دوره و شماره: دوره 30، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 107-218 

مقاله پژوهشی

بررسی اسانس سه گونه مرزه (S. spicigera , S. rechingeri , S. macrantha) علیه باکتری های عامل عفونت بیمارستانی و قارچ کاندیدا آلبیکنس

صفحه 107-119

المیرا احسانی؛ فاطمه سفیدکن؛ فرزانه حسینی


بررسی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ‌های گندم دیم با استفاده ازآغازگرهای نیمه تصادفی اینترونی-اگزونی

صفحه 120-129

احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ کامران سمیعی؛ رضا دریکوند


تاثیر سطوح مختلف سرما روی پروتئین کل، پرولین و فعالیت برخی از آنتی اکسیدانهای آنزیمی گیاه استویا (Stevia rebaudiana Bertoni)

صفحه 130-140

منصور افشار محمدیان؛ زهرا انصاری پیری


مقاله پژوهشی

گروه‌بندی و ارزیابی تنوع ژنتیکی اکوتیپ‌های مختلف گیاه دارویی Plantago psyllium با استفاده از نشانگر ISSR

صفحه 141-151

مهدی رمضانی؛ مهدی رحیمی


بررسی اثر متیل جاسمونات، نیترات پتاسیم و موالونیک اسید بر محتوای آرتمیزین در کشت سوسپانسیون سلولی درمنه خزری

صفحه 152-160

ماندانا صمیمی زاد؛ پریسا جنوبی؛ محمدرضا نقوی؛ الیاس آریا کیا؛ بنیامین یزدانی؛ ابوالحسن شاهزاده فاضلی


سنتز نانو ذرات نقره به روش سبز با استفاده از عصاره گیاه مرزنجوش اروپایی( Origanum majorana )و بررسی اثرات ضد میکروبی آن

صفحه 161-173

سمیه کاوسی؛ هاشم یعقوبی


تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دومحفظه‌ای توسط باکتری شِوانلا اگزوالکتروژنیک جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

صفحه 174-187

مجتبی محسنی؛ سیده مریم اکرامی


تولید باکتریایی پروتئین نوترکیب کیتیناز از باکتری ترموفیل Paenibacillus ehimensis

صفحه 188-197

مهدی مرتضوی؛ سعید امین زاده؛ علیرضا قنبری؛ ناصر فرخی؛ علی اصغر کارخانه؛ زهره جواهری


بررسی هیستوپاتولوژی ترمیم زخم های عمیق پوستی غیر عفونی با عصاره هیدروالکلی گیاهان مرزه کوهی، بادرنجبویه، سدر، گل ختمی و حنا

صفحه 212-222

مهران میراولیائی؛ ریحانه چلونگر؛ اکرم امین جعفری؛ اردشیر طالبی؛ مجید غیاث


بررسی تاثیر جهش در ناحیه پروپپتید بر بیان فاکتور IX انسانی

صفحه 208-218

جعفر وطن دوست؛ َشکوفه حسن آبادی؛ مجید مومنی مقدم