دوره و شماره: دوره 32، شماره 4، بهمن 1398، صفحه 411-529 

مقاله پژوهشی

کشف رابطه‌ی میان تنظیم بیان ژن‌ها و تغییرات هیستون استیلاسیون با استفاده از شبکه عصبی

صفحه 411-416

نفیسه بنی‌رضی مطلق؛ فاطمه زارع میرک آباد


مدل سازی پروتئین استرس گرمایی70 (HSP70) زنبورعسل به روش همولوژی مدلینگ و شبیه سازی ملکولی و اتصال آن به HSP40

صفحه 417-431

الهام رضوان نژاد؛ صفا لطفی؛ آزاده بوستان


شناسایی و تعیین خصوصیات میکرو RNA‌های حفاظت شده در عدس

صفحه 432-444

سید سجاد سهرابی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ حسین فلاحی


جداسازی، شناسایی مولکولی و بهینه سازی تولید آنزیم آمیلاز در اکتینومیست دریایی (Acx1) از خور شادگان

صفحه 445-453

محمدامین شاوردی؛ سهیلا مطرودی؛ باقر یخچالی


بررسی فنوتیپی جدایه های اسینتوباکتر بومانی مولد بتالاکتاماز وسیع الطیف (ESBL) در مراجعه کنندگان به یک بیمارستان نظامی استان گیلان

صفحه 454-458

علی صالح نیا؛ فرشاد نجومی


جداسازی باکتری Enterococcus sp. 7C37 با توانمندی پروبیوتیکی بالا از پنیر قاینی به عنوان یک محصول تخمیری لبنی در استان خراسان جنوبی

صفحه 459-468

سارا طالبی؛ علی مخدومی؛ معصومه بحرینی


جداسازی ، همسانه‌سازی و آنالیزهای بیوانفورماتیکی زیر واحد I ژن سیتوکروم اکسیداز C در مرکبات

صفحه 469-477

علی عباسی؛ مریم غائب زمهریر؛ مسعود توحیدفر؛ نادر حسن زاده


حضور و جایگاه تکاملی سه گروه ژنی پلی‌کتاید سنتازهای تیپ I و II و پپتید سنتتاز غیرریبوزومی در سه سویه استرپتومایسس Iz8، F6 و F9

صفحه 478-491

سارا قشقایی؛ زهرا اعتمادی فر؛ منوچهر توسلی


تغییرات فنوتیپی ایجاد شده توسط جهش خودبخودی و ترانسپوزونی در باکتری سودو موناس تولاسی (Pseudomonas tolaasii)

صفحه 492-502

مینا مرادیان؛ سعید طریقی؛ پریسا طاهری


بررسی وابستگی جهش زایی سیپروفلوکساسین به UmuC در اشرشیا کلی

صفحه 503-511

مرضیه نوربخش؛ راضیه پوراحمد؛ محمد رضا محزونیه


بررسی اثر پانیسیک اسید روغن هسته انار بربیان ژن متالو پروتئیناز یک و سه در سلولهای THP-1 تحریک شده با لیپوپلی ساکارید در مقایسه با ترکیبات دارویی استروئیدی وغیر استروئیدی

صفحه 512-523

رویا وزیری جاوید؛ حسین مقصودی؛ رضا حاجی حسینی


سنتز نانو ذرات گرافن و بررسی اثرات ضد باکتریایی آن بر اشریشیاکلی و استافیلوکوک اورئوس

صفحه 524-529

طاهره هاشمی؛ نادر حبیبی؛ هادی گلی؛ احسان هاشمی