دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 458-622 

مقاله پژوهشی

نگرش جدید به اثرات ایمونومودلاتوری کلسی‌تریول در موش سوری

صفحه 458-467

سید میثم ابطحی فروشانی؛ هادی اسمعیلی گورچین قلعه؛ بهمن منصوری مطلق


مطالعه اهمیت و نقش اسیدهای آمینه آسپارژین 28 و لیزین 30 فوتوپروتئین اکورین در جذب کلسیم

صفحه 468-474

معصومه اسماعیل نژاد؛ مهدی زین الدینی؛ نادر مقصودی


بررسی اثر نانوذرات اکسید مس روی ژنوم باکتری اشریشیاکلی با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 475-487

فریبا امجدی؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ فرخ کریمی


بررسی بیان ژن‌های عوامل رونویسی MADS-box موثر در تشکیل گل در زعفران (Crocus sativus L.)

صفحه 488-499

سونیا جدیر؛ فاطمه دهقان نیری


پوشش‌دهی ژلاتین-کیتوسان روی داربست پلی کاپرولاکتون سوپرامولکولی و بررسی تاثیر آن بر رفتار سلول‌های فیبروبلاست موشی

صفحه 500-512

سارا خادمی؛ پروین شکراللهی؛ مژگان زندی؛ شیوا ایرانی


بررسی برخی خصوصیات فیزیولوژیک Rhizobium leguminosarum bv. viciae بومی ایران

صفحه 513-523

هوشنگ خسروی


طراحی و ساخت نانو هیدرو ژل‌های سه‌بعدی بر پایه پپتیدهای خود آراینده جهت مهندسی بافت‌های نرم

صفحه 524-538

الهه روشنی یساقی؛ مجید تقدیر؛ محمد علی شکرگزار؛ حسین نادری منش


اثر تنش خشکی بر بیان ژن‏های کدکننده آنزیم‎ اس-آدنوزیل-ال‎متیونین: فسفواتانول‎آمین‎ان-متیل‎ترانسفراز (PEAMT) در آرابیدوپسیس

صفحه 539-550

زهرا زنگیشه ای؛ هومن سالاری


بهبود تحمل به شوری در آرابیدوپسیس تالیانا از طریق بیش بیانی یک ژن حسگر کلسیم

صفحه 551-559

لیلا شرقی؛ فاطمه محمودی؛ محمد احمدآبادی


مطالعات مقایسه‌ای مقاومت پروتئازحاصل ازسودوموناس آئروجینوزا در مقایسه با ترمولیزین حاصل از باسیلوس ترموپروتئولیتیکوس در حلال‌های آلی

صفحه 560-567

افسانه صدرممتاز؛ سید محسن اصغری


بررسی اثر انجماد شیشه ای بر میزان بیان نشانگرهای اختصاصی پرتوانی، Oct4 و Nanog، در بلاستوسیست های موش سوری

صفحه 568-578

پریسا فتحعلی زاده؛ مجتبی دشتی زاد؛ گلناز اسعدی تهرانی؛ مرتضی دلیری جوپاری


بررسی مولکولی القا کلروز توسط ژنهای rolC و trolC در گیاه توتون

صفحه 579-587

حسین گردونپر؛ هانیه محجل شجا؛ محمدعلی حسینپور فیضی


سنجش سمیت فلزات سنگین سرب، کادمیوم و مس توسط باکتری نورافشان جدا‌شده از دریای مازندران

صفحه 588-598

مجتبی محسنی؛ شیماسادات معقول


انتقال ژن کیتیناز کایمری به کلزا و بیان القائی تراژن، تحت پیشبر ساختگی القاء پذیر با بیمارگر SP-FF

صفحه 599-611

مهدی مرادیار؛ محمد رضا زمانی؛ مصطفی مطلبی؛ رستم آقازاده


مقایسه الگوریتم‌های برپایه یادگیری ماشین بر دقت تخمین داده‌های گمشده حاصل از آزمایش‌های ریزآرایه

صفحه 612-622

مریم مشیری؛ مصطفی قادری زفره ای؛ فرزان قانع گلمحمدی