نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 .دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته زیست شناسی- گرایش میکروبیولوژی، دانشکده علوم پایه‌، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز ، ایران

2 گروه پاتوبیولوژی‌، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

3 . گروه مهندسی شیمی ، دانشگاه صنعتی سهند، تبریز، ایران

چکیده

بیواتانول به عنوان سوخت جایگزین برای کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی استفاده می‌شود، امنیت انرژی را تضمین می‌کند و تاثیر منفی مصرف سوخت‌های فسیلی را به اقتصاد و محیط زیست کاهش می‌دهد. ملاس به دلیل محتوای قندهای قابل اشتعال که می‌تواند به طور مستقیم برای تخمیر بدون هیچ تغییری مورد استفاده قرار گیرد ماده بسیار خوبی برای تولید بیواتانول محسوب می‌شود. همچنین مخمر یک حامل مناسب برای بیوترانسفورماسیون سلنیوم می‌باشد و ازاین رو یکی از اقتصادی‌ترین منایع سلنیوم آلی، مخمر رشد یافته در محیط کشت غنی شده با سلنیوم می‌باشد. لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی اثر سلنیوم بر عملکرد تولید بیواتانول و به دست آوردن بیواتانول با بالاترین غلظت با استفاده از مخمر ساکارومایسس‌سروزیه بود. سویه صنعتی مخمر ساکارومایسس‌سروزیه (‌SFO6) با استفاده از بریکس‌های متفاوت ملاس به عنوان سوبسترا و کود‌ اوره با غلظت ppm۲۵۰ و کود سوپر‌فسفات تری‌پل با غلظت ppm‌۵۰۰ به عنوان مواد مغذی تامین‌کننده منبع فسفر و نیتروژن و نیز با اضافه کردن مقادیر مختلف سلنیوم (2‌، 4‌‌، 6‌، 8‌، 10‌، 15‌، 20 و 25 میکرو‌گرم در میلی‌لیتر) کشت داده شد. پس از گرمخانه‌گذاری لازم، تاثیر مقادیر مختلف سلنیوم و ملاس بر رشد مخمر مذکور براساس میزان بیواتانول تولیدی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد که حداکثر غلظت بیواتانول تولید شده (‌80گرم در لیتر) با استفاده از بریکس 25‌درصد ملاس چغندر قند و مقدار 20 میکروگرم سلنیوم به دست می‌آید. سویه صنعتی مخمر ساکارومایسس‌سروزیه گزینه مناسبی برای افزایش راندمان تولید بیواتانول از ملاس چغندر‌قند غنی-شده با سلنیوم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

effect of selenium and molasses on the growth of Saccharomyces cerevisiae and yield of bioethanol production

نویسندگان [English]

  • sara faramarzi 1
  • younes anzabi 2
  • hoda Jafarizadeh-Malmiri 3

1 . Department of Microbiology, Faculty of Basic Science, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

2 . Department of Pathobiology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran

3 Faculty of Chemical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Bioethanol is used as substitute fuel to reduce dependency on fossil fuels, ensure energy security and reduce the negative impact of fossil fuel consumption to the economy and the environment sugar beet Malass are very good raw materials for ethanol production due to their content of fermentable sugars, which can be directly used for fermentation without any modification. Previous studies have shown that Selenium enriched yeast (Se-yeast) is a good carrier for selenium biotransformation. Therefore one of the most economical sources of organic selenium is yeast grown in a selenium-enriched culture medium.
The main objectives of the present study were to evaluate the effect of selenium on the yield of bioethanol production and achieve the bioethanol with highest concentration, and compare the concentration of produced bioethanol, using S. cerevisiae, at obtained optimum condition with and without using selenium. For preparation of the growth media molasses was sterilized. After addition of the 0.3 g of the S. cerevisiae strain, SFO6 for the nutrition in molasses as fermentation media was enriched by addition of 500 and 250 ppm of (NH4)2HPO4 and urea, respectively and different amount of selenium (0, 5, 10, 15, 20 and 25 μg).The effect of different amounts of selenium and molasses on bioethanol yield was investigated. Obtained results revealed that maximum bioethanol concentration (80g/L) was achieved using 20‌μg selenium and molasses with 25°Bx. S. cerevisiae is a good option for increasing bioethanol production efficiency from selenium-enriched sugar beet molasses

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bioethanol
  • molasses
  • Saccharomyces cerevisiae
  • Selenium