دوره و شماره: دوره 37، شماره 1، فروردین 1403، صفحه 1-91 

مقاله پژوهشی

بررسی اثر مقادیر مختلف اوره و کلسیم در تشکیل فرمهای مختلف کربنات کلسیم با استفاده از اسپوروسارسینا پاستوری در محیط رسوبی

صفحه 30-44

10.22034/cmr.2022.2180

غلامرضا قزلباش؛ نرجس گندلی مصطفی؛ محمد شفیعی


ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های وحشی گانودرما لوسیدوم با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 45-59

10.22034/cmr.2022.2181

شبنم لطفی؛ مهدی بهنامیان؛ سارا دژستان؛ اصغر استاجی؛ یونس پوربیرامی هیر


بیان سازه نوترکیب حاوی CTLA4 در باکتری و بررسی فعالیت بیولوژیکی آن

صفحه 60-73

10.22034/cmr.2022.2198

حسین مهدی زاده؛ جعفر سلیمیان؛ جعفر امانی؛ راحله حلبیان؛ زهرا نورمحمدی؛ یونس پناهی


پیش‌بینی تعاملا‌ت بین RNA و پروتئین با استفاده از ترنسفورمرها و شبکه های عصبی دوقلوی ناهمسان

صفحه 74-91

10.22034/cmr.2022.2200

نیکتا گوهری صدر؛ آرمین بهجتی؛ فاطمه زارع میرک آباد


بررسی تاثیر پری‌بیوتیک بایومین ‌پی‌ای‌پی بر تعداد کل باکتری‌ها و باکتری‌های لاکتوباسیلوس روده لاشه ماهی-های خاویاری استرلیاد (Acipenser ruthenus)و بستر(Huso huso×Acipenser ruthenus) پرورشی

صفحه 1-15

10.22034/cmr.2024.2286

مهرداد نصری تجن؛ مینا سیف زاده؛ رضا طاعتی


ویژگی‌های تکوینی گامتوفیت نر و ماده در بابونه زاگرسی

صفحه 16-29

10.22034/cmr.2024.2319

زهره شیرخانی؛ عبدالکریم چهرگانی راد؛ کلثوم عزیزی