مطالعه‌ی مولکولی بیان ژن بیوفیلم icaD تحت اثر عصاره گیاهان زنجبیل و کنگر فرنگی در باکتری Staphylococcus aureus

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخنه کارشناسی ارشد، گروه زیست شناسی واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار گروه زیست شناسی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران.

3 دانشیار گروه گیاه‌پزشکی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

بیوفیلم تجمعی از باکتری‌ها می‌باشد که باعث افزایش اتصال به سطوح بیولوژیکی و غیربیولوژیکی شده و در باکتری Staphylococcus aureus باعث ایجاد بیماری‌زایی و عفونت می‌گردد. ژن‌های اپرونی icaABCD در این امر دخالت دارند. ژن icaD نقش مهمی در حداکثر بیان آنزیم N – استیل گلوکزآمین ترانسفراز دارد و منجر به بیان فنوتیپیک پلی‌ساکارید خارج‌سلولی در S. aureus می‌شود. در این تحقیق، تأثیر ضد میکروبی عصاره زنجبیل و کنگر فرنگی بر روی دو سویه از باکتری S. aureusبر اساس تست آنتی‌بیوگرام مطالعه گردید. همچنین پس از آزمون‌های پایین‌ترین غلظت مهارکنندگی (MIC) و پایین‌ترین غلظت باکتری‌کشی (MBC)، با استفاده از تکنیک Real time PCR، میزان بیان ژن بیوفیلم icaD تحت تیمار عصاره کنگر فرنگی و عصاره زنجبیل در سویه‌های مورد مطالعه ارزیابی شد. نتایج حاصل از آزمون انتشار از دیسک نشان داد که غلظت 100 میلی‌گرم بر میلی‌لیتر عصاره زنجبیل و نیز کنگر فرنگی در سویه استاندارد و پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، به ترتیب هاله عدم رشد 15 میلی‌متری و حدود 9 میلی‌متری ایجاد می‌کند. آزمون MIC نیز نشان داد که سویه‌های مورد مطالعه در غلظت 5000 میکروگرم بر میلی‌لیتر عصاره‌های گیاهی نیز توان رشد دارند. نتایج حاصل از بررسی میزان بیان ژن icaD تحت تأثیر عصاره‌های کنگر فرنگی و زنجبیل در سویه استاندارد بیانگر افزایش بیان این ژن بود ولی در سویه پاتوژن استافیلوکوکوس اورئوس، عصاره زنجبیل و کنگر فرنگی با اختلاف معنی دار P0.01 به ترتیب منجر به کاهش قابل توجه بیان ژن icaD به حدود 28 درصد و 10 درصد نمونه کنترل شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Molecular study of icaD biofilm gene expression by extract of ginger and artichoke in Staphylococcus aureus

نویسندگان [English]

 • Matin Qodrat 1
 • Hadi Habibollahi 2
 • Mohammad Reza Safari Motlagh 3

1 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University

2 Department of Biology, Faculty of Basic Sciences, Rasht Branch, Islamic Azad University

3 Department of Plant Protection, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University.

چکیده [English]

Biofilm is an accumulation of bacteria that increase binding to biological and non-biological levels and causes pathogenicity and infection in Staphylococcus aureus. The icaABCD operon genes are involved. The icaD gene plays an important role in the maximal expression of the enzyme N-acetylglucosamine transferase and leads to the phenotypic expression of extracellular polysaccharide in S. aureus. In this study, based on antibiogram test, the antimicrobial effect of ginger and artichoke extract on two strains of S. aureus was studied. Also, in the studied strains, after the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) tests, using real time PCR technique, the expression of icaD biofilm gene under the treatment of artichoke and ginger extracts was evaluated. The results of disk diffusion test showed that the concentration of 100 mg/ml of ginger and artichoke extracts in the standard and the pathogen strains of Staphylococcus aureus, create a inhibition zone of 15 mm and about 9 mm, respectively. MIC test also showed that the studied strains can grow at a concentration of 5000 µg/ml of plant extracts. The results of icaD gene expression under the influence of artichoke and ginger extracts in the standard strain showed an increase in the expression of this gene. However, in the pathogen strain of Staphylococcus aureus, ginger and artichoke extracts led to a significant reduction (P

کلیدواژه‌ها [English]

 • Artichoke
 • Biofilm
 • Ginger
 • icaD gene
 • Staphylococcus aureus
دوره 35، شماره 3
مهر 1401
صفحه 405-415
 • تاریخ دریافت: 13 شهریور 1399
 • تاریخ بازنگری: 21 آبان 1399
 • تاریخ پذیرش: 24 دی 1399
 • تاریخ اولین انتشار: 29 دی 1399