بررسی اثر6-شگول بر بیان ژن های Insig1 و FASN در رده ی سلولی سرطان خون لفنوبلاستی حاد Nalm-6

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زیست شناسی سلولی مولکولی و میکروبیولوژی، دانشکده علوم و فناوری های زیستی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

سرطان خون لنفوبلاستی حاد (ALL: Acute lymphoblastic leukemia) شایع‌ترین سرطان در میان کودکان است. تیم تحقیقاتی ما با بررسی اثر سیتوتوکسیک عصاره‌زنجبیل (Zingiber officinale Rosc.) بر سلول‌های ALL نشان داد، زنجبیل دارای اثر ضدسرطانی قوی در این سلول‌ها می‌باشد. 6-شگول به عنوان یکی از مشتقات فعال زنجبیل با اثر بر میزان بیان ژن-های دخیل در چرخه‌سلولی و آپوپتوز سبب ممانعت از رشد و تکثیر سلول‌های سرطانی می‌شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر 6-شگول بر میزان بیان FASN (Fatty acid synthase)، از طریق افزایش بیان ژن Insig1 (Insulin induced gene 1) در سلول‌های سرطانی ALL، به منظور یافتن مسیرهای مولکولی مرتبط با این مشتق دارویی می‌باشد. در این مطالعه رده‌های سلولی Nalm-6، RN95، CCRF-CEM و R-CCRF-CEM با غلظت‌های افزایشی 6-شگول تیمار شدند. درصد زنده‌مانی با روش MTT‌ و میزان مرگ سلولی با روش رنگ آمیزی تریپان بلو ارزیابی شدند. اثر 6-شگول بر میزان بیان ژن‌های FASN و Insig1 با استفاده از تکنیک real-time PCR مورد بررسی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار Graph Pad Prism 6 استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد 6-شگول به طور معنی‌داری سبب کاهش درصد زنده‌مانی رده‌های سلولی Nalm-6، RN95 و R-CCRF-CEM می‌شود. این اثر مهاری در رده‌های سلولی R-CCRF-CEM‌ و Nalm-6‌ نسبت به رده سلولی CCRF-CEM‌ بیشتر بود. اضافه بر این، 6-شگول به طور معنی‌داری سبب کاهش بیان ژن FASN می‌شود در‌حالی-که اثر معنی‌داری بر میزان بیان نسبی ژن Insig1 نشان نداد، بنابراین ممکن است این مشتق دارویی اثر ضد‌سرطانی خود را با تأثیر بر سایر مسیرهای مولکولی القا کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effect of 6-shogaol on the expression of FASN and Insig1 genes in the acute lymphoblastic leukemia cell line Nalm-6

نویسندگان [English]

  • Somayeh Najafi Dorcheh
  • Soheila Rahgozar

Department of Cell and Molecular Biology & Microbiology, Faculty of Biological Science and Technology, University of Isfahan, Isfahan, Iran

چکیده [English]

Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is the most common cancer among children. Our previous study on the cytotoxic effect of ginger extract (Zingiber officinale Rosc.) demonstrated the anti-leukemic effects of ginger extract on ALL cells. 6-Shogaol, the most active derivative of ginger extract, inhibits the growth and proliferation of cancer cells, by affecting the expression of genes involved in the cell cycle and apoptosis. The purpose of this study was to investigate the effect of 6-shogaol on the expression of FASN (Fatty acid synthase) via Insig1(Insulin induced gene 1) gene over expression, in acute lymphoblastic leukemia cells, in order to find the molecular pathways related to this drug derivative. CCRF-CEM, R-CCRF-CEM, Nalm-6 and RN95 were treated with increasing concentrations of 6-shogaol. The cell viability was determined using MTT assay and the rate of cell death was assessed by trypan blue staining assay. The mRNA expression levels of FASN and Insig1 genes were evaluated using real-time PCR. Statistical analyses were performed using the GraphPad Prism 6 software. Results presented 6-shogaol significantly decrease R-CCRF-CEM, Nalm-6 and RN95 cells viability. This inhibitory effect was greater in R-CCRF-CEM and Nalm-6 than in CCRF-CEM. Moreover, 6-shogaol reduces FASN expression significantly, but it did not show a significant effect on the expression of Insig1, so this drug derivative may induce its anti-cancer effect by affecting other molecular pathways.

کلیدواژه‌ها [English]

  • acute lymphoblastic leukemia
  • ginger extract (Zingiber officinale Rosc.)
  • 6-shogaol
  • FASN gene
  • Insig1 gene
دوره 36، شماره 2
تیر 1402
صفحه 143-158
  • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1400
  • تاریخ بازنگری: 24 آبان 1400
  • تاریخ پذیرش: 14 فروردین 1401