دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 349-478 

مقاله پژوهشی

میکروسپورزایی و مگاسپورزایی در گیاه شکرتیغال Echinops ilicifolius L.

صفحه 349-358

زهرا بقایی فر؛ محمود مفیدی نیا؛ عبدالکریم چهرگانی راد


تنوع ژنتیکی سیب شرقی (Malus Orientalis Uglitz.) جنگل هیرکانی ایران با استفاده از نشانگر ISSR-PCR

صفحه 359-369

علی خدادوست؛ حامد یوسف زاده؛ نرجس امیر چخماقی؛ حمید عبداللهی؛ اباصلت حسین زاده کلاگر


بررسی اثر الیسیتورهای عصاره مخمر و سالیسیلیک اسید بر درصد زنده مانی سلول و میزان متابولیت‌های ثانویه بتاکاریوفیلن و ایزوپولگون در کشت سلولی پونه (Mentha pulegium)

صفحه 370-381

الهه درویشی؛ دانیال کهریزی؛ صحبت بهرامی نژاد؛ محسن منصوری


بررسی تاثیرعدم فعالیت آنزیمRON1 در گیاهان موتانت ron1-1 در واکنش به تنش القا شده توسط هورمون‌ها در آرابیدوپسیس

صفحه 382-398

سارا رویان؛ رضا شیرزادیان؛ محسن زواره؛ عاطفه صبوری


مقایسه بیان ژن Rboh در هندوانه زراعی (Citrullus lanatus) و هندوانه وحشی (Citrullus colocynthis) تحت تاثیر تنش خشکی

صفحه 399-408

نسرین صلاحی؛ زهرا سلیمانی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


بررسی زیست‌داده‌ای ویژگی‌های ساختاری، عملکردی و دامنه میزبانی آنزیم‌های باکتریایی موثر در مقاومت به استرس‌های اکسیداتیو

صفحه 409-423

نازنین غلامپور فاروجی؛ علی اکبر حداد مشهدریزه؛ سمانه دولت آبادی


اثر ژنوتیپ، ریزنمونه و تنظیم کننده های رشد گیاهی بر اندام‌زایی درون شیشه‌ای آفتابگردان (Helianthus annuus L.)

صفحه 424-432

فهیمه میرزایی؛ ابراهیم دورانی؛ علی بنده حق


مطالعه تنوع ژنتیکی جدایه های Septoria tritici از مزارع گندم استان ایلام با استفاده از نشانگر SSR

صفحه 433-451

خشنود نوراللهی


ارزیابی مولکولی قابلیت تولید سیدروفور در سویه های سودوموناس فلوروسنت، عامل کنترل کننده پوسیدگی ریشه در چغندر قند

صفحه 452-462

جعفر وطن دوست؛ عاطفه شیرزاد؛ علی اکبر جنت آبادی


بررسی اثرسمیت پپتید GL-9 بر سلول های A549 و سلول های خونی انسانی و حیوانی

صفحه 463-473

کوثر هوشمند؛ احمد آسوده