مطالعه‌ی القای اتوفاژی و مرگ سلولی در سلول‌های MCF-7 در حضور کوئرستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

در این مطالعه، امکان وقوع اتوفاژی مرگ در حضور کوئرستین به روی سلول‌های MCF-7 مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا غلظت موثر از کوئرستین برای نابودی 50 درصد از سلول‌ها (LC50) با استفاده از روش MTT مشخص و معادل M 220 تعیین شد. برای تعیین نوع مرگ سلولی از روش فلوسیتومتری و نشانگرهای ویژه‌ی آن شامل Annexin-FITC و PI استفاده گردید. براین اساس، نوع اصلی مرگ سلولی در تیمار سلول‌ها با کوئرستین، آپوپتوز و درصد آن معادل 54% تشخیص داده شد.

در روش real time RT-PCR ژن‌های p53، Bax، Bcl-2 و casp-3 در رابطه با مسیر آپوپتوز مورد توجه قرار گرفت. مطالعات ما نشان داد که کاهش معنادار مشاهده شده در بیان Bcl-2، با توجه به نقش ضدآپوپتوزی آن، نمایانگر افزایش حساسیت سلولهای سرطانی پستان نسبت به مرگ آپوپتوزی در حضور کوئرستین میباشد. افزایش مقدار عددی مربوط به نسبت Bax/Bcl-2 نشان می‌دهد که علی‌رغم ثبات مضاهده شده در بیان ژن Bax،افزایش حساسیت سلولها نسبت به آپوپتوز از طریق کاهش بیان Bcl-2 امکان‌پذیر می‌باشد.

به منظور بررسی اثرات کوئرستین در القای مسیر اتوفاژی، ژن‌های mTOR، LC3، Beclin-1 و DRAM انتخاب شدند و تغییرات بیان آنها در حضور کوئرستین مورد مطالعه قرار گرفت. کاهش سطح بیان ژن mTOR، در کنار افزایش شدیدی که در بیان LC3 مشاهده می‌شود، مجموعا وقوع اتوفاژی را به اثبات می‌رساند.این موضوع با استفاده از آنتیبادی LC3II و بهره‌گیری از روش ایمونوسیتوشیمی نیز مورد تایید قرار گرفت. یافته‌های ما نشان داد که کوئرستین توانایی نابودی سلول‌های سرطانی پستان را از طریق اتوفاژی مرگ دارا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Study of autophagy and cell death induction in MCF-7 cells in the presence of quercetin

نویسندگان [English]

 • Shahrokh Safarian 1
 • Aisan Erfani 2

1 University of Tehran

2 Islamic Azad University North Tehran Branch

چکیده [English]

In this study, induction of death autophagy in the presence of quercetin was investigated in MCF-7 cells. At first, the effective dose of quercetin, resulting in 50 percent death in cellular population (LC50), was determined as 220 M using MTT assay. Ascertaining of the main type of cellular death was carried out using flow cytometry and its usual probes including Annexin-FITC and PI. Accordingly, the main type of cellular death mechanism in quercetin treatment was apoptosis with total percent value of 54%.

Determination of effective mechanisms for cell death induction was performed using real time RT-PCR. Selected apoptotic genes in this study were p53, Bax, Bcl-2, Casp-3. Significant decrease in Bcl-2 expression, with respect to its anti-apoptotic effects, showed that the breast cancer cells were being sensitized for apoptosis in the presence of quercetin. Increasing the Bax/Bcl-2 ratio shows that, despite of the constant expression of Bax gene, the increased sensitivity of the cells for apoptosis is occurred via decreasing of the expression level of Bcl-2 gene.

Study of quercetin effects for autophagy induction was carried out after nominating of mTOR, LC3, Beclin1 and DRAM genes and analysing their expression variations in the presence of quercetin. Decreased expression of mTOR alongside rigorous increase in LC3 expression totally supports autophagy induction. This notion was also confirmed by LC3II antibody and immunocytochemistry investigations. Our results showed that quercetin is able to induce death autophagy to kill breast cancer cells.

کلیدواژه‌ها [English]

 • quercetin
 • autophagy
 • apoptosis
 • breast cancer
 • MCF-7
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 465-477
 • تاریخ دریافت: 06 تیر 1400
 • تاریخ بازنگری: 16 مهر 1400
 • تاریخ پذیرش: 27 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 07 دی 1400