دوره و شماره: دوره 33، شماره 4، دی 1399، صفحه 421-566 

مقاله پژوهشی

بررسی مهارپذیری متابولیت های ثانویه گیاهی در مقایسه با داروهای شیمیایی بر روی پروتئاز اصلی Mpro و Spike گلیکوپروتئین ویروس SARS-CoV-2 ( nCov-19 ) به روش داکینگ مولکولی

صفحه 421-438

دنیا پوی؛ مسعود توحیدفر؛ مهدا سادات نصراله زاده


طراحی و ساخت میکروحامل‌های پلیمری قابل تزریق بارگذاری شده با داروی تیکوپلانین

صفحه 439-450

عطا توکلی؛ شهره مشایخان؛ حسین بنی اسدی؛ ذبیح الله حسن زاده


تاثیر تنش شوری بر فعالیت‌های فیزیولوژیک و آنتی‌اکسیدانی در دو لاین حساس و متحمل به شوری (NaCl) آفتابگردان روغنی (Helianthus annuus L.) در مرحله گیاهچه‌ای

صفحه 451-464

رضا درویش زاده؛ علیرضا پیرزاد


استخراج و توالی‌یابی ژن هم‌ساخت Flowering locus T (FT) در شاهی (Lepidium sativum L.): بررسی فیلوژنتیکی پروتئین استنباطی آن

صفحه 465-473

محبوبه شیخ بهائی؛ فرخنده رضانژاد؛ حسینعلی ساسان؛ هادی روان


بیان و تخلیص پروتئین ایمنوژن نوترکیب دربردارنده فاکتورهای بیماری زای شیگلا دیسانتری

صفحه 474-483

حسین طراحی مفرد؛ شهرام نظریان؛ امیر میمندی پور


تجزیه ارتباط عملکرد و برخی صفات گیاهی در ژنوتیپ‌های کتان ایرانی با استفاده از نشانگرهای IRAP و REMAP

صفحه 484-495

حسین عباسی هولاسو؛ بابک عبدالهی مندولکانی؛ عبدالله حسن زاده قورت تپه


مطالعه ساختار ژنتیکی توده‌های بومی سویا ( Glycinmax (L.) Merr.) و تغییرات آن در طی حفاظت در مزرعه با استفاده از نشانگرهای RAPD و صفات مورفوفنولوژیکی

صفحه 496-508

محمدرضا عباسی؛ شوئیچی فوکوئوکا؛ کاورو ابانا


اثر تغییرات مقدار ملاس و سلنیوم بر رشد مخمر ساکارومایسس سروزیه و میزان بیو‌اتانول تولیدی

صفحه 509-519

سارا فرامرزی؛ یونس انزابی؛ هدا جعفریزاده مالمیری


روند تغییرات میزان پلی آمین ها در مراحل اولیه رشد گیاه ذرت (Zea mays L.) تحت تنش کادمیوم

صفحه 520-530

مژگان لطیفی؛ سیده بتول حسنی؛ حسن رضادوست؛ ندا نصیری؛ سارا جعفری؛ فرانسواز برنارد


مقاله پژوهشی

شناسایی برخی مشتقات بنزن به روش زیست سنجی توسط باکتری نورافشان ویبریو MM1 جدا شده از دریای مازندران

صفحه 531-541

مجتبی محسنی؛ سیده فریبا پورسید؛ محمد جواد چایچی


بهینه سازی تولید آنزیم کراتیناز توسط جدایه بومی Bacillus sp FUM 120 به روش تک متغیره

صفحه 542-554

رقیه مریدشاهی؛ معصومه بحرینی؛ میرزا محمد رضا شریف مقدم؛ احمد آسوده؛ بهناز کروژدهی


از مسیر تاخوردگی هماگلوتینین تا شیوع آنفولانزا در ایران، رویکردی محاسباتی

صفحه 555-566

حمید هادی علیجانوند