دوره و شماره: دوره 32، شماره 3، آبان 1398، صفحه 274-410 

مقاله پژوهشی

تأثیر مراحل فنولوژیک گیاه دارویی Achillea pachycephala Rech.f.. بر مهار گلایکه شدن آلبومین در شرایط in vitro

صفحه 274-285

مهوش افشاری؛ مهدی رحیم ملک؛ مهران میراولیائی


بیوسنتز نانو ذرات طلا با استفاده از عصاره اندام های هوایی گیاه دارویی زیره سبز(Cuminum cyminum L.)

صفحه 286-296

امین باقی زاده؛ نعیمه سالاری؛ حسن کریمی مله؛ مهلا اسدی


تهیه هیدروژل درجا تشکیل شونده آنزیمی از کتیرای اصلاح شده شیمیایی برای مهندسی بافت غضروف

صفحه 297-310

مسلم توکل؛ ابراهیم واشقانی فراهانی؛ مسعود سلیمانی؛ سمیره هاشمی نجف آبادی؛ آتنا حاجی زاده


بررسی ارتباط چند شکلی کدون 655 ژن her2 با ابتلا به سرطان تخمدان در استان آذربایجان-شرقی

صفحه 311-319

سیده رقیه تیز مغز؛ ابوالفضل قربانی


بررسی محتوای اسیدآمینه ای، ساختار و ارتباطات فیلوژنتیکی توکسین های دیس‎اینتگرین گونه‌های مار افعی

صفحه 320-329

مریم ربیعی؛ فرزانه محمدی فارسانی


بررسی اثرات عصاره هیدروالکلی جلبک Sargassum ciliforium بر رده سلولی سرطان کولون HT-29 و ارزیابی بیان ژن های P53 و APCبا روش Real time PCR

صفحه 330-338

ارمغان زاهدی؛ طاهره ناجی؛ رحیم احمدی


بررسی تجزیه زیستی سیانید توسط آنزیم نیتریلاز ترشحی قارچ پنی-سیلیوم

صفحه 339-350

مهدیه شهابی نژاد؛ محمد رضا زمانی؛ فاطمه حیدریان؛ علی رضا منصوریان


بررسی میزان اتصال و رشد سلول های فیبروبـلاست انسانی بر روی بستـر تهیه شده از ترکیبات پلیمری (مت)آکریلاتی

صفحه 351-364

مسلم صدقی؛ حسین نادری منش؛ مسعود سلیمانی


مقایسه لاین‌های افزایشی دیزومیک گندم- جو بر اساس خصوصیات سیتوژنتیکی و مولکولی

صفحه 365-376

محسن فرشادفر؛ هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ صالحه آقایی نیا


کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد بتا-NGF انسانی با استفاده از پپتید نشانه ی اصلاح شده ی آنزیم آلفا آمیلاز باسیلوس لیکنی فورمیس بومی ایران

صفحه 377-388

سمانه قبادی نصر؛ زهرا حاجی حسن؛ ناصر انصاری پور


مطالعه برهمکنش نانولوله کربنی دو‌دیواره با هورمون محرکه فولیکولی (FSH) به کمک شبیه سازی دینامیک مولکولی

صفحه 389-396

یاسمن محمودی؛ فرامرز مهرنژاد؛ خسرو خلیفه


بررسی فراوانی ژن بتا لاکتاماز TEM در ایزوله های عفونت ادراری بیماران در شهرستان بناب

صفحه 397-410

رضا معصومی جهاندیزی؛ منصور آل طاها؛ میرکامیار موسوی