دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 484-641 

مقاله پژوهشی

بررسی مهارپذیری متابولیت های ثانویه گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی بر روی پروتئاز اصلی Mpro و Spike گلیکوپروتئین ویروس SARS-CoV-2 ( nCov-19 ) به روش داکینگ مولکولی

صفحه 484-498

دنیا پوی؛ مسعود توحیدفر؛ مهدا سادات نصراله زاده


بیان و تخلیص پروتئین ایمنوژن نوترکیب دربردارنده فاکتورهای بیماری زای شیگلا دیسانتری

صفحه 536-547

حسین طراحی مفرد؛ شهرام نظریان؛ امیر میمندی پور


بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط جدایه بومی Bacillus sp FUM 120 به روش تک متغیره

صفحه 548-561

رقیه مریدشاهی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ احمد آسوده؛ بهناز کروژدهی


تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای

صفحه 562-574

رضا درویش زاده؛ علیرضا پیرزاد


طراحی و ساخت میکروحامل‌های پلیمری قابل تزریق بارگذاری شده با داروی تیکوپلانین

صفحه 575-584

عطا توکلی؛ شهره مشایخان؛ حسین بنی اسدی؛ ذبیح الله حسن زاده


تجزیه ارتباط عملکرد و برخی صفات گیاهی در ژنوتیپ‌های کتان ایرانی با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

صفحه 585-597

حسین عباسی هولاسو؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


از مسیر تاخوردگی هماگلوتینین تا شیوع آنفولانزا در ایران، رویکردی محاسباتی

صفحه 598-612

حمید هادی علیجانوند


مطالعه ساختار ژنتیکی توده‌های بومی سویا ( Glycinmax (L.) Merr.) و تغییرات آن در طی حفاظت در مزرعه با استفاده از نشانگرهای RAPD و صفات مورفوفنولوژیکی

صفحه 613-625

محمدرضا عباسی؛ شوئیچی فوکوئوکا؛ کاورو ابانا


روند تغییرات میزان پلی آمین ها در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 499-514

مژگان لطیفی؛ سیده بتول حسنی؛ حسن رضادوست؛ ندا نصیری؛ سارا جعفری؛ فرانسواز برنارد


مقاله پژوهشی

استخراج و توالی‌یابی ژن هم‌ساخت Flowering locus T (FT) در شاهی (Lepidium sativum L.): بررسی فیلوژنتیکی پروتئین استنباطی آن

صفحه 515-523

محبوبه شیخ بهائی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان؛ هادی روان


اثر تغییرات مقدار ملاس و سلنیوم بر رشد مخمر ساکارومایسس سروزیه و میزان بیو‌اتانول تولیدی

صفحه 626-639

سارا فرامرزی؛ یونس انزابی؛ هدا جعفریزاده مالمیری


شناسایی برخی مشتقات بنزن به روش زیست سنجی توسط باکتری نورافشان ویبریو MM1 جدا شده از دریای مازندران

صفحه 526-535

مجتبی محسنی؛ سیده فریبا پورسید؛ محمد جواد چایچی