دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 261-409 

مقاله پژوهشی

بررسی تاثیر نوع حلال بر روی شکل گیری لیپوزوم دوناگزومه (DSPC-CHOL) با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

صفحه 261-273

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


افزایش بیان ژن h6h و تولید تروپان آلکالوئیدها در کشت ریشه‌های موئین گیاه دارویی بذرالبنج مشبک تهییج شده با عصاره‌ی قارچ فوزاریوم گرامینه‌روم

صفحه 274-288

کمال رشیدی؛ بهمن حسینی؛ علی شرفی


ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Berton) از طریق کشت دو ریز‌نمونه جوانه‌انتهایی و گره به‌همراه غلظت‌های مختلف زغال فعال و هورمون‌های BAP و Kn

صفحه 289-301

بهاره شعفی؛ سید سعید موسوی؛ سعید قمبرعلی باغنی؛ محمد رضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی


بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی در کشت سلولی گیاه اسطوخودوس (Mill Lavandula angustifolia)

صفحه 302-311

فیروزه علیرضایی؛ خدیجه کیارستمی


مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر الیسیتور غیرزیستی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه سیر

صفحه 312-325

پریسا فتحی رضایی


بررسی In silico روند تکامل مولکولی و گسترش خانوادۀ پروتئینی ژرانیل‌ژرانیل‌دی فسفات‌سنتاز در گیاهان

صفحه 326-342

سارا فرحبخش؛ سنبل ناظری؛ زرین مینوچهر


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT

صفحه 343-353

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ عبدالمهدی نوریان


مقاله پژوهشی

طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید

صفحه 354-369

محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد؛ محمد عبدالهی


شناسایی و بررسی بیان ژن هم‌ساخت CURLY LEAF طی مراحل نموی اندام‌های رویشی و زایشی در خردل سیاه (Brassica niger L.)

صفحه 370-381

فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ فرخنده رضانژاد؛ محسن اسدی خانوکی


شبیه‌سازی رفتار فاز لیپیدی L_α با استفاده از درشت‌دانه‌سازی سامانمند مولکول dioleoylphosphatidylethanolamine

صفحه 382-392

سعید مرتضی زاده؛ یوسف جمالی؛ حسین نادری منش


اثر تیمار ترهالوز بر سیستم آنتی‌اکسیدانت جهش‌یافته‌های ntrc و گیاه وحشی آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana

صفحه 393-408

انیسه نوروزی پور؛ مهناز اقدسی؛ حمیدرضا صادقی پور


مقاله پژوهشی

بررسی بیان ژن های STE20 و MYBA مرتبط با انتقال سیگنال در زودرسی انگور یاقوتی سیستان

صفحه 409-420

سجاد نوروزی؛ عباسعلی امام جمعه؛ محمود سلوکی؛ فروزان حیدری