ارزیابی تنوع ژنتیکی جدایه های وحشی گانودرما لوسیدوم با استفاده از نشانگر ISSR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشیار گروه علوم باغبانی دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشگاه محقق اردبیلی، گروه مهندسی تولید و ژنتیک به نژادی

4 دانشگاه محقق اردبیلی، گروه علوم باغبانی

چکیده

ایران کشوری با اقلیم بسیار متنوع و غنی از گیاهان و قارچ‌های دارویی وحشی است. بنابراین، برای استفاده از این تنوع در برنامه‌های اصلاحی و همچنین حفظ این منابع طبیعی، بررسی تنوع ژنتیکی از اهمیت زیادی برخوردار است. در این مطالعه، تنوع ژنتیکی 32 سویه قارچ گانودرما لوسیدوم (Ganoderma lucidum) جمع‌آوری شده از نوار شمالی کشور با استفاده از 21 نشانگر ISSR بررسی شد. با توجه به نتایج به دست آمده، میزان اطلاعات چندشکلی بین نشانگرها از 294/0 تا 469/0 با میانگین 407/0 متغیر بود. همچنین تنوع ژنتیکی نی، شاخص شانون و متوسط فاصله ژنتیکی نیز به ترتیب 214/0، 317/0 و 278/0 بود. براساس تجزیه به مولفه‌های اصلی، سه مولفه اول 63% از تنوع کل را به خود اختصاص داد. براساس تجزیه خوشه‌ای، سویه‌های مورد مطالعه در هشت گروه اصلی قرار گرفتند. آنالیز Sturcture نیز حضور 9 گروه مجزای ژنتیکی را نشان داد. در مجموع، نتایج نشان داد تنوع ژنتیکی مطلوبی بین سویه‌های مورد مطالعه قارچ گانودرما مورد مطالعه وجود داشت که می‌تواند در برنامه‌های اصلاحی مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of genetic diversity among wild isolates of Ganoderma lucidum using ISSR marker

نویسندگان [English]

 • shabnam lotfi 1
 • mahdi behnamian 2
 • sara Dezhsetan 3
 • asghar estaji 4
 • Younes Pour Beirami 4

1 Department of Horticultural Sciences, University of Mohaghegh Ardabil

2 Associate Professor, Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3 Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili

4 Department of Horticultural Sciences, Faculty of Agriculture and Natural Resources, University of Mohaghegh Ardabili

چکیده [English]

Iran is a country with a very diverse climate and rich in wild medicinal plants and mushrooms. Therefore, in order to use this diversity in breeding programs and also to preserve these natural resources, the study of genetic diversity is very important. In this study, the genetic diversity of 32 strains of Ganoderma lucidum collected from the northern strip of the country was investigated using 21 ISSR markers. According to the results, the polymorphic information content of markers ranged from 0.294 to 0.469 with a mean of 0.407. Also, Nei's genetic diversity, Shannon index and mean genetic distance were 0.214, 0.317 and 0.278, respectively. Based on principal components analysis, the first three components determined 63% of total variation. Based on cluster analysis, the investigated strains were divided into eight main groups. Sturcture analysis also revealed the presence of nine distinct genetic groups. In general, the results indicated that there was a favorable genetic diversity between the investigated strains of G. lucidum that can be considered in breeding programs.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ganoderma
 • Cluster analysis
 • Polymorphism
 • Sturcture analysis

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 12 مهر 1401
 • تاریخ دریافت: 13 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 17 دی 1400
 • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 12 مهر 1401