دوره و شماره: دوره 30، شماره 4، بهمن 1396، صفحه 328-438 

مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه ای اثر عصاره سلولی و محیط کشت قارچ Piriformospora indica بر تولید ترکیبات فنلی در ریشه‌های موئین کتان سفید (Linum album)

صفحه 328-338

حنانه تشکری میانرودی؛ محسن شریفی؛ نجمه احمدیان چاشمی؛ ناصر صفایی؛ مهرداد بهمنش


مطالعه میانکنش نانوذره اکسید مس با آلبومین سرم انسانی با استفاده از تکنیک فلورسانس

صفحه 339-348

علی ریاحی مدوار؛ علیرضا قاسمی نسب


بررسی مقایسه ای پروموترهای ژن های Catalase2 و Thioredoxin H5 در آرابیدوپسیس به منظور تعیین نحوه ی کارکرد آن ها در پاسخ به تنش های زیستی و غیر زیستی

صفحه 349-360

زهرا رینتی؛ روح اله شاملو دشت پاگردی


بررسی تنوع ژنتیکی برخی از ژنوتیپ‌های چچم دائمی (Lolium perenne) با استفاده از نشانگرهای مولکولی و بیوشیمیایی

صفحه 361-374

هوشمند صفری؛ هومن شیروانی؛ لیدا فریدونی


بررسی اثر ساکارز بر میزان تولید تروپان آلکالوئیدها و چندین پارامتر بیوشیمیایی گیاه تاتوره در شرایط کشت درون شیشه‌ای

صفحه 375-386

پریسا فتحی رضایی؛ المیرا راکعی


تولید فیتاز از عصاره سبوس برنج به کمک سویه‌های باسیلوس جداشده از رسوبات بستر دریای مازندران

صفحه 387-398

مجتبی محسنی؛ فاطمه قربانزاده؛ باقر سیدعلیپور


تأثیر حلال های آلی بر فعالیت و پایداری آنزیم اندوگلوکاناز و پایدارسازی آن با ساکارز

صفحه 399-408

معصومه محمدی؛ سعید نژاوند؛ محمد پاژنگ؛ علیرضا امانی قدیم


پروفایل ترانسکریپتوم نوک شاخه و ریشه گیاه سویا

صفحه 409-421

سعید میرزایی


بررسی ارتباط بین پلی مورفیسم C825T در ژن GNB3 با چاقی در جمعیت استان اردبیل

صفحه 422-429

فاطمه ناطق؛ هاشم یعقوبی؛ کیوان رجبعلیزاده


طراحی آزمون PCR جهت تشخیص ویروس هپاتیت B و ارزیابی عملکرد این آزمون در غربالگری مراجعین به سازمان انتقال خون

صفحه 430-438

روح الله نخعی سیستانی؛ سید مهدی سادات الحسینی