اثرات اسانس مریم گلی (Salvia officinalis) بر القاء آپوپتوز در سلول های سرطان تخمدان رده ی SKOV3

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیئت علمی، بخش بیوشیمی، انستیتو پاستور،تهران، ایران

3 گروه زیست شناسی ، دانشگاه پیام نور، صندوق پستی 3697-19395 تهران، ایران

چکیده

سرطان تخمدان هفتمین سرطان تشخیص داده شده در بین زنان جهان است. مریم‌ گلی(Salvia officinalis) یکی از مهم‌ترین جنس‌های تیره نعناعیان است که اغلب گونه‌های این جنس دارای خواص دارویی بوده و در طب سنتی کاربرد‌های فراوانی دارند. هدف از مطالعه کنونی، ارزیابی اسانس مریم گلی بر میزان مهار رشد و آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان رده SKOV3 می-باشد. گیاه مریم گلی از مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران تهیه و توسط دستگاه کولنجر اسانس گیری و اجزاء با گازکروماتوگرافی مشخص شد. سپس غلظت‌های(100، 200، 300، 400، 500، 600 میکروگرم بر میلیلیتر) بر روی سلول های سرطانی تخمدان رده SKOV3 اثر داده شد و توانایی زیستی سلول ها با روش جذب تریپان بلو (رنگ سنجی)، MTT در سه بازه زمانی 24، 48 و 72 ساعت بررسی گردید. میزان القای آپوپتوز سلولی به روش فلوسایتومتری مورد ارزیابی قرار گرفت. بیشترین تاثیر اسانس مربوط به غلظت در زمان 72 ساعت با غلظت 600 میکروگرم بر میلیلیتر بود. میزان IC50 اسانس مریم گلی در مدت زمان 48 ساعت برابر با 300 میکروگرم برمیلیلیتر تعیین شد. القای آپوپتوز هم وابسته به دوز بود و غلظت تیمار با دوز 600 اسانس سبب افزایش معنا دار شاخص آپوپتوز شد. بر اساس نتایج حاصله مشاهده می شود که اسانس مریم گلی می تواند سبب کاهش توانایی زیستی و افزایش آپوپتوز سلول های سرطانی تخمدان رده SKOV3 شود

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Effects of Salvia officinalis essential oil on induction of apoptosis in SKOV3 ovarian cancer cells

نویسندگان [English]

 • zahra adeli 1
 • Zahra Zamani 2
 • majid rajabian 3
 • hamid sobhanian 3

1 STUDENT

2 Associate professor, Department biochemistry, Institute pasteur,Tehran,Iran

3 Department of Biology, Payame Noor University, P,O,Box 19395-3697,Tehran,Iran

چکیده [English]

Ovarian cancer is the seventh most common cancer in women and the fifth most common type of cancer in Iranian women. Salvia officinalis is one of the most important genus of dark mint, most species of which have medicinal properties and are widely used in traditional medicine. The aim of the present study was to evaluate the essential oil of salvia on the rate of proliferation and apoptosis of ovarian cancer cells. The salvia officinalis plant was prepared from the Iranian Biological Research Center and the oil obtained by Clevenger apparatus and its components identified by gas chromatography. Ovarian cancer cells of SKOV3 type were treated with different concentrations of (100, 200, 300, 400, 500 and 600 µg/ml) and their viability assessed by trypan blue absorption and MTT at three time periods of 24, 48 and 72 hours and the rate of induction of cellular apoptosis was assessed by flow cytometry. Cell survival decreased with increasing concentration of essential oils in a dose-dependent manner. The IC50 level of Salvia officinalis essential oil for 48 hours was 300 μg/ml. Induction of apoptosis was also dose-dependent, and apoptosis index increased significantly at a dose of 600 μg / ml. Based on the results, it can be concluded that Salvia officinalis essential oils can reduce the biological ability and increase the apoptosis of SKOV3 ovarian cancer cell cancer.

کلیدواژه‌ها [English]

 • ovarian cancer
 • SKOV3 cells
 • Salvia officinalis
دوره 34، شماره 4
بهمن 1400
صفحه 544-558
 • تاریخ دریافت: 16 فروردین 1400
 • تاریخ بازنگری: 07 شهریور 1400
 • تاریخ پذیرش: 30 آبان 1400
 • تاریخ اولین انتشار: 06 آذر 1400