دوره و شماره: دوره 36، شماره 4، دی 1402، صفحه 315-397 

مقاله پژوهشی

شناسایی نشانگرهایIRAP مرتبط با صفات مورفولوژیکی-زراعی در آفتابگردان دانه روغنی (Helianthus annuus L.) تحت شرایط آبیاری معمولی و محدود

صفحه 343-357

نسرین اکبری؛ رضا درویش زاده


بررسی بیوترمودینامیکی آنزیم سیکلومالتودکستریناز بومی و برخی جهش‌یافته‌های آن

صفحه 358-371

جمشید مهروند؛ نسیم حیاتی رودباری؛ لیلا حسنی؛ وهب جعفریان؛ خسرو خلیفه


بیان پروتئین نوترکیب EIT در شرایط شبیه ساز بی وزنی

صفحه 372-388

مریم صلواتی فر؛ شیدا کاشان پور؛ علی هاتف سلمانیان


جداسازی، توالی‌یابی و میزان بیان ژن ارتولوگ (FLC) FLOWERING LOCUS C در اندام‌های مختلف خاکشیر بدل (Sisymbrium irio)

صفحه 389-404

فرخنده رضانژاد؛ فرزانه نصری؛ رضا حیدری؛ زهرا بهمنی


افزایش تولید تاکسول در ریشه هایی مویین ایجاد شده در سرخدار ایرانی (Taxus baccata.sp)

صفحه 328-342

هوشنگ گوهرچینی؛ خدیجه باقری؛ محمد رضا زمانی


اثر ریزنمونه، نیتروپروساید و سیلیکون در اندام‌زایی درون شیشه‌ای گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

صفحه 315-327

هانیه جیران پور؛ ابراهیم دورانی