بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید در حضور و عدم حضور نور فرابنفش و همچنین شناسایی بهترین ترکیب این دو ماده اکسیدکننده جهت حداکثرکردن اثر خنثی سازی بر ماده سرطان­زا می­باشد.

مواد و روشها

در این پژوهش به منظور بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSO4  و H2O2  بر اتیدیوم بروماید آزمایش زیر طراحی گردید. ابتدا 10 نمونه خون از گاو هلشتاین، با استفاده از ونوجکتهای mL 5 حاوی ماده ضد انعقاد EDTA از طریق سیاهرگ دمی خونگیری شده­است و استخراج DNA به روش نمکی (Salting out) انجام گرفت. کمیت و کیفیت DNA استخراج شده از خون با روش نمکی توسط اسپکتروفتومتری و از طریق محاسبه‌ی نسبت جذب نور در طول موج 260 نانومتر به 280 نانومتر اندازه‌گیری شد که نسبت بدست آمده در محدوده‌ی مناسب 2- 8/1 قرار داشت. بعد از اطمینان یافتن از کیفیت DNA استخراج شده 5 میکرولیتر از نمونه DNA ‌به همراه 3 میکرولیتر بافر بارگذاری در هر چاهک تزریق گردید. سپس بعد از رنگ­آمیزی ژل­ها توسط اتیدیوم بروماید، کیفیت باندهای DNA موجود در ژل­ها مورد سنجش قرار گرفت که بعد از تایید کیفیت مطلوب مورد انتظار، در مرحله بعد تغییرات ژل­ها توسط FeSO4  و H2O2   در 6 تیمار مختلف شامل غلظت­های  50، 100 و 200 میلی گرم بر لیتر  از FeSO4 و غلظت­های 100،200 و 300 میلی گرم از H2O2 در حضور و عدم حضور اشعه فرابنفش مورد ارزیابی قرار گرفت.  (جدول 2).

 

جدول 2- مقادیر مختلف تیمارهای فتون جهت اکسایش اتیدیوم بروماید

شماره

تیمار

1

  برابر با 50 و      100 بدون حضور نور UV

2

  برابر با 100 و      200 بدون حضور نور UV

3

  برابر با 200 و      300 بدون حضور نور UV

4

 برابر با 50 و      100 در حضور نور UV

5

  برابر با 100 و      200 در حضور نور UV

6

  برابر با 200 و      300  در حضور نور UV

 

 

نتایج و بحث

ترکیبات سمی می توانند هم بصورت مستقیم باعث آلودگی انسان شوند و هم از طریق مصرف مواد غذایی تولید شده در محیط­ها و خاک­های آلوده به بدن انسان وارد شوند و تاثیرات منفی خود را بر انسان و سایر موجودات زنده بروز دهند (4). ولیکن متاسفانه در بسیاری از فعالیت­های صنعتی، تحقیقاتی و آزمایشگاهی از مواد سمی متعدد استفاده می­شود. که رهاسازی بدون خنثی سازی می تواند عوارض جبران ناپذیری در محیط زیست و سایر جانداران از جمله انسان داشته باشد(3).

نتیجه‌ی الکتروفورز محصولات DNA بر روی ژل آگارز کیفیت مناسب روش استخراج DNA را تأیید می­کند (شکل1چپ). همچنین نتایج غلظت سنجی DNA با نانودارپ در شکل 1 (راست) نشان دهنده این است DNA  استخراج شده دارای کمیت و کیفیت مناسبی می­باشد.

 

 

شکل1- محصولات DNA بر روی ژل آگارز(چپ) و  نمودار نانودراپ DNA (راست)

 

نتایج این آزمایش نشان می­دهد که دو ماده اکسید کننده FeSO4  و H2O2   دارای توان لازم جهت خنثی­سازی اثر اتیدیوم بروماید می­باشند بطوریکه که بین تیمارهای مختلف تیمار شش حاوی200 میلی گرم بر لیتر  از FeSO4  به همراه300 میلی گرم بر لیتر از H2O2  به عنوان بهترین تیمار در اکسید نمودن اتیدیوم­بروماید بوده توانایی تغییر خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده  را داشته و قادر به خنثی­سازی آن است(شکل2).

 

شکل 2- اثر سطوح مختلف FeSO4  و H2O2  بر اتیدیوم بروماید موثر بر DNA ژنومیک

 

این امر محرز است که بهم پیوستن مولکول­ و یا از هم گسیختن آن­ها موجب تغییر ماهیت شیمیایی مواد می­گردد. اکسیداسیون پیشرفته برای اکسیداسیون ترکیبات آلی و غیر آلی کاربرد دارد. محققین این فرآیندها را به عنوان فرآیندهایی که همراه با تولید رادیکال­های بسیار فعال هیدروکسیل می­باشد و پتانسیل بالایی برای اکسیداسیون ترکیبات آلی دارند، تعریف نمود (19 و 21). به خاطر ظرفیت اکسایش بالای رادیکال­های هیدروکسیل (8/2 ولت)، در اغلب فرآیندهای اکسایش پیشرفته، رادیکال OH با روش­های مختلف تولید می­شود که با تلفیق آن­ها می­توان علاوه بر افزایش تولید رادیکال هیدروکسیل، سرعت اکسیداسیون را بهبود بخشید (12-11 ). یکی از فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی که در تصفیه آب و فاضلاب کاربرد دارد، فرآیند فنتون است که در سالهای اخیر به دلیل تولید و مصرف آلاینده­های سمی و دیر تجزیه­پذیر کاربرد بیشتری پیدا کرده است (8). فنتون فرآیندهای اکسیداسیون شیمیایی است که در آن، یون آهن به عنوان کاتالیست در یک محیط اسیدی با اکسیداسیون وارد واکنش شده و تولید رادیکال هیدروکسیل می­نماید. این واکنش از نوع واکنش­های اکسایش-کاهش می­باشد به این ترتیب که یون فلزی، انتقال یک الکترون را می­پذیرد:

Fe2+ + H2O2                       Fe3++ OH-+ OH

همچنین کارایی این روش تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله pH، دما، غلظت آهن، پراکسید هیدروژن و زمان واکنش است (6 و 20). که برخی پژوهش­ها دلیل تاثیر افزایش pH بر میزان خنثی نمودن مواد زائد در محیط آبی را به دلیل افزایش جاذبه الکترواستاتیکی نسبت داده­اند (9).

 لذا به طور کلی موثرترین روش زدایش مواد آلی و غیرآلی اکسیداسیون شیمیایی است. توان استاندارد اکسیدکنندگی پراکسید هیدروژن در pHهای اسیدی و بازی به ترتیب 8/1 و 87/0 ولت می­باشد. این ماده شیمیایی برای تیمار پساب­های صنعتی حاوی مواد آلاینده معدنی و آلی کاربرد وسیعی دارد. بیشتر کاربرد آن در حذف مواد آلاینده شامل ترکیبات سولفیتی، هیدروکلریت­ها، نیتریت­ها، سیانید­ها و کلر می­باشد. همچنین از پراکسید هیدروژن در تصفیه گازهای حاوی اکسیدهای گوگرد دار و اکسید نیتروژن با تبدیل آن­ها به اسید استفاده می­شود همچنین این ماده در عملیات سفید کردن خمیر کاغذ و تولید ترکیبات آلی مورد استفاده قرار می­گیرد. با تجزیه پراکسید هیدروژن، آب و اکسیژن تولید می­شود و از این قابلیت به منظور تامین اکسیژن مورد نیاز میکروارگانیسم­ها در تصفیه زیستی و همچنین واحدهای پاکسازی زیستی (Bioremendiation) مواد آلاینده استفاده می­شود (7، 16، 20 و 26). بنابراین طبق بررسی­های انجام شده، از ترکیب فنتون­ها در پاکسازی مواد سمی متفاوتی در فاضلاب به منظور پاکسازی اکوسیستم انجام می­شود. از جمله پژوهش­های انجام شده در این راستا تحقیقی است که صیدمحمدی و موحدیان در سال 1389 به منظور بررسی اثر التراسونیک/فنتون بر اکسایش 4-کلروفنل است. ترکیبات فنلی در محیط زیست به دلیل خصوصیات خاص از جمله سمیت و تجزیه­ناپذیری منجر به مشکلات بسیاری می­شود. آن­ها نشان دادند که اکسیداسیون 4-کلروفنل با استفاده از فرآیند اکسیداسیون پیشرفته تلفیقی (امواج فراصوت و فنتون) بسیار فراتر از استفاده مجزا از هریک از روش­های مذکور است و سرعت تجزیه 4-کلروفنل به عوامل متعددی نظیر pH، غلظت پراکسیدهیدروژن به عنوان اکسیدکننده، زمان تماس، غلظت آهن و غلظت اولیه ماده آلی بستگی داشته­است. همچنین بهترین شرایط بهره­برداری سیستم در غلظت 05/0 مول بر لیتر ماده اکسیدکننده، 025/0 میلی مول در لیتر آهن و pH اسیدی بوده است(5). که از نظر کارایی استفاده از فنتون جهت اکسایش مواد سمی توسط FeSO4  و H2O2   با تحقیق حاضر تشابه دارد (شکل 3).

 

شکل3- اثر سطوح مختلف FeSO4  و H2O2  بر مایع اتیدیوم بروماید

همچنین در تحقیق دیگری که توسط کریمی و همکاران در سال 1392 در مورد بررسی فرآیند اکسیداسیون پیشرفته H2O2  UV/در حذف ماده سمی نفتالین (هیدروکربن چند حلقه­ا­یی) از محیط آب انجام شد نشان دادند که شرایط بهینه جهت پاکسازی 15 میلی­گرم در لیتر نفتالین با دوز 20 میلی­گرم بر لیتر   در3 pH= و شدت  فرا بنفش (254 نانومتر) با راندمان 73 درصد می­باشد (6). که نتایج آن­ها از نظر خاصیت اکسایش فنتون­ها بر پاکسازی مواد سمی با تحقیق حاظر مطابقت دارد ولی از نظر استفاده از نور فرابنفش متفاوت است. در پژوهشی دیگر که به منظور بررسی تصفیه­پذیری فاضلاب صنایع فرش با استفاده از فرآیند فنتون انجام گرفت نتایج این تحقیق  به منظور حذف رنگ­های شیمیایی سینتتیک تایید می­شود. آن­ها نشان دادند مصرف 5/5 گرم بر لیتر از FeSO4 به همراه 385 گرم بر لیتر H2O2   منجر به حذف COD با راندمان 95 درصد می­شود (7). لذا نکته اساسی در پژوهش حاضر بحث تغییر ماهیت اتیدیوم بروماید و عدم خاصیت فلوروسانس بودن این ماده است که همانطور که نشان داده­شد، بعد از قرارگیری در معرض مواد پاک کننده منجر به خنثی کردن اتیدیوم بروماید می­شود. لازم به ذکر است بر طبق آزمایش­های انجام شده بهترین مقدار مواد مصرفی جهت پاکسازی برای FeSO4  برابر با 200 میلی گرم بر لیتر و برای H2O2، 300 میلی گرم بر لیتر می­باشد و پارامترهایی همانند استفاده از نور فرابنفش، دما و pH  تاثیر چندانی بر فرآیند نداشته است. بنابراین متناسب با دسترسی آسان کاربران آزمایشگاه به مواد شیمیایی FeSO4  و H2O2   و همچنین قیمت بسیار مناسب این مواد نسبت به سایر روش­ها استفاده آن به منظور پاکسازی اتیدیوم بروماید توصیه می­شود.

تقدیر و تشکر

نویسندگان برخود لازم می دانند که از همکاری مسئولین آزمایشگاه ژنتیک بخش اصلاح نژاد دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران و نیز مسئولین آزمایشگاه ژنتیک بخش اصلاح نژاد دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان تشکر نمایند.

 • 1- حاتمی ح.  سیه چهره م (1391). ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات اﺗﻴﺪﻳﻮم ﺑﺮوﻣﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادی از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﻫﻤﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ (Cyprinus carpio). مجله دامپزشکی دانشگاه آزاد، واحد سنندج 6 (1):40-33.

  2- داودی س. دهرآزما ب. گودرزی ن. قاسمیان گرجی ه (1396). بررسی عملکرد نانوجاذب زیستی دیاتومیت در حذف آزیترومایسین از محلول آبی. چهارمین کنفرانس بین­المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست.

  3- رجایی س.سیدی م.رئیسی ر. شیری ش.معظم جزیم (1395)اثرآلودگی نفتی خاک بربرخی ازویژگیهای

  4- فیزیولوژیکی ومولکولی گیاه29مجله پژوهش­های سلولی ومولکولی29(1): 197-181

  5- شکوهیان قهفرخی ا. زمانی م ر. حیدریان نایین ف. منصوریان ع ر (1400). بررسی اثرات خاکهای آلوده به سیانید بر خصوصیات فیزیکیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاه Sorghum bicolor. مجله پژوهشهای سلولی و مولکولی 34(1): 108-94

  6- صید محمدی ع م.  موحدیان عطار ح (1389). ﺍﻛﺴﺎﻳﺶ 4- ﮐﻠﺮﻭﻓﻨﻞ ﺍﺯ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻟﺘﺮﺍﺳﻮﻧﻴﮏ /ﻓﻨﺘﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺁبی. آب و فاضلاب شماره 23 (4):49-43.

  7- کریمی ب. رجایی م ص. حبیبی م. عیسوند م. عبداللهی م (1392). ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪUV/H_2  O_2   در ﺣﺬف ﻧﻔﺘﺎﻟﯿﻦ از ﻣﺤﯿﻂ آب. مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اراک 23 (5):63-53.

   

  • Al-Degs Y. Khraisheh MAM. Allen SJ. Ahmad MN (2000). Effect of carbon surface chemistry on the removal of reactive dyes from textile effluent. Water Res 34: 927–935. doi:10.1016/S0043-1354(99)00200-6.
  • Al-Momani F (2003). Combination of photo-oxidation processes with biological treatment.Doctoral tesis, Universitate de Barcelona.
  • AlphaPharm Pty Limited (2016). Azithromycin Product Information. On the WWW, April. URL http://www.medicines.org.au/files/afpazith.pdf.
  • Andersen O. Ronne M (1986). Effects of ethidium bromide and bisbenzimide (Hoechst 33258) on human lymphocyte chromosome structure. Hereditas 105: 269-72. doi: 10.1111/j.1601-5223.1986.tb00672.x.
  • Bergendahl J. O’Shaughnessy J (2004). Applications of advanced oxidation for wastewater treatment. In: International Business and Education Conference “A Focus on Water Management”, Worcester Polytechnic Institute.
  • Chan K. Chu W (2003). Modeling the reaction kinetics of Fenton’s process on the removal of atrazine. Chemosphere 51: 305-311. doi.org/10.1016/S0045-6535(02)00812-3.
  • Ellens H. Van Renswoude AJBM. Kroon AM. (1978). Tissue distribution of free and complexed ethidium bromide and its possible relation to cardiotoxicity. J Mol Med 3: 247-255.
  • Environment, Health and safety department of University of Wisconscine (2017). Ethidium Bromide (EtBr) Safety Guidance. Available at https://ehs.wisc.edu/wp-content/uploads/sites/1408/2020/08/CHM-GUI-003-NEW.pdf accessed 20/05/2022.
  • Faisal M. Tariq MA. Muneer M (2007). Photocatalysed degradation of two selected dyes in UV-irradiated aqueous suspensions of titania. Dyes Pigm 72: 233-239. doi.org/10.1016/j.dyepig.2005.08.020
  • Hang X. Dongxiang Z. Wenguo X(2008). Monitoring of decolorization kinetics of Reactive Brilliant Blue X-BR by online spectrophotometric method in Fenton oxidation process, J Hazard Mater 158(2-3): 445–453. doi.org/10.1016/j.jhazmat.2008.01.109.
  • Huang Q. Fu WL (2005). Comparative analysis of the DNA staining efficiencies of different fluorescent dyes in preparative agarose gel electrophosis. Clin Chem Lab Med 43(8):841-2.doi: 10.1515/CCLM.2005.141.
  • Jiang L. Liu L. Xiao S. Chen J (2016). Preparation of a novel manganese oxide-modified diatomite and its aniline removal mechanism from solution. Che Eng J 284: 609-619.

  doi.org/10.1016/j.cej.2015.08.140.

  • Kestioğlu K. Yonar T. Azbar N (2005). Feasibility of physico-chemical treatment and advanced oxidation processes (AOPs) as a means of pretreatment of olive mill effluent (OME). Process Biochem 40 :2409-2416. doi.org/10.1016/j.procbio.2004.09.015.
  • Kritikos DE. Xekoukoulotakis Psillakis E. Mantzavinos D (2007). Photocatalytic degradation of reactive black 5 in aqueous solution: effect of operating conditions and coupling with ultrasound irradiation. Water Res. 41(10): 2236– 2246. doi.org/10.1016/j.watres.2007.01.048.
  • Munter R (2001). Advanced oxidation processes–current status and prospects. Proc Estonian Acad Sci Chem 50: 59-80. doi.org/10.1002/chin.200141291.
  • Ostra M. Ubide C. Zuriarrain J (2007). Interference modelling, experimental design and pre-concentration steps in validation of the Fenton's reagent for pesticides determination. Anal Chim Acta 12; 584(1):228-35. doi: 10.1016/j.aca.2006.11.028.
  • Pena A. Chavez E. Carabez, A. De Gomez-puyou, MT (1977). The metabolic effects and uptake of ethidium bromide by rat liver mitochondria. Arch Biochem Biophys 30;180(2):522-9. doi: 10.1016/0003-9861(77)90068-6.
  • Pieczykolan B. Plonka I. Barbusinski K. Amalio-Kosel M (2013). Applications of advanced oxidation for wastewater treatment. In: International Business and Education Conference “A Focus on Water Management”, Worcester Polytechnic Institute. Arch Environ Prot 39(2):107-115. DOI: 10.2478/aep-2013-0016.
  • Prados-Joya G. Sánchez-Polo M. Rivera-Utrilla J. Ferro-García M (2011). Photodegadation of the antibiotics nitroimidazoles in aqueous solution by ultraviolet radiation. Water Res 45(1):393-403.doi: 10.1016/j.watres.2010.08.015.
  • Rajaa I. Valiente M. Yaacoubi A. Tanouti B. López-Mesas M (2011). Rapid decolourization and mineralization of the azo dye C.I. Acid Red 14 by heterogeneous Fenton reaction. J Hazard Mater 186(1):745-50. doi: 10.1016/j.jhazmat.2010.11.056.
  • Sánchez-Polo M. Rivera-Utrilla J. Prados-Joya G. Ferro-García MA. Bautista-Toledo I (2011). Removal of pharmaceutical compounds, nitroimidazoles, from waters by using the ozone/carbon system. Water Res 42(15): 4163-4171. doi.org/10.1016/j.watres.2008.05.034.
  • Worch, E. (2012) Adsorption Technology in Water Treatment-Fundamentals, Processes, and Modeling, Germany. Walter de Gruyter, GmbH & Co. KG, Berlin, 345 p. https://doi.org/10.1515/9783110240238.
  • Yazdanbakhsh AR. Sardar M. Eliasi S. Sheikh Mohammadi A (2015). Comparison of Azithromycin COD removal from wastewater by Fenton, Fenton like and Electro-Fenton processes. Sustain Environ Res 25(6): 331-337. Comparison of Azithromycin COD removal from wastewater by Fenton, Fenton like and Electro-Fenton processes
  • Zelikoff JT, Enane NA, Bowser D, Squibb KS, Frankel K (1991). Development of fish peritoneal macrophages as a model of higher vertebrates in immunological studies I. Characterization of trout macrophage Fundam Appl Toxicol 16(3):576-89. doi: 10.1016/0272-0590(91)90097-n.
  • Zhang C. Yang L. Rong F. Fu D. Gu Z (2012). Boron-doped diamond anodic oxidation of ethidium bromide: Process optimization by response surface methodology. Electrochimi Acta 64:100-109. doi.org/10.1016/j.electacta.2011.12.122.
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 492-509
 • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401