کلونینگ و بیان ژن کد کننده آنزیم لاکاز از باکتری باسیلوس آنتراسیس سویه QZA2

دوره 28، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 54-64

پروین زمانی؛ محمدعلی آموزگار؛ خسرو خواجه


تعیین هویت مولکولی انگل لیشمانیا با هدف قرار دادن ژن ITS-rDNAدر بیماران مشکوک به لیشمانیوز جلدی در استان سیستان وبلوچستان- ایران

دوره 32، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 54-64

احمد زارع زاده؛ غلامرضا مطلب؛ هادی میراحمدی؛ علیرضا سلیمی خراشاد


کنترل بیماری سوختگی دانه رست گندم ناشی از Fusarium graminearum از طریق پرایمینگ بذرها با سالیسیلیک اسید

دوره 33، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 56-64

منا صراحی نوبر؛ اکبر جاهدی؛ وحید نیکنام؛ بابک مرادی؛ ناصر صفایی؛ حسن ابراهیم زاده؛ مهرداد بهمنش


گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

دوره 27، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 57-65

محمد صادق شیرسلیمیان؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی


بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی با عصاره هیدروالکلی گیاه مامیثا (Glaucium corniculatum curt)

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 58-66

راضیه عارفیار؛ مهران میراولیائی؛ ادرشیر طالبی؛ اکرم امین جعفری؛ محسن زحمتکش


بررسی قابلیت تجزیه زیستی برخی از فراورده‌های نفتی توسط باکتری‌های بومی ریزوسفر گیاهان

دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 66-76

فریبا محسن زاده


بررسی نسبت جمعیت کروموزوم‌های جنسی X و Y در انزال گاوهای نر هلشتاین و نقش غلظت تستوسترون خون بر نسبت جمعیتی

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 72-79

مونا خلقی؛ فرید حیدری؛ جلال رستم زاده؛ محمد رزم کبیر


طراحی،کلونینگ، بیان و خالص سازی پپتید هیستاتین 3 جهش یافته و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 75-88

زهرا توکلی؛ بهناز صفار؛ کریم مهنام؛ روح الله همتی


سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی( Origanum majorana )و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 161-173

سمیه کاوسی؛ هاشم یعقوبی


بیان پروتئین نوترکیب TGF β1 در گیاه توتون و بررسی تاًثیر پروتئاز فورین در پردازش فرم نهفته‌ی این پروتئین

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 180-190

سارا خوارزمی؛ امین باقی زاده؛ مسعود ترکزاده ماهانی


تاثیر غلظت های مختلف کانسنگ اورانیوم در فرآیند بیولیچینگ از طریق آنالیز بیان ژن سیتوکروم A1 باکتری اسیدیتیوباسیلوس گونه FJ2

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 187-199

سمانه جهانی؛ فائزه فاطمی؛ سبا میری


امکان‌سنجی حمایت حقوقی از داده‌های توالی دیجیتال

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 192-211

حسن اسکندریان؛ مریم آقایی بجستانی؛ محمد روحانی مقدم


شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 198-208

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری


بررسی اثرضد توموری ترکیب شیمیاییN((پنج- نیتروتیوفن -2-(YLمتیلن)-2(فنیل تیو)بنزوهیدرازید درمدل موشی سرطان پستان

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 198-207

سوده دهقانی؛ مونا سلیمی؛ نرگس نیکونهادلطف آبادی


ارزیابی سیتوژنتیکی گل محمدی (. (Rosa damascena Millمناطق مختلف کشور

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 208-220


مطالعه توالی، خاصیت آنتی‌ژنی و ساختار سه بعدی پروتئین های غیراختصاصی ناقل لیپید2 در برنج ایرانی: ارزیابی بیوانفورماتیکی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 211-222

فاطمه زهرا درویشی؛ مهران میراولیائی؛ رحمان امام زاده؛ مجید متولی باشی؛ محبوبه نظری


بررسی نقش هورمون GnRH در مراحل مختلف تکوین آزمایشگاهی رویان گاو

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 224-232

آیدین رحیم طایفه؛ فرید حیدری؛ فرامرز قراگوزلو؛ پژمان میر شکرایی؛ ناصر فرخی؛ بهار نیری فسایی؛ جعفر خضری


طراحی ساختار نانودیسک از فسفولیپید اسفنگومیلین جنین جوجه (DPSM) و کلسترول (CHOL) و مطالعه شکل گیری آن: شبیه سازی دینامیک مولکولی دانه درشت

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 263-275

جلیل پرچکانی چوزکی؛ مجید تقدیر


اثر عصاره آلکالوئیدی گیاه تلخ بیان بر میزان MIC و تجمع داخل سلولی سیپروفلوکساسین در موتان مقاوم به سیپروفلوکساسین اشریشیا کلی

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 274-281

پروین محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ بهزاد شارقی؛ صادق فرهادیان


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 302-311

پریناز عسکری نژاد؛ جعفر وطن دوست؛ مهدی نصر اصفهانی


کلونینگ، بیان و بررسی فعالیت ایمونولوژیکی ScFv حاصل از آنتی‏بادی منوکلونال موشی ضد پلاسمینوژن انسانی با توانایی افزایش فیبرینولیز

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 306-313


جداسازی، همسانه سازی و خاموشی موقت ژن BBE1 با استفاده از تکنیک خاموشی ژن القا شده توسط ویروس (VIGS) در ژنوتیپ ایرانی گیاه شقایق .Papaver somniferum L

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 325-336

سید محسن سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی


بررسی In silico روند تکامل مولکولی و گسترش خانوادۀ پروتئینی ژرانیل‌ژرانیل‌دی فسفات‌سنتاز در گیاهان

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 326-342

سارا فرحبخش؛ سنبل ناظری؛ زرین مینوچهر


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی جلبک Sargassum ciliforium بر رده سلولی سرطان کولون HT-29 و ارزیابی بیان ژن های P53 و APCبا روش Real time PCR

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 330-338

ارمغان زاهدی؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی


تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 360-370

بهار شهنواز؛ فرشته قاسم زاده