دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 164-328 
بررسی فعالیت ضد گلیکوزیلاسیونی عصاره هیدروالکلی گیاه کنگر( Gundelia tournefortii) در آلبومین سرم گاوی در مدلهای دیابتی

صفحه 240-251

فریبا عزیزی مرادی؛ سیف الله بهرامی کیا


مقاله پژوهشی

تنوع در مقدار ژنوم 22 جمعیت از جنس Tanacetum L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: با تاکید بر ویژگی‌های گرده‌شناسی، ریخت‌شناسی و اکولوژیکی

صفحه 299-309

نیره اولنج؛ علی سنبلی


مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 265-277

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور


فعالیت ضد باکتریایی عصاره های هیدروالکلی گیاه آویشن و به لیمو بر باکتری Pseudomonas syringae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 174-185

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


مقاله پژوهشی

بیان پروتئین نوترکیب TGF β1 در گیاه توتون و بررسی تاًثیر پروتئاز فورین در پردازش فرم نهفته‌ی این پروتئین

صفحه 186-196

سارا خوارزمی؛ امین باقی زاده؛ مسعود ترکزاده ماهانی


همسانه‌سازی و بررسی فیلوژنتیکی توالی‌های دو ژن ‌ متعلق به زیر خانواده کریپتوکروم DASH جلبک Volvox carteri

صفحه 197-206

سعید مهدوی؛ جعفر رازقی؛ مقصود پژوهنده؛ آرش کیانیان مومنی؛ علی موافقی؛ مرتضی کوثری نسب


مقایسه برنامه های سرهم‌بندی و آنالیز هستی‌شناسی با استفاده از داده‌های حاصل از توالییابی ترنسکریپتوم زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

صفحه 207-217

عبدالناصر پورصلواتی؛ امین ابراهیمی؛ سجاد رشیدی منفرد


تاثیر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و سطح بیان ژن PgaA در قارچ Aspergillus niger

صفحه 218-228

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ؛ محمد سالاری؛ محمد رضا سرافراز اردکانی


ارتباط نشانگر‌های مولکولی ریز ماهواره با صفات مرفوفنولوژیک در برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی

صفحه 287-298

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکیر عبادی؛ سید جواد سجادی


بررسی نقش miR-34a بر میزان بیان ژن های BACH1، PTEN وSIRT1 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (jurkat) T-cell

صفحه 229-239

شیوا نجاری؛ رضا محمدزاده؛ بهزاد برادران


اثر سینرژیک عصاره گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) و فیکوسیانین بر القای مرگ برنامه ریزی شده در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(HT-29)

صفحه 278-286

مرجان اربابی؛ حلیمه حسن پور؛ سمیه عرب زاده؛ پروانه مقامی


جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده آسپاراژیناز از پساب فراوری سیب‌زمینی

صفحه 252-264

ندا نقابی؛ الهه زاده حسینقلی؛ محمد پاژنگ؛ نادر چاپارزاده