دوره و شماره: دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 310-483 

مقاله پژوهشی

شبیه‌سازی رفتار فاز لیپیدی L_α با استفاده از درشت‌دانه‌سازی سامانمند مولکول dioleoylphosphatidylethanolamine

صفحه 325-336

سعید مرتضی زاده؛ یوسف جمالی؛ حسین نادری منش


ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Berton) از طریق کشت دو ریز‌نمونه جوانه‌انتهایی و گره به‌همراه غلظت‌های مختلف زغال فعال و هورمون‌های BAP و Kn

صفحه 337-346

بهاره شعفی؛ سید سعید موسوی؛ سعید قمبرعلی باغنی؛ محمد رضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی


بررسی اثر سالیسیلیک اسید بر فعالیت آنتی اکسیدانی در کشت سلولی گیاه اسطوخودوس (Mill Lavandula angustifolia)

صفحه 347-358

خدیجه کیارستمی


اثر تیمار ترهالوز بر سیستم آنتی‌اکسیدانت جهش‌یافته‌های ntrc و گیاه وحشی آرابیدوپسیس تالیانا (Arabidopsis thaliana

صفحه 359-376

مهناز اقدسی؛ انیسه نوروزی پور؛ حمیدرضا صادقی پور


مقاله پژوهشی

طول عمر گل های شاخه بریده ژربرا تحت تاثیر اسانس آویشن و سالیسیلیک اسید

صفحه 377-391

محمد رضا قلمبران؛ فرانسواز برنارد؛ محمد عبدالهی


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های گونه مریم نخودی (Teucrium polium) در غرب ایران با استفاده از نشانگر مولکولی SCoT

صفحه 392-404

محسن فرشادفر؛ هومن شیروانی؛ مصطفی امجدیان؛ عبدالمهدی نوریان


مقاله پژوهشی

ارزیابی اثر الیسیتور غیرزیستی بر برخی پارامترهای بیوشیمیایی گیاه سیر

صفحه 405-419

پریسا فتحی رضایی


افزایش بیان ژن h6h و تولید تروپان آلکالوئیدها در کشت ریشه‌های موئین گیاه دارویی بذرالبنج مشبک تهییج شده با عصاره‌ی قارچ فوزاریوم گرامینه‌روم

صفحه 420-431

بهمن حسینی؛ کمال رشیدی؛ علی شرفی


بررسی تاثیر نوع حلال بر روی شکل گیری لیپوزوم دوناگزومه (DSPC-CHOL) با استفاده از شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

صفحه 432-443

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


بررسی In silico روند تکامل مولکولی و گسترش خانوادۀ پروتئینی ژرانیل‌ژرانیل‌دی فسفات‌سنتاز در گیاهان

صفحه 444-455

سارا فرحبخش؛ سنبل ناظری؛ زرین مینوچهر


شناسایی و بررسی بیان ژن هم‌ساخت CURLY LEAF طی مراحل نموی اندام‌های رویشی و زایشی در خردل سیاه (Brassica niger L.)

صفحه 456-467

فرزاد گنجعلیخانی حاکمی؛ فرخنده رضانژاد؛ محسن اسدی خانوکی


بررسی بیان ژن های STE20 و MYBA مرتبط با انتقال سیگنال در زودرسی انگور یاقوتی سیستان

صفحه 310-324

سجاد نوروزی؛ عباسعلی امام جمعه؛ محمود سلوکی؛ فروزان حیدری