دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 159-255 

مقاله پژوهشی

جهش‌زایی در برنج برای ایجاد تحمل به خشکی و بررسی تغییرات ژنتیکی جهش یافته‌ها با نشانگر ISSR

صفحه 126-140

اسدالله احمدی خواه؛ هدا شجاعیان؛ محمدهادی پهلوانی


بررسی برخی ویژگیهای فیزیولوژیکی و مولکولی گیاهان تراریخت شده با ژن TRR14 در تیمار شوری

صفحه 141-152

مهناز اقدسی؛ نوشین مقدم


بیان دو سیسترونی ژن‌های رمز کننده آنتی‌بادی مونوکلونال trastuzumab در توتون با استفاده از یک توالی جایگاه میانی ورود ریبوزوم

صفحه 153-169

مراد جعفری؛ مریم احساسات وطن


بررسی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه بادمجان (Solanum melongena L.) تحت تأثیر عصاره حلال‌های مختلف برگ اکالیپتوس (Eucalyptusglobulus Lobill.)

صفحه 170-180

محمود دژم؛ صدیقه سادات خالقی؛ رضا عطااللهی


اثر آلودگی نفتی خاک بر برخی ویژگیﻫﺎی فیزیولوژیکی و مولکولی گیاه

صفحه 181-197

سعیده رجایی؛ سید مهدی سیدی؛ فایز رئیسی؛ بهروز شیران؛ مریم معظم


شناسایی و معرفی سویه ایرانی پانتوآ آگلومرانس AKH25 با استفاده از توالی16S rRNA و بررسی قدرت تجزیه کنندگی مالونونیتریل آن

صفحه 198-208

نرجس رمضانی‌پور؛ ارسطو بدویی دلفارد؛ زهرا کرمی؛ عبدالحمید نمکی-شوشتری


ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺳﻮﻧﯿﮑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮابعاد ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮزوم ﺣﺎوی ﻫﻮرﻣﻮن رﺷﺪ

صفحه 209-217

مریم کته شمشیری؛ مهوش خدابنده؛ فاطمه اطیابی؛ فاطمه رحیمی؛ رضا رسول زاده


ردیابی ژن‌های کنترل کننده صفات مورفولوژیک ریشه و اندام‌های هوایی برنج در رگه‌های نوترکیب جمعیت برنج ایرانی حاصل از تلاقی عنبربو × سپیدرود

صفحه 218-233

حسین صبوری؛ شریفه محمد آلق؛ رضا کریم کشته؛ محبوبه نجار عجم


استخراج و بررسی پایداری و پارامترهای ترمودینامیکی یکی از پلی‌گالاکتورونازهای قارچ Macrophomiona phaseolina

صفحه 234-243

الناز فهیمی بایرامی؛ ناصر فرخی؛ سعید امین زاده


بررسی تاثیر سالیسیلیک اسید بر روی فعالیت آنزیم‌های پراکسیداز، کاتالاز و پلی‌فنل‌اکسیداز در گیاه سیب‌زمینی آلوده به قارچ Rhizoctonia solani

صفحه 244-255

محمد رضا هادی؛ مجتبی جعفری نیا؛ غلامرضا بلالی