دوره و شماره: دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 1-125 

مقاله پژوهشی

جداسازی و شناسایی باکتری نمک دوست نسبیSL-7 Halobacillus sp. با پتانسیل زی تبدیلی ال-تیروزین به ال-دوپا

صفحه 1-13

مراحم آشنگرف؛ مینا صیادی


افزایش تحمل به علف کش گلایفوسیت در نتیجه بیان ژن نوترکیب گلایفوسیت اکسیدورداکتاز (gox) در باکتری اشرشیا کولی

صفحه 14-24

سعیده آقایی؛ امیر موسوی؛ علی هاتف سلمانیان؛ فرانک هادی


کلون سازی و بیان ژن بتا( 1-3 )(1-4)گلوکاناز در باکتری اشیرشیاکلی جهت تولید مکمل خوراک دام

صفحه 25-34

حکیمه افشین؛ ندا میراخورلی؛ بهناز صفار؛ فریبرز خواجعلی


بررسی اثر متقابل تنش خشکی با آسکوربات وسالیسیلیک اسید برفعالیت برخی آنزیمهای آنتی اکسیدان و فلاونوئیدها در گیاه بامیه Hibiscus esculentus L.

صفحه 35-43

امین باقی زاده؛ محمود حاج محمدرضایی؛ زهرا توحیدی


بررسی تاثیر فنانترن و پیرن بر رنگیزه‌های فتوسنتزی، تمامیّت غشاء سلولی و فعالیت آنزیم‌های پاداکساینده در گیاه گندم (Triticum aestivum L.)

صفحه 44-55

ایوب سبحانی؛ سید یحیی صالحی لیسار؛ علی موافقی


مقاله پژوهشی

کنترل بیماری سوختگی دانه رست گندم ناشی از Fusarium graminearum از طریق پرایمینگ بذرها با سالیسیلیک اسید

صفحه 56-64

منا صراحی نوبر؛ اکبر جاهدی؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی؛ ناصر صفایی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مهرداد بهمنش


بررسی تنوع ژنتیکی مقاومت به بیماری بلایت باکتریایی گندم (Pseudomonas syringae‌‌ pv. Syringae) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR در ارقام گندم بومی ایران

صفحه 65-75

سیده زهرا فاطمی فرد؛ اسد معصومی اصل؛ رسول رضایی


بررسی بیان برخی ژن‌های دخیل در مسیر بیوسنتزی ترپنویید‌ها و فنیل‌پروپانوییدها در بافت‌ها، مراحل نموی و تحت تیمار متیل‌جاسمونات در بومادران

صفحه 76-86

احسان فتحی؛ محمد مجدی؛ اسعد معروفی؛ دارا دستان


جداسازی ، همسانه‌سازی، توالی یابی و بررسی بیوانفوماتیکی آنالوگ ژن مقاومت به ویروس موزائیک گوجه فرنگی در طالبی بومی رقم TN-92-99

صفحه 87-94

فاطمه قرائی؛ مریم غایب زمهریر


مقاله پژوهشی

تولید و خالص سازی فیتاز اسیدی و قلیایی از قارچ آسپرژیلوس نایجر و باکتری های نوترکیب اشرشیاکلی و باسیلوس سابتیلیس با هدف دستیابی به یک ترکیب مفید در جیره طیور

صفحه 95-104

مهدی کسرایی؛ ریحانه سریری؛ علیرضا حسابی نامقی؛ محمدرضا نصیری؛ احمد آسوده


بررسی ساختار ژنتیکی سه جمعیت بادام وحشی ((Prunus scoparia

صفحه 105-115

زهرا نورمحمدی؛ ریحانه راستی؛ مسعود شیدایی


مقاله پژوهشی

بررسی تنوع ژنتیکی در بین ژنوتیپ‌های ایرانی گیاه پنیرک (Malva neglecta) با استفاده از کدون‌های آغاز هدف واقع شده (SCoT)

صفحه 116-125

عبدالمهدی نوریان