بررسی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های Dactylis glumerata با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR

دوره 31، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 27-35

هوشنگ رحمتی؛ هومن شیروانی


جداسازی و شناسایی باکتری کریزئوباکتریوم ایندولوجنس سویه BYK27 مولد پروتئاز از پساب کارخانه شیر پگاه کرمان

دوره 29، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 33-47

یاسمین بین آبادی؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ ارسطو بدویی دلفارد


بررسی اثرات سایتوتوکسیک تستوسترون بر رده سلولی سرطان کولون (HCT) و ارزیابی فعالیت کاسپازهای 3، 8 و 9

دوره 35، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 44-59

ندا امانی؛ مهرداد شریعتی؛ رحیم احمدی؛ سعید خاتم ساز؛ مختار مختاری


تاثیر سطوح مختلف سرما روی پروتئین کل، پرولین و فعالیت برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 130-140

منصور افشار محمدیان؛ زهرا انصاری پیری


بررسی اثر6-شگول بر بیان ژن های Insig1 و FASN در رده ی سلولی سرطان خون لفنوبلاستی حاد Nalm-6

دوره 36، شماره 2، تیر 1402، صفحه 143-158

سمیه نجفی درچه؛ سهیلا رهگذر


تنوع در مقدار ژنوم 22 جمعیت از جنس Tanacetum L. (Anthemideae, Asteraceae) در ایران: با تاکید بر ویژگی‌های گرده‌شناسی، ریخت‌شناسی و اکولوژیکی

دوره 33، شماره 2، تیر 1399، صفحه 144-154

نیره اولنج؛ علی سنبلی


ردیابی مولکولی ژن مقاومت ژنوتیپهای گوجه فرنگی نسبت به بیماری شانکر ساقه ناشی از قارچ Alternata alternaria

دوره 31، شماره 2، مرداد 1397، صفحه 151-157

خدیجه پیر فرد؛ محمد علی ابراهیمی؛ سعیده پیرایش


بیان دو سیسترونی ژن‌های رمز کننده آنتی‌بادی مونوکلونال trastuzumab در توتون با استفاده از یک توالی جایگاه میانی ورود ریبوزوم

دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 153-169

مراد جعفری؛ مریم احساسات وطن


تاثیر حلال های آلی بر فعالیت آنزیم پروتئاز سوبتیلیزین کارلسبرگ

دوره 32، شماره 2، مرداد 1398، صفحه 161-170

زهرا برکشادی؛ یعقوب پاژنگ؛ رشید جامعی


تهیه کریستال لوسیفراز جهش یافته گونه Lampyris turkestanicus و بررسی اولیه‌ پراشهای حاصل از آن

دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 174-185


طراحی ترکیبات کرومنی جدید با فعالیت ضد سرطانی و بررسی چگونگی میانکنش آنها با توبولین به روش داکینگ مولکولی

دوره 28، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 178-190

مصطفی جواهری مقدم؛ حسن آریاپور؛ علی اکبر دهنوخلجی


بررسی تحمل و جذب فلزات مس و سرب توسط سه سویه استاندارد مخمر

دوره 27، شماره 2، شهریور 1393، صفحه 179-191

علیرضا حسنی؛ زهرا اعتمادی فر؛ ایرج نحوی


شناسایی باکتری های پروبیوتیک عصاره آبی خرماهای مضافتی، پیارم و زاهدی

دوره 34، شماره 2، تیر 1400، صفحه 219-231

مینا سیف زاده؛ محمد ربانی؛ علی اصغر خانی پور


بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش یافته غنی از آرژینین

دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 242-251

فرشته رحمتی؛ امین تشکر؛ سامان حسینخانی؛ اکبر حیدری


رشد بحرانی باکتریهای سولفوره ارغوانی تحت شرایط رقابتی در برکه های تثبیت فاضلاب و تأثیر آن بر کارآمدی فرآیند تصفیه فاضلاب

دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 266-277


بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 274-281

زهره جواهری؛ سعید امین زاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


ریز ازدیادی گیاه دارویی استویا (Stevia rebaudiana Berton) از طریق کشت دو ریز‌نمونه جوانه‌انتهایی و گره به‌همراه غلظت‌های مختلف زغال فعال و هورمون‌های BAP و Kn

دوره 33، شماره 3، مهر 1399، صفحه 289-301

بهاره شعفی؛ سید سعید موسوی؛ سعید قمبرعلی باغنی؛ محمد رضا عبداللهی؛ حسن ساری خانی


بررسی اثر نانوکورکومین دندروزومی بر بیان ژن های POU5F1 و NANOG در رده سلولیCaco-2 سرطان کولون

دوره 31، شماره 3، مهر 1397، صفحه 292-301

مرضیه چوری؛ سهراب بوذرپور؛ عبدالوهاب مرادی؛ عیسی جرجانی


تهیه هیدروژل درجا تشکیل شونده آنزیمی از کتیرای اصلاح شده شیمیایی برای مهندسی بافت غضروف

دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 297-310

مسلم توکل؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مسعود سلیمانی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ آتنا حاجی زاده


بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 336-343

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی


تصفیه پساب های روغنی با استفاده از باکتری های تولید کننده آنزیم لیپاز

دوره 27، شماره 3، آذر 1393، صفحه 346-353

ابوالفضل اژدرپور؛ سیدباقر مرتضوی؛ غلامرضا موسوی


بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 349-360

زهرا رینتی؛ روح اله شاملو دشت پاگردی


بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت‌های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)

دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 370-381

الهه درویشی؛ دانیال کهریزی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ محسن منصوری


مروری بر فیلوژنتیک و سیتوپاتوژنز فیلوویروس‌ها، رتروویروس‌ها و کرونا ویروس‌های منتقل شونده از خفاش به انسان

دوره 35، شماره 3، مهر 1401، صفحه 415-424

منصور خالدی؛ ندا یوسفی نوجوکامبری؛ حامد افخمی؛ فاطمه ثامنی؛ سجاد یزدان ستاد


شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های حفاظت شده در عدس

دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 432-444

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی