دوره و شماره: دوره 30، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 1-106 

مقاله پژوهشی

اثر القایی کیتوزان و کلشی‌سین بر تولید رزمارینیک اسید در ریشه مویین زرین گیاه (Dracocephalum kotschyi Boiss)

صفحه 1-13

نسرین ایوبی؛ بهمن حسینی؛ محمد فتاحی


بررسی اثر نانوذرات اکسید مس روی ژنوم باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با استفاده از نشانگرهای مولکولی RAPD

صفحه 14-25

نسرین زارع؛ بهرام گلستانی ایمانی؛ فرخ کریمی


ترمیم زخم پوستی موش با استفاده از عصاره ماگوت lucilia sericata

صفحه 26-39

طاهره سنجری؛ مجید مومنی مقدم؛ جعفر وطن دوست؛ تکتم حجار


ارزیابی عملکرد باکتری های اکسید کننده گوگردی جدا سازی شده از خاک معدن مس و شناسایی مولکولی آنها بر اساس توالی 16S rRNA

صفحه 40-54

مهدی صادقی پور مروی؛ احمد علی پوربابایی؛ حسینعلی علیخانی؛ احمد حیدری؛ زهرا منافی


ارزیابی تاثیر نانوذرات نقره بر شاخص‌های سیتوژنتیکی در 6 رقم جو زراعی

صفحه 55-65

فرزانه قاسمی سراب بادیه؛ آرش فاضلی؛ علی آرمینیان؛ رضا صحرایی؛ هوشمند صفری


بررسی قابلیت تجزیه زیستی برخی از فراورده‌های نفتی توسط باکتری‌های بومی ریزوسفر گیاهان

صفحه 66-76

فریبا محسن زاده


بررسی فعالیت آنزیم‌های آنتی اکسیدان و پرولین در ارقام ذرت (Zea mays L.)تحت تنش شوری

صفحه 77-90

داور ملازم؛ علی بشیرزاده


بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و فعالیت باکتری‌های تجزیه کننده نفت در فرایند زیست‌پالایی

صفحه 91-99

سوما نریمانی؛ عیدی بازگیر؛ حسین میرزایی نجفقلی


اثر کلسیم بر فعال سازی ترمولیزین توسط نمک

صفحه 100-105

عبدالعلی وارسته؛ سید محسن اصغری؛ مجید تقدیر؛ محمود رضا آقا معالی؛ محمد پاژنگ؛ فرامرز مهرنژاد


مقایسه ژنتیکی ماهی گل چراغ Garra rufa (Heckel, 1843) در رودخانه های شاهپور (کازرون) و بریم (گچساران) با استفاده از نشانگرهای ریزماهواره

صفحه 106-116

سید علی اکبر هدایتی؛ قاسم عسکری؛ علی شعبانی؛ زهرا سلطانی فر