دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، آذر 1394، صفحه 318-457 

مقاله پژوهشی

بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4A

صفحه 318-326

زینب امروزی؛ سعید امین زاده؛ علی اصغر کارخانه ای؛ جهان علی خواجه


تولید ترکیبات فنلی درکشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

صفحه 327-335

سعید بیضایی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور


بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

صفحه 336-343

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی


مطالعه پایداری ساختاری آنزیم پپسین در حضور نانوذرات اکسیدروی و اکسیدآهن

صفحه 344-351

بهزاد شارقی؛ کلثوم شهدادنژاد؛ هما محمدی


جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی

صفحه 352-359

زهرا شجاع؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی


تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها

صفحه 360-370

بهار شهنواز؛ فرشته قاسم زاده


تجزیه و تحلیل کاریوتیپی ژنوتیپ‌های بومادران با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

صفحه 371-383

محمد ضابط؛ فاطمه افشاری


جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

صفحه 384-394

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری


تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی

صفحه 395-402

محمد رضا محمدآبادی


مطالعه مولکولی متیلاسیون پروموتر ژن های p14, p15 و p16 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان بافت سنگفرشی مری

صفحه 403-412

شهلا محمدگنجی؛ صدف مهبودی؛ فردوس رستگار جزی


بررسی امکان رشد سلول های استخوانی(Saos-2) روی داربست های پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان-آلژینات

صفحه 413-419

حوری نصیرنیا؛ محمدرضا قلمبران؛ امیر میمندی پور؛ منصور بیات


ارتباط پلی مورفیسم5'UTR ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو

صفحه 420-429

ملیحه نظآم آیادی؛ طاهر هرکی نژاد؛ محمد حسین شهیر؛ روناک خرمتایی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ لیلا دانش مقدم؛ رحمان رستم خانی


امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

صفحه 430-437

هادی نقوی؛ عباس سام؛ حسن سالاری


شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی

صفحه 438-447

فرامرز هوشیار دل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی


بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma atroviride در میزبان پروکاریوتی

صفحه 447-457

مهسا یزدان پناه سامانی؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی