دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، آذر 1395، صفحه 256-348 

مقاله پژوهشی

جایگزینی دِپروتئینه نمودن استخراج کیتین پوسته سخت پوستان با فن آوری زیستی

صفحه 256-264

یوسفعلی اسدپور-اوصالو


بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره کلاله و گلبرگ گونه‌های مختلف زعفران (Crocus Spp.)

صفحه 265-273

منصور افشار محمدیان؛ شیرین کردی؛ احمد مشهدی نژاد


بهینه‌سازی شرایط کشت آنزیم خارج سلولی تجزیه‌کننده سیانید باکتری انتروباکتر ZS به روش سطح پاسخ

صفحه 274-281

زهره جواهری؛ سعید امین زاده؛ محمدرضا زمانی؛ مصطفی مطلبی


بررسی اثرات ضد التهابی مشتق جدید تیازولیدینون در سلولهای RAW 264.7 تحریک شده با LPS

صفحه 282-290

مهرناز رضایی؛ حسین غفوری؛ لیلا جمالزاده؛ محمود رضا آقامعالی؛ اسداله محمدی


بررسی اثرات سمیت سلولی نانوذرات طلای تولیدی توسط Bacillus cereus بر روی رده های سلولی هپاتوسیت و فیبروبلاست

صفحه 291-301

آزاده رضایی؛ پرستو پورعلی؛ بهروز یحیایی


ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های چغندرقند مقاوم و حساس به نماتد سیستی Heterodera schachtii با استفاده از نشانگرهای مولکولی SSR

صفحه 302-311

پریناز عسکری نژاد؛ جعفر وطن دوست؛ مهدی نصر اصفهانی


بررسی جهش های شایع ژن KRAS در بیماران مبتلا به سرطان کلورکتال تک گیر در استان خوزستان

صفحه 312-320

سید رضا کاظمی نژاد؛ آسیه کازرونیان؛ حمید گله داری؛ تینا شفاف


سازش پذیری برخی از گونه های قارچ تریکودرما (Trichoderma) به آلودگی نفتی

صفحه 321-330

فریبا محسن زاده؛ دوستمراد ظفری؛ بهاره نوری صفا


بررسی کمی و کیفی گهرمایه Calendula officinalis L. و اثرات ضد باکتریایی

صفحه 331-339

محمد مقتدر مقتدر؛ حسن سالاری؛ حسین مظفری؛ آرمیتا فرهمند


مقاله پژوهشی

جداسازی و شناسایی مولکولی باکتری‌های باسیلوس سرئوس و باسیلوس سوبتیلیس به عنوان تولیدکنندۀ آنزیم پکتینازی از مناطق مختلف استان گستان

صفحه 340-348

رسول محمدی؛ تینا دادگر؛ حمید رضا پردلی؛ سجاد یزدان ستاد؛ رضا نجف پور؛ الیکا فرج تبریزی