بررسی اثر اکسیدکنندگی FeSo4 و H2O2 بر خنثی سازی اتیدیوم بروماید، یک ماده با قابلیت سرطان زایی و رنگ آمیزی DNA ژنومیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه ژنتیک و اصلاح نژاد دانشگاه تهران

2 گروه بیماری شناسی گیاهی. دانشگاه کردستان

3 علوم دامی دانشگاه کردستان

4 ژنتیک و اصلاح نژاد علوم دامی دانشگاه تهران

5 پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

پژوهشگران علوم بیولوژی جهت بررسی ساختار ماکرومولکول­های زیستی، پس از جداسازی این مولکول‌ها نیازمند تکنیک­های همچون الکتروفورز ژل‌های آگارز می‌باشند. که به منظور رنگ‌آمیزی ژل‌های آگارز اتیدیوم‌بروماید به علت قیمت مناسب آن متاسفانه تا به امروز به عنوان یکی از اصلی‌ترین مواد فلوروسانت در اکثر مراکز پژوهشی در دنیا استفاده می‌شود. در سـال‌های اخیر مصرف وسیع این ماده در آزمایشگاه‌های بیولوژی و پزشکی به دلیل حلالیت آن در آب، سبب پایداری آن در محیط و ورود آن بـه اکوسیـستم‌هـای آبـی شده‌است. که این امر منجر به اختلال در سیستم گردش خون، فعالیت بافت‌های مختلف بدن و تغییر در فرآیند ترجمه و رونویسی DNA در موجودات مختلف و بروز سرطان شده است. روش‌های متفاوت فیزیکی و شیمیایی همچون الکترودBDD ، جذب کربن فعال و غیره جهت خنثی سازی اتیدیدم‌بروماید، پیشنهاد شده است. که اکثر این روش‌ها به دلیل گران یا پیچیده بودن روش مصرف مورد استقبال پژوهشگران قرار نگرفته است. همچنین یکی از راهکارهای مقرون به صرفه برای مقابله با حذف ترکیبات شیمایی نامطلوب استفاده از اﮐﺴﯿﺪاﺳﯿﻮن ﻓﻨﺘوﻦ‌ها می‌باشد ولیکن تاکنون نقش این مواد بر اتیدیوم بروماید سنجیده نشده است. لذا با توجه به کاربرد بالای اتیدیوم‌بروماید در مطالعات آزمایشگاهی، هدف از این تحقیق بررسی اثر سطوح 6 تیمار مختلف دو ماده شیمیاییH2O2 و Feso4 به عنوان مواد اکسیدکننده قوی و ارزان قیمت بر خنثی‌سازی اتیدیوم بروماید می‌باشد. نتایج بیان کرد از بین تیمارهای مختلف تیمار حاوی 200 میلی گرم بر لیتر Feso4 به همراه 300 میلی گرم بر لیترH2O2دارای بالاترین پتانسیل برای اکسید کردن اتیدیوم‌بروماید بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating the oxidative potential of FeSo4 and H2O2 on neutralization of etidium bromide; a material with cancer inducing characteristic for genomic DNA colouring

نویسندگان [English]

 • Muna Kholghi 1
 • Nahid Nuri 2
 • Jalal Rostamzadeh 3
 • Ali Jalil sarghale 4
 • Farid Heidari 5

1 University of Tehran

2 2 Department of Plant Protection, University of Kurdistan

3 Department of Animal Science, University of Kurdistan

4 Department of Animal Science, University of Tehran

5 National Institute of Genetics and Biotechnology

چکیده [English]

In biology considering identification of sequencing of macromolecules, different techniques such as Electrophoresis agarose gel is used after separation from different cells. Ethidium Bromide is one the materials for coloring these gels throughout the world due to it’s low price comparing to other materials. In last years, extensive use of his material in biology and medicine labs and due to it’s solubility and persistency in water, natural ecosystems contamination has became an important issue. Entering the human body can lead to enhanced cancer incidence by disturbance of blood circulatory system, activation of different tissues and modulation of translation and transcription of DNA process. Several physical and chemical methods has been suggested for neutralization of Ethidium Bromide inducing BDD electrode, TiO2, activated carbon adsorption and etc. which nearly all of these methods have not been used extensively by investigators due to high price and complex procedures. Fenton’s oxidation is one of materials for neutralization of unfavorable chemical compounds and this material has not been studied for neutralization of Ethidium Bromide. Due to high utilization of Ethidium Bromide in labs, the aim of this study was to investigate the potential effect of different levels of two chemical materials Feso4 and H2O2 for neutralization of Ethidium Bromide. 6 treatments including different levels of Feso4 and H2O2 were investigated. The treatment containing 200 Mg / liter of Feso4 along with 300 Mg / liter H2O2 had the most potential for neutralization of Ethidium Bromide comparing to other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ethidium Bromide
 • Oxidizing
 • FeSo4
 • H2O2 and Genomic DNA
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 492-509
 • تاریخ دریافت: 30 مرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 29 مرداد 1401
 • تاریخ پذیرش: 13 تیر 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 29 مرداد 1401