دوره و شماره: دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 126-260 

مقاله پژوهشی

اثر سینرژیک عصاره گیاه هندوانه ابوجهل(Citrullus colocynthis) و فیکوسیانین بر القای مرگ برنامه ریزی شده در دودمان سلولی سرطان کولون انسانی(HT-29)

صفحه 126-135

مرجان اربابی؛ حلیمه حسن پور؛ سمیه عرب زاده؛ پروانه مقامی


فعالیت ضد باکتریایی عصاره های هیدروالکلی گیاه آویشن و به لیمو بر باکتری Pseudomonas syringae در شرایط آزمایشگاهی

صفحه 136-143

فایقه اطمینانی؛ ادیبه اطمینانی


مقاله پژوهشی

تنوع در مقدار ژنوم 22 جمعیت از جنس Tanacetum L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: با تاکید بر ویژگی‌های گرده‌شناسی، ریخت‌شناسی و اکولوژیکی

صفحه 144-154

نیره اولنج؛ علی سنبلی


مقایسه برنامه های سرهم‌بندی و آنالیز هستی‌شناسی با استفاده از داده‌های حاصل از توالییابی ترنسکریپتوم زرین‌گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss.)

صفحه 155-168

عبدالناصر پورصلواتی؛ امین ابراهیمی؛ سجاد رشیدی منفرد


تاثیر عصاره جلبک سبز Spirogyra sp. بر میزان ترشح آنزیم پکتیناز و سطح بیان ژن PgaA در قارچ Aspergillus niger

صفحه 169-179

امیر مسعود حیدری نژاد؛ ناصر پنجه که؛ سید کاظم صباغ؛ محمد سالاری؛ محمد رضا سرافراز اردکانی


بیان پروتئین نوترکیب TGF β1 در گیاه توتون و بررسی تاًثیر پروتئاز فورین در پردازش فرم نهفته‌ی این پروتئین

صفحه 180-190

سارا خوارزمی؛ امین باقی زاده؛ مسعود ترکزاده ماهانی


بررسی فعالیت ضد گلیکوزیلاسیونی عصاره هیدروالکلی گیاه کنگر( Gundelia tournefortii) در آلبومین سرم گاوی در مدلهای دیابتی

صفحه 191-202

فریبا عزیزی مرادی؛ سیف الله بهرامی کیا


مقاله پژوهشی

مطالعه تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های رازیانه با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

صفحه 203-211

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ مهرانوش قلی پور


همسانه‌سازی و بررسی فیلوژنتیکی توالی‌های دو ژن ‌ متعلق به زیر خانواده کریپتوکروم DASH جلبک Volvox carteri

صفحه 212-225

سعید مهدوی؛ جعفر رازقی؛ مقصود پژوهنده؛ آرش کیانیان مومنی؛ علی موافقی؛ مرتضی کوثری نسب


ارتباط نشانگر‌های مولکولی ریز ماهواره با صفات مرفوفنولوژیک در برنج تحت شرایط غرقاب و تنش خشکی

صفحه 226-239

سمیه میری؛ حسین صبوری؛ علی اکیر عبادی؛ سید جواد سجادی


بررسی نقش miR-34a بر میزان بیان ژن های BACH1، PTEN وSIRT1 در رده سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (jurkat) T-cell

صفحه 240-248

شیوا نجاری؛ رضا محمدزاده؛ بهزاد برادران


جداسازی و شناسایی باکتری‌های تولیدکننده آسپاراژیناز از پساب فراوری سیب‌زمینی

صفحه 249-260

ندا نقابی؛ الهه زاده حسینقلی؛ محمد پاژنگ؛ نادر چاپارزاده