مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
1. بررسی نقش آمینواسیدهای اطراف توالی جایگاه فعال در فعالیت آنزیم کیتیناز باکتری Serratia Marcescens B4A

زینب امروزی؛ سعید امین زاده؛ علی اصغر کارخانه ای؛ جهان علی خواجه

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 318-326

چکیده
  کیتینازها یکی از آنزیم‌های صنعتی مهم محسوب می‌شوند که از اهمیت بسزایی در خصوص تجزیه مواد کیتینی، پاکسازی محیط زیست و کنترل قارچ‌های پاتوژن گیاهی و آفات دارند که با شکستن اتصالات گلیکوزیدی -1,4 سبب تجزیه کیتین می‌شوند. این آنزیم‌ها در ساختار خود دارای دمین کاتالیتیکی 8 (β/α) حاوی توالی‌های حفاظت شده‌ای به نام موتیف DXDXE روی رشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
2. تولید ترکیبات فنلی درکشت ریشه‌های مویین گیاه تربچه (Raphanus sativus L.)

سعید بیضایی؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 327-335

چکیده
  اگروباکتریوم رایزوژنز سبب ایجاد بیماری ریشه مویین در گیاهان می‌شود. ریشه‌های مویین تولید شده توسط آلودگی با این باکتری، با نرخ بالای رشد و ثبات ژنتیکی مشخص می‌شوند. ایجاد ریشه مویین ممکن است سبب تغییراتی در تولید ترکیبات ثانویه گیاه شود. ترکیبات فنلی (فلاونوئیدها، تانن ها و آنتوسیانین ها) از جمله متابولیت‌های هستند که جزء آنتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
3. بهینه سازی تولید لیپاز مخمر یارروویا لیپولیتیکا با روش طراحی آزمایش تاگوچی

فرشاد درویشی؛ برومند حسینی؛ پریسا فتحی رضایی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 336-343

چکیده
  لیپاز (EC 3.1.1.3) یک دسته بسیار مهم از آنزیم های صنعتی است. مخمر غیرمعمول یارروویا لیپولیتیکا برای انسان غیر بیماریزا و برای چند فرآیند صنعتی ایمن شناخته شده است. این مخمر می تواند انواع مختلفی از لیپاز را تولید کند. تولید لیپاز خارج سلولی به ترکیب محیط کشت و شرایط محیطی وابسته است. روغن زیتون به عنوان منبع کربن، عصاره مخمر و تریپتون به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوشیمی
4. مطالعه پایداری ساختاری آنزیم پپسین در حضور نانوذرات اکسیدروی و اکسیدآهن

بهزاد شارقی؛ کلثوم شهدادنژاد؛ هما محمدی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 344-351

چکیده
  آنزیم پپسین خوک A (EC 3.4.23.1) متعلق به خانواده آسپارتیک‌ پروتئاز‌ها است، و به صورت زیموژن که پپسینوژن نام دارد ترشح می شود، فعال‌شدن پپسینوژن در مقادیر pH بین 1 و 4 اتفاق می افتد. پپسین شامل یک صورتبندی دو لوبی با دو رزیدو آسپارتیک کاتالیتیکی(32Asp و215Asp) که در دو طرف جایگاه‌فعال می باشد و ساختار آن غالباً صفحه بتا و رندوم کویل با مارپیچ آلفا ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
5. جداسازی، همسانه سازی و بیان ژن زیرواحد آلفا فیکوسیانین در سیستم بیانی اشرشیاکلی

زهرا شجاع؛ حمید رجبی معماری؛ محمد رعایایی اردکانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 352-359

چکیده
  فیکوسیانین رنگدانه آبی رنگی است که در دو گروه از جلبک ها و سیانوباکترها ازجمله Spirulina وجود دارد. این رنگدانه دارای فعالیت های متنوع زیستی است و کاربردهای گوناگونی در صنعت غذایی، آرایشی و دارویی دارد. پیشرفت های زیادی جهت تولید فیکوسیانین در مقیاس بالا انجام شده است، اما اغلب روش ها مشکل و با هزینه های بالایی قابل انجام هستند؛ درصورتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
6. تنوع فیلوژنتیکی باکتریهای قابل کشت دریاچه بزنگان و نقش اکولوژی آنها

بهار شهنواز؛ فرشته قاسم زاده

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 360-370

چکیده
  باکتریها فراوان ترین و غنی ترین گروه از موجودات زنده اند که در بسیاری از فرایندهای مهم اکوسیستم نقش دارند. با وجود اهمیت اکولوژیکی آنها اطلاعات در مورد تنوع زیستی به ویژه در محیط های آبی ناچیز می باشد. ایران دارای دریاچه های متنوعی در نقاط مختلف می باشد که هر کدام به دلیل اقلیم ویژه ای که در آن قرار دارند، از نظر اکولوژی دارای ویژگیهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
7. تجزیه و تحلیل کاریوتیپی ژنوتیپ‌های بومادران با استفاده از روش‎های آماری چند متغیره

محمد ضابط؛ فاطمه افشاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 371-383

چکیده
  به منظور مطالعه سیتوژنتیکی و تعیین سهم هر یک از صفات کاریوتیپی در ایجاد تنوع شش ژنوتیپ از دو گونه بومادران A. millefolium و A. santolina مورد بررسی قرار گرفت. برای تهیه نمونه کروموزومی مناسب 5/0 سانتی متر نوک ریشه جدا و پس از پیش تیمار تثبیت گردید. بعد از هیدرولیز، اسکواش و در نهایت عکسبرداری و تهیه کاریوتیپ صورت گرفت. عدد پایه کروموزومی در تمام ژنوتیپ‎ها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی میکروبیولوژی
8. جداسازی و بررسی ویژگی‌های باسیلوس MF3 تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی

مجتبی محسنی؛ سجاد فیروزیار؛ ام لیلا نظری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 384-394

چکیده
  سیانید ترکیبی خطرناک برای موجودات زنده است. ترکیبات سیانیدی به طور گسترده در صنایع مختلف مورد استفاده قرار گرفته و موجب آلودگی محیط زیست می‌شود. تجزیه زیستی بهترین روش برای از بین بردن سیانید در پساب صنایع و معادن می‌باشد. جداسازی باکتری‌های تجزیه کننده سیانید در شرایط قلیایی از خاک آلوده و مطالعه توانایی آن‌ها در تجزیه سیانید، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
9. تنوع آللی ژن کالپاستاتین در گوسفند سنجابی

محمد رضا محمدآبادی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 395-402

چکیده
  تولید گوشت ترد که مطلوب مصرف کنندگان باشد یکی از مسائل مهم در صنعت پرورش گوسفند است. لذا، مطالعه سازکارهای بیوشیمیایی تجزیه ماهیچه در سطح مولکولی ضروری است. کالپاستاتین یک مهار کننده داخلی است و نقش اصلی را در تنظیم فعالیت کالپاین در سلولها ایفاء می کند. گوسفند سنجابی یک حیوان مهم تولید کننده گوشت در استان کرمانشاه است که با نشانگرهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
10. مطالعه مولکولی متیلاسیون پروموتر ژن های p14, p15 و p16 در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان بافت سنگفرشی مری

شهلا محمدگنجی؛ صدف مهبودی؛ فردوس رستگار جزی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 403-412

چکیده
  مطالعات نشان داده است که متیلاسیون نابه جای ژنهای سرکوبگرتومور باعث خاموش شدن آنها و درنتیجه کاهش بیان آنها شده و زمینه برای ایجاد سرطان مهیا می شود. هدف از این مطالعه، بررسی متیلاسیون سه ژن سرکوبگرتومورp14,p15و p16 در مبتلایان به سرطان بافت سنگفرشی مری (ESCC) و ارتباط آن با خصوصیات دموگرافی و پاتولوژیکی بیماران می باشد. به این منظور از 44نفر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیوتکنولوژی
11. بررسی امکان رشد سلول های استخوانی(Saos-2) روی داربست های پوشش دار شده با نانوذرات کیتوزان-آلژینات

حوری نصیرنیا؛ محمدرضا قلمبران؛ امیر میمندی پور؛ منصور بیات

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 413-419

چکیده
  در سالهای اخیر در کشور ایران هرساله حدود 22000 مرگ و 70000 مجروح بعلت حوادث رانندگی اتفاق می افتد، که تقریبا 92٪ از مجروحین دارای شکستگی های استخوانی هستند و جهت ترمیم آسیبهای استخوانی به ارتوپدی مراجعه می کنند. طی گزارشات منتشر شده از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، حدود 85٪ از پیوندهای مغز استخوان بعلت تهاجم باکتری ها و قارچها ناموفق بوده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی ژنتیک
12. ارتباط پلی مورفیسم5'UTR ژن تیروگلوبولین با خصوصیات لاشه در بره های آمیخته افشاری× برولا مرینو

ملیحه نظآم آیادی؛ طاهر هرکی نژاد؛ محمد حسین شهیر؛ روناک خرمتایی؛ مرادپاشا اسکندری نسب؛ لیلا دانش مقدم؛ رحمان رستم خانی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 420-429

چکیده
  چربی اعماء و احشا و دنبه درصد قابل توجهی از وزن لاشه در گوسفند را به خود اختصاص می دهد. در تحقیق حاضر ارتباط پلی‌مورفیسم ژن تیروگلوبولین (TG) با خصوصیات لاشه در گوسفند افشاری مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور از تعداد 98 راس بره نر 11 ماهه نمونه خون گرفته و از آن DNA استخراج گردید. آغازگرهای لازم با استفاده از توالی ژن TG گاو طراحی شدند. محصولات ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. امکان سنجی پیریت زدایی از زغالسنگ با استفاده از بیوفلوتاسیون

هادی نقوی؛ عباس سام؛ حسن سالاری

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 430-437

چکیده
  یکی از ناخالصی های همراه زغالسنگ، گوگرد است که به دو صورت آلی و معدنی وجود دارد. میزان گوگرد بیش از حد مجاز در کنسانتره زغالسنگ سبب تولید کک نامرغوب می شود. این کک در کوره های احیا مستقیم ذوب آهن، باعث تولید چدن و فولاد نامرغوب می شود. همچنین وجود گوگرد در زغالسنگ های حرارتی موجب تولید گاز دی اکسید گوگرد می شود که اثرات زیست محیطی نامطلوبی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
14. شناسایی مکان های ژنی کنترل کننده زمان گلدهی در توتون تیپ شرقی

فرامرز هوشیار دل؛ رضا درویش زاده؛ حمید حاتمی ملکی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 438-447

چکیده
  به منظور شناسایی مکان های ژنی مرتبط با گلدهی در توتون تیپ شرقی، جمعیت ژنتیکی شامل ۱۰۰ فرد 2F حاصل از تلاقی دو ژنوتیپ توتون شرقیSPT 406 (والد پدری) وBasma Seres 31 (والد مادری) برای صفت روز تا شروع گلدهی مورد ارزیابی قرار گرفتند. در آزمایشات مولکولی نقشه پیوستگی جمعیت 2F با ۲۳ نشانگر SSR و ۲۹ نشانگرISSR تهیه گردید که cM 570.8 از ژنوم توتون را پوشش می داد. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی بیولوژی مولکولی
15. بیان هترولوگ آنزیم کیتیناز 36 کیلو دالتونی از قارچ Trichoderma atroviride در میزبان پروکاریوتی

مهسا یزدان پناه سامانی؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ زهرا مقدسی جهرمی

دوره 28، شماره 3 ، پاییز 1394، صفحه 447-457

چکیده
  آنزیم‌های کیتینولیتیک در تجزیه پسماندهای کیتینی نظیر پوسته سخت‌پوستان و دیواره سلولی قارچ‌ها و تولید الیگوساکاریدها از کیتین نقش دارند. خصوصیات کاتالیتیک آنها، این آنزیم‌ها را هدف مناسبی جهت استفاده درصنعت یا به عنوان بیوکنترل قرار داده‌ است. در این مطالعه جهت تکثیر و همسانه‌سازی ژن chit36 از جدایه بومی ایران Trichoderma atroviride PTCC5220، ...  بیشتر