بررسی تاثیر پری‌بیوتیک بایومین ‌پی‌ای‌پی بر تعداد کل باکتری‌ها و باکتری‌های لاکتوباسیلوس روده لاشه ماهی-های خاویاری استرلیاد (Acipenser ruthenus)و بستر(Huso huso×Acipenser ruthenus) پرورشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، واحد بندر انزلی، دانشگاه آزاد اسلامی، بندر انزلی. ایران.

2 مرکز ملی تحقیقات فرآوری آبزیان، پژوهشکده آبزی پروری آب های داخلی، موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور، سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی، انزلی، ایران

3 گروه شیلات، واحد تالش، دانشگاه آزاد اسلامی، تالش. ایران.

10.22034/cmr.2024.2286

چکیده

باکتری‌های لاکتوباسیلوس در روده ماهی‌ها به عنوان محافظت کننده بیولوژیک عمل کرده و می‌توانند منجر به بهبود سلامت گوشت ماهیان بعد از صید شوند از این رو افزایش تعداد آن‌ها در روده حائز اهمیت تلقی می‌گردد. مطالعه حاضر با اهداف ارزیابی تاثیر بایومین روی تعداد کلی باکتری‌ها و لاکتوباسیلوس روده بستر و استرلیاد، میزان رشد و مقایسه آن‌ها با شاهد صورت پذیرفت. تیمارها شامل ماهی‌های تغذیه شده با سطوح صفر، 1، 5/1 و 2 گرم/کیلوگرم بایومین بودند. 72 عدد ماهی از هر گونه با میانگین وزنی 48 و 86 گرم بر اساس 5 درصد وزن به صورت دستی طی60 روز تغذیه شدند. در انتهای پرورش طول (50/44 – 95/30 سانتی‌متر) و وزن (36/374 – 76/112 گرم) در استرلیاد و بستر در مقدار 2 درصد در مقایسه با سایر تیمارها افزایش معنی‌دار نشان دادند. با افزایش مقدار بایومین جیره علیرغم کاهش تعداد کلی باکتری‌ها، باکتری‌های لاکتوباسیلوس افزایش یافت (05/0P>). تعداد کلی باکتری‌ها بین استرلیاد (41/4 – 21/4 CFU) و بستر (49/4 - 32/4 (CFU در 2 – 1 درصد بایومین در مقایسه با شاهد (58/4 – 49/4CFU) تفاوت معنی‌دار نشان ندادند (05/0P>). در همین سطوح در استرلیاد (89/1 - 46/1CFU) و بستر (94/1- 49/1CFU) نسبت به شاهد (45/1-39/1CFU) تعداد باکتری‌های لاکتوباسیلوس بیشتری مشاهده شد (05/0P>). عوامل باکتریایی بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی‌دار نداشتند (05/0P>). از آن‌جا که کاربرد بایومین در سطح 2 درصد تعداد باکتری‌های لاکتوباسیلوس روده را در ماهی‌ها نسبت به شاهد افزایش داد و منجر به افزایش رشد ماهی‌ها شد، از این‌رو کاربرد آن برای تغذیه آبزیان توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of prebiotic Biomin EPE on the total bacterial counts and Lactobacillus bacteria in the intestines of Sterlet (Acipenser ruthenus) and Bester cultured (Huso huso × Acipenser ruthenus)

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Nasri-Tajan 1
  • mina seifzadeh 2
  • Reza Taati 3

1 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Bandar Anzali Branch, Bandar Anzali, I.R. of Iran

2 National Fish Processing Research Center, Inland Waters Aquaculture Research Center, Iranian Fisheries Science Research Institute, Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Bandar Anzali, I.R. of Iran.

3 Department of Fisheries, Islamic Azad University, Talesh Branch, PO Box: 43715-1161 Talesh, Guilan, I.R. of Iran.

چکیده [English]

Lactobacillus in the intestine of fish act as biological protector and can lead to the improvement of the health of meat after catching, therefore increasing their number in the intestine is considered important. The aims of this study were evaluating the effect of biomin on the total bacterial counts and Lactobacillus in the Bester and Sterlet intestine, their growth rate, and comparing them with the control. The treatments included fish fed with zero (control), 1, 1.5, and 2 g/kg biomin. 72 fish of each species with an average weight of 48 and 86 g based on 5% weight were fed by hand for 60 days. At the end of farming period, the length (44.50-30.95 cm) and weight (112.76 - 374.36g) showed a significant increase in the 2% Biomin compared to other treatments. With the increase in the amount of biomin in the diet, despite the decrease in total bacterial counts, Lactobacillus increased (P>0.05). Total bacterial counts between Sterlet (4.21-4.41CFU) and Bester (4.32–4.49CFU) in concentrations of 1-2% biomin compared to the control (4.49-4.58CFU) did not show a significant difference (P>0.05). At the same levels in Sterlet (1.46-1.89CFU) and Bester (1.49-1.94 CFU) compared to the control (1.39-1.45CFU) a higher of Lactobacillus was observed (P>0.05). Bacterial agents did not differ significantly between experimental treatments (P>0.05). Since the use of Biomin (2%) Lactobacillus increased in fish compared to the control and led to an increase in the growth of fish, therefore its use is recommended for feeding fish.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bester sturgeon
  • Biomin PEP
  • Intestinal bacterial flora
  • Lactobacillus bacteria Sterlet fish
دوره 37، شماره 1
فروردین 1403
صفحه 1-15
  • تاریخ دریافت: 01 دی 1401
  • تاریخ بازنگری: 01 خرداد 1402
  • تاریخ پذیرش: 20 خرداد 1402