اثر ریزنمونه، نیتروپروساید و سیلیکون در اندام‌زایی درون شیشه‌ای گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تبریز- دانشکده کشاورزی

2 دانشگاه تبریز

چکیده

در پژوهش حاضر، اثرسدیم نیتروپروساید و سیلیکون روی اندام‌‌زایی ریزنمونه‌های لایه نازک کوتیلدونی با برش‌های عرضی ریز یک میلی‌متری گوجه‌فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.) مورد مطالعه قرار گرفت. این تحقیق در سه آزمایش صورت گرفت. در آزمایش اول ریزنمونه‌های 8 و 12 روزه در محیط‌کشت MS تکمیل شده با ۲ میلی‌گرم‌ در ‌لیتر BAP و 2/0 میلی‌گرم‌ در ‌لیتر IAA کشت داده شدند. ریزنمونه های دوازده روزه تقریبا در محیط کشت بکارگرفته شده بدون پاسخ به اندام زایی نکروزه شده و از بین رفتند در حالی که ریزنمونه‌های 8 روزه اندام‌زایی قابل توجهی داشتند. در آزمایش دوم اثر نوع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌هایBAP به تنهایی و در ترکیب با NAA و IAA در بهبود اندام‌‌زایی ریزنمونه‌های مذکور مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد که تقریبا تمامی تیمارها بالای 90 درصد اندام‌زایی داشتند. در تجزیه تعداد شاخساره، تیمار 2 میلی‌گرم در لیتر BAP و 2/0 میلی‌گرم در لیتر IAA بیشترین تعداد شاخساره را نشان داد. نتایج آزمایش سوم نشان داد که غلظت‌های 10، 15 و 30 میکرومولار سدیم نیتروپروساید به ترتیب موجب افزایش معنی دار تعداد شاخساره، افزایش تعداد شاخساره و همچنین افزایش القاء ریشه گردید. غلظت‌های50 و 5 میلی‌گرم در ‌لیتر سیلیکون موجب افزایش شاخساره‌ در ریزنمونه‌ها گردید ولی افزودن500 میلی‌گرم در ‌لیتر سیلیکون موجب عدم باززایی شده و شاخساره‌ای هم تشکیل نشد. افزودن مکمل سیلیکون و سدیم نیتروپروساید در غلظت‌های بالا تاثیر معنی‌داری بر درصد باززایی کوتیلدون و لایه‌ نازک سلولی گیاه گوجه‌فرنگی نداشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effect of explant, soum nitroprosside and silicon on in-vitro organogenesis of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.)

نویسنده [English]

  • Hanie Jeiranpor 1

1 Faculty of agriculture, university of Tabriz

2

چکیده [English]

In the present study, the effect of sodium nitroprusside and silicon on the organogenesis of cotyledonary thin cell layer explants of tomato of tomato (Lycopersicon esculentum Mill.) was studied. This research was conducted in three independent experiments. In the first experiment, cotyledon explants and thin cell layers with 1 mm transverse sections of 8 and 12 days old cotyledons were cultured in MS medium supplemented with 2 mg/L BAP and 2 0.0 mg/L of IAA. Obviously almost all 8-day-old explants regenerated shoots but 12-day-old explants get the necrosis without any organogenesis. After determining the best age of the explant, in the second experiment the effect of BAP alone and in combination with NAA and IAA was evaluated in improving the organogenesis of tomato using both explants. The results showed that almost all Plant regulator combination had more than 90% organogenesis. In the analysis of the number of shoots, the medium supplemented with 2 mg/L of BAP and 0.2 mg/L of IAA showed the highest shoots number per explant. In the third experiment adding 10, 15 and 30 μM of sodium nitroprusside, significantly increased the shoot induction frequency, number of shoots per explants and root induction, respectively. The addition of 50 and 5 mg/L of silicon to the culture medium increased the number of shoots per explants, but adding 500 mg/L of silicon completely stopped the organogenesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • In vitro organogenesis Regeneration
  • Tissue culture
  • Plant growth regulator
  • Explant
دوره 36، شماره 4
دی 1402
صفحه 315-327
  • تاریخ دریافت: 14 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 13 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 19 مهر 1402