دوره و شماره: دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 268-408 

مقاله پژوهشی

جداسازی، توالی یابی و بررسی بیوانفورماتیکی عناصر تنظیمی ناحیه پروموتوری ژن C3 در ماهی قزل آلا(Salmo salar)

صفحه 342-352

علی محمد احدی؛ سمیه خاتمی؛ هدا آیت


بررسی ویژگی های ساختاری و تکوینی دانه گرده، تخمک، رویان و دانه در گونه Ebenus stellata

صفحه 278-291

نیره تنعمی؛ پریسا جنوبی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ احمد مجد؛ مسعود رنجبر


بررسی اثر نانوکورکومین دندروزومی بر بیان ژن های POU5F1 و NANOG در رده سلولیCaco-2 سرطان کولون

صفحه 292-301

مرضیه چوری؛ سهراب بوذرپور؛ عبدالوهاب مرادی؛ عیسی جرجانی


اثر روغن زیتون بر تولید اسیدهای چرب امگا در مخمر یارروویا لیپولیتیکا

صفحه 302-311

فرشاد درویشی؛ ناهیده سلمانی


تجزیه و تحلیل آماری پپتیدهای ضدسرطان گیاهی با استفاده از محیطR

صفحه 312-324

لیلا زرندی میاندوآب؛ الهه زاده حسینقلی


جداسازی، همسانه سازی و خاموشی موقت ژن BBE1 با استفاده از تکنیک خاموشی ژن القا شده توسط ویروس (VIGS) در ژنوتیپ ایرانی گیاه شقایق .Papaver somniferum L

صفحه 325-336

سید محسن سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی


بررسی کشت سلول‌های بنیادی اسپرم ساز در شرایط چسبنده و غیر چسبنده

صفحه 337-347

حسین عزیزی؛ عبدالحسین شاهوردی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


بررسی اثر تیموکوئینون بر بیان ژن‌های iNos و Cox-1 در سلول‌های بنیادی مزانشیمی مشتق شده از مغز استخوان موش

صفحه 348-360

الهام علیمرادی؛ سجاد سی سخت نژاد؛ حسن اکرمی


بررسی قارچ‌های سیاه ساکن ‌سنگ آرامگاه کورش کبیر

صفحه 361-369

مهناز قلی پور شهرکی؛ پریسا محمدی


باکتری شکارچی هالوباکتریووراکس جدا شده از دریای مازندران و بررسی توانایی کنترل برخی باکتری‌های گرم منفی بیماریزا

صفحه 370-385

مجتبی محسنی؛ نازلار محمدحسین زاده؛ عبدالصمد کرامت


بررسی و آنالیز بیوانفورماتیک ژن و پروتئین اسکوالن سنتاز در سویه ی بومی آئورانتیوکیتریوم

صفحه 386-397

مجتبی مرتضوی؛ شهریار شاکری؛ فرشاد خوش بصیرت؛ محمود ملکی


تمایز ژنتیکی جمعیت‌های لرگ ( (Lam.) Spach Pterocarya fraxinifolia) در ایران با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 398-408

فاطمه مستاجران؛ حامد یوسف زاده؛ مسلم اکبری نیا