افزایش تولید تاکسول در ریشه هایی مویین ایجاد شده در سرخدار ایرانی (Taxus baccata.sp)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو علمی گروه فنی ومهندسی وکشاورزی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 گروه ژنتیک و تولید گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زنجان ، زنجان، ایران

3 عضو علمی موسسه ژنتیک ایران،تهران ، ایران

چکیده

خلاصه:

تاکسول یک داروی ضد سرطان بوده و قابل استخراج از درخت سرخدار می‌باشد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات الیسیتورهای متیل‌جاسمونات و اسیدسالسیلیک بر روی تولید تاکسول در ریشه های مویین ایجاد شده در سرخدار ایرانی بود. برای ایجاد ریشه‌های موئین در ریزنمونه‌های سرخدار ازسه نژاد اگروباکتریوم ریزوژنز A4، R1000 و ATCC15834 استفاده شد. نتایج نشان داد که فقط سویه A4 باعث ایجاد ریشه های مویین در ریزنمونه ها شده و بررسیPCR نشان داد ژن ریشه زایی اگروباکتریوم به ریزنمونه‌ها منتقل شده است. در عملیات واکشت ریشه‌های موئین،از سه غلظت 1، 10 و 100 میکرومول متیل جاسمونات و اسید سالسیلیک به صورت جداگانه و ترکیبی برای افزایش تولید پاکلی تاکسول مورد استفاده قرار گرفت. آنالیز انجام شده توسط HPLC نشان داد که افزودن الیسیتورها به محیط کشت باعث افزایش میزان تاکسول در ریشه های مویین می شود و بیشترین افزایش با افزودن 100 میکرومول متیل جاسمونات به تنهایی بدست آمد که باعث افزایش 5 برابری میزان تولید پاکلی‌تاکسول در ریشه‌های موئین گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Increasing taxol production in hairy roots formed in Iranian yew (Taxus baccata.sp.)

نویسندگان [English]

 • Hooshang Goharchini 1
 • KHadijeh Bagheri 2
 • Mohammad Reza Zamani 3

1 Faculty Member Department Agriculture,, Pyame Noor university, Tehran.Iran

2 Department of Genetics and Plant Production, Faculty of Agriculture, Zanjan University, Zanjan, Iran

3 Scientific member of Iran Institute of Genetics, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract:

Taxol is an anti-cancer drug and can be extracted from the yew tree. The aim of this study was to investigate the effects of Methyl jasmonate and Salicylic acid elicitors on taxol production in hairy roots formed in Iranian yew. Three strains of Agrobacterium rhizogenes A4, R1000 and ATCC15834 were used to create hairy roots in yew explants. The results showed that only A4 strain caused the formation of hairy roots in the explants and PCR analysis showed that the Agrobacterium rooting gene was transferred to the explants. In the operation of growing hairy roots, three concentrations of 1, 10 and 100 µmol of methyl jasmonate and salicylic acid were used separately and in combination to increase paclitaxol production. The analysis performed by HPLC showed that the addition of elicitors to the culture medium increases the amount of taxol in hairy roots, and the greatest increase was obtained by adding 100 micromoles of methyl jasmonate alone, which increased the amount of paclitaxol production in hairy roots by 5 times.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key words: Yew
 • Taxol
 • Hairy roots
 • Agrobacterium rhizogenes
 • Elicitor

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 اردیبهشت 1402
 • تاریخ دریافت: 22 دی 1401
 • تاریخ بازنگری: 15 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 27 فروردین 1402