دوره و شماره: دوره 30، شماره 3، آذر 1396، صفحه 219-327 

مقاله پژوهشی

بررسی خاصیت آنتاگونیستی وتنوع ژنتیکی جدایه های استرپتومایسس استخراج شده از خاکهای استان کرمان جهت کنترل بیولوژیک قارچ بیمارگر Sclerotinia sclerotiorum

صفحه 219-229

فاطمه بنی اسدی؛ امین باقی زاده؛ غلامحسین شهیدی بنجار


تکوین پرچم. تخمک و گامتوفیت نر و ماده در آلاله آبی Batrachium fluitans Lam.

صفحه 230-241

پگاه رجبی فر؛ عبدالکریم چهرگانی راد


مقاله پژوهشی

بررسی تأثیر حلال بسازودگداز مبتنی بر کولین بر واکنش بیولومینسانس آنزیم لوسیفراز وحشی و جهش یافته غنی از آرژینین

صفحه 242-251

فرشته رحمتی؛ امین تشکر؛ سامان حسینخانی؛ اکبر حیدری


قهوه‌ای شدن ریزنمونه‌های برگی چهار گونه‌ی گیاهی از خانواده سولاناسه پس از القا شدن با سویه‌هایی از باکتری آگروباکتریوم رایزوژنز

صفحه 252-263

زهرا شاکران؛ مهرناز کیهانفر


مقاله پژوهشی

بررسی باززایی مستقیم گیاهچه در دو جمعیت گیاه داروئی هندوانه ابوجهل (Citrullus colosynthis L.)با استفاده از انواع ریزنمونه و تنظیم‌کننده‌های رشد

صفحه 264-273

زینب قاسمی؛ اسد معصومی اصل؛ رضا امیری فهلیانی


اثر عصاره آلکالوئیدی گیاه تلخ بیان بر میزان MIC و تجمع داخل سلولی سیپروفلوکساسین در موتان مقاوم به سیپروفلوکساسین اشریشیا کلی

صفحه 274-281

پروین محمدی؛ راضیه پوراحمد؛ بهزاد شارقی؛ صادق فرهادیان


اثر کیتوزان بر بیان ژن چاویکول – O- متیل ترانسفراز و ترکیبات فنیل پروپانوئیدی ریحان بنفش L. Ocimum basilicum تحت تنش خشکی

صفحه 282-294

فاطمه ملک پور؛ عبداله قاسمی پیربلوطی؛ اعظم سلیمی؛ حسن ممتاز


بررسی میزان فنول و فلاونوئید ها و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های اتانولی، متانولی، کلروفرمی واتیل استاتی پوست تنه و شاخه درخت بید(Salix alba. L)

صفحه 295-303

جعفر منتشلو؛ علی دلجو؛ خسرو پیری


بهینه سازی رشد و تولید زیست توده قارچ اندوفیت Piriformospora indica

صفحه 304-312

هما نورا؛ صالح شهابی وند؛ فرخ کریمی؛ احمد اقایی؛ فرشاد درویشی


بهینه کردن انتقال ژن به واسطه اگروباکتریوم در گیاه دارویی زنیان با استفاده از ژن fld

صفحه 313-327

محسن نیازیان؛ سید احمد سادات نوری؛ مسعود توحیدفر؛ پتر گالوشکا؛ سید محمد مهدی مرتضویان