مقاله پژوهشی
1. استفاده از سلولهای در حال استراحت Halomonas salina HSL5 بعنوان زیست واکنشگر برای تولید بیولوژیک اسید وانیلیک

مراحم آشنگرف؛ ایرج نحوی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 1-13

چکیده
  گرایش جوامع بشری برای مصرف فرآورده های آروماتیک طبیعی باارزش مانند وانیلین و اسید وانیلیک، موجب ترغیب محققین در استفاده از زیست واکنشگرهای میکروبی برای سنتز این محصولات گردیده است. هدف از پژوهش اخیر، غربالگری سویه های باکتری نمک دوست نسبی با قابلیت تجزیه سوبسترای اسید فرولیک و بررسی امکان تشکیل اسید وانیلیک از واکنش زیست تبدیلی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. ریزازدیادی درون شیشه‌ای گیاه دارویی پروانش (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) از طریق اندام زایی ساقه

جعفر احمدی؛ راضیه محمدی؛ قاسمعلی گروسی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 14-25

چکیده
  پروانش یا پیچ تلگرافی (Catharanthus roseus (Linn.) G. Don) به علت وجود آلکالوئیدهای ارزشمند وین¬بلاستین و وین¬کریستین به عنوان یک گیاه دارویی بسیار مهم معرفی شده ‌است. لذا توسعه ریزازدیادی پروانش در محیط درون ‌شیشه اهمیت فراوانی دارد. در این تحقیق از دو آزمایش جداگانه برای بهینه سازی ساقه¬زاییمستقیم و یک آزمایش ریشه زایی استفاده شد. طرح آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تعیین فعالیت سلولازی آکتینومیست‌های گرما‌دوست موجود در کمپوست قارچ خوراکی به روش ارزیابی با کاغذ صافی

نفیسه تقی زاده؛ محمد فارسی؛ علی پاکدین پاریزی؛ سعید طریقی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 26-34

چکیده
  چکیده: آکتینومیست‌ها، بویژه گونه‌های گرمادوست، به عنوان اصلی‌ترین اجزای میکروفلور کمپوست قارچ خوراکی دکمه‌ای شناخته ‌شده‌اند. این گروه از باکتری‌ها در تولید آنزیم‌های تجزیه‌کننده و آنتی‌بیوتیک‌ها توانایی زیادی دارند. آکتینومیست‌های گرمادوست از مراحل مختلف تهیه کمپوست‌ با تکنیک رقیق‌سازی جداسازی شدند و کشت خالص آنها تهیه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌های سه گونه بابونه(Anthemis sp) با استفاده از فعالیت آنزیمی پراکسیداز

مریم السادات ذکری؛ پروین صالحی شانجانی؛ حمیده جوادی؛ محمد علی علیزاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 35-43

چکیده
  بابونه( Anthemis sp) یکی از مهمترین گیاهان دارویی دنیا است که با توجه به کاربرد روز افزون آن، از اهمیت بسیاری برخوردار است. گوناگونی آنزیمی جمعیت‌های بابونه با استفاده ازالگوی الکتروفورز آنزیم پراکسیداز در نه جمعیت از سه گونه Anthemis haussknechtti، A.psudocutula و A.triumfetti مورد بررسی قرار گرفت. از 11 آلل مشاهده شده، سه آلل نادر(با فراوانی کمتر از 05/0%) در ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی تنوع زیستی باکتریهای نمک دوست نسبی و تحمل کننده نمک قابل کشت در تالاب پرشور اینچه برون

پریسا زرپرور؛ محمد علی آموزگار؛ محمد رضا فلاحیان

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 44-56

چکیده
  تالاب اینچه برون در شمال ایران در نزدیکی مرز ترکمنستان واقع شده و شوری و تغییرات pH آن قابل توجه است . در شهریور 1389 از آب ، خاک و نمک 4 منطقه تالاب نمونه برداری شد. 400 جدایه خالص سازی و 55 سویه PCR گردید. جنسهایBacillus (18%) ، Marinobacte (16%)، Halomonas (16%)، Kocuria (9%)،Oceanobacillus (7%)،Dietzia (7%)،Virgibacillus (6%) ، Chromohalobacter (5%) ،) Rhodococcus 2%) ، Micrococcus (3%) ، Paenibacillus (2%) ، Halobacillus ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. گوگردزدایی از تیوفن توسط باکتری Pseudomonas stutzeri SEE-1

محمد صادق شیرسلیمیان؛ زهرا اعتمادی فر؛ گیتی امتیازی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 57-65

چکیده
  حذف گوگرد از ترکیبات تیوفنی یکی از مسائل مهم در پالایشگاه ها و کنترل آلودگی های زیست محیطی محسوب می شود. یک سویه باکتریایی غنی شده در خاک حاوی MTBE قادر به گوگردزدایی از ترکیب تیوفن می باشد که با آنالیز فیلوژنتیکی انجام شده بر اساس توالی ژن 16S rRNA، این سویه به عنوان Pseudomonas stutzeri شناسایی شد. آزمایش های گوگردزدایی با سلول های فعال بدون رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. جداسازی متابولیت‌های ثانویه طی فرایند استخراج DNA از گیاه آویشن و آنالیز آن‌ها با روش GC-Mass

سید محمود ضایطی؛ احمد اسماعیلی؛ فرزانه مجیری؛ حسن مداح عارفی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ محمد صالحی پور

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 66-74

چکیده
  استخراج DNA ژنومی با کیفیت و کمیت مطلوب از نیازهای بنیادی فن¬های مولکولی زیستی مختلف است. در بعضی تحقیقات به دلایل مختلفی نمونه¬های گیاهی مورد مطالعه از طبیعت جمع¬آوری می¬شود که این گیاهان معمولاً خشبی بوده و استخراج DNA از بافت گیاهی این نمونه¬ها به علت وجود کربوهیدرات¬ها، ترکیبات پلی¬فنلی و پروتئین¬ها با مشکلاتی روبرو ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. جداسازی، شناسایی و ارزیابی تولید سیدروفور در باکتری‌های سودوموناس و تأثیر آن بر رشد ذرت در محیط آبکشت

فاطمه طهماسبی؛ امیر لکزیان؛ کاظم خاوازی؛ علی پاکدین پاریزی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 75-86

چکیده
  باکتری‌های سودوموناس از مهمترین باکتری‌های ریزوسفری افزایش دهنده رشد گیاه (PGPR) می‌باشند. در این تحقیق 38 جدایه سودوموناس از ریزوسفر خاک اطراف محیط رشد ریشه ذرت در مناطق مختلف استان خراسان رضوی جداسازی شدند. ابتدا تمامی جدایه‌ها با آزمون‌های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی شناسایی شدند. همه جدایه‌ها مشابه باکتری‌های سودوموناس فلورسنت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. مطالعه روند رویان زایی میکروسپورهای کلزا رقم پی اف (PF704) در شرایط درون شیشه ای با استفاده از میکروسکوپ الکترونی

محمد رضا عبداللهی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 88-98

چکیده
  در این تحقیق، ساختار سلولی میکروسپور های کلزا رقم پی اف (PF704)، در مسیر های رشد و نموی گامتوفیتی و رویان زایی در شرایط درون شیشه ای (in vitro) با رشد و نمو گامتوفیتی میکروسپورها در شرایط برون شیشه ای (in vivo) از طریق مشاهدات میکروسکوپ الکترونی مقایسه می گردند. برنامه ریزی مجدد میکروسپور ها به طرف رویان زایی شامل یک سری تغییرات مشخص است که فعالیت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. جداسازی و شناسایی باکتریهای بومی تجزیه کننده سلولز از خاک

رضا عصاره؛ حسین شهبانی ظهیری؛ سیما عشقی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 99-110

چکیده
  مطالعه حاضر جداسازی و شناسایی باکتری¬های ترموفیلیک (°C 60) و مزوفیلیک (°C 37) تجزیه کننده سلولز را از خاک نشان می¬دهد. باکتری¬های ترموفیل و مزوفیل با استفاده از روش رقت¬سازی متوالی پس از غنی¬سازی محیطهای رشد در حضور میکروکریستالین سلولز به عنوان تنها منبع کربن، جداسازی و خالص¬سازی شدند. غربالگری باکتری¬های خالص سازی شده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. جداسازی و شناسایی اولین باکتری بومی کنترل کننده عامل بیماری شانکر مرکبات، Xanthomonas citri subsp.citri

داریوش غلامی؛ سعید امین زاده؛ سید مهدی علوی؛ طناز گودرزی؛ نسرین کاظمی پور؛ جعفر ولیزاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 111-118

چکیده
  بیماری باکتریایی شانکر مرکبات یکی از مخرب ترین بیماری های مرکبات می باشد و ازجمله بیماری های قرنطینه ای است که خسارت شدیدی بر تولید مرکبات در ایران وارد ساخته است. باکتری عامل این بیماریXanthomonas citri subsp.citri(xcici) می باشد. علی رغم وجود این بیماری در کشور ایران، تاکنون مطالعه ی دقیقی در جهت کنترل بیولوژیک آن انجام نگرفته است. پپتیدهای آنتی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. افزایش بیان ژن P5CS در گیاهچه زیتون تحت تنش شوری

مریم فرزانه؛ نسرین معتمد؛ فردوس رستگار جزی؛ حسن ابرا هیم زاده

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 119-124

چکیده
  چکیده از پاسخهای رایجی که در مواجهه با تنش اسمزی در انواع مختلف گیاهان صورت می گیرد، تولید ترکیبات اسمولیتی مثل پرولین می باشد. آنزیم کلیدی مسیر بیوسنتز پرولین، P5CS (Δ1 – پرولین-5- کربوکسیلات سنتتاز) می باشد. دراین مطالعه برای بررسی میزان بیان ژن P5CS در شرایط تنش شوری، رویانهای رقم زرد زیتون Olea europaea c.v zard بر روی محیط MS با غلظت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. تغییرات فعالیت بیولوژیکی آنزیم های بزاقی در سیگاری ها

عاطفه قدیمی؛ ریحانه سریری؛ حسن آریاپور؛ علی عرفانی؛ فهیمه نصرت آبادی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 125-135

چکیده
  دود سیگار حاوی دهها ماده شیمیایی پیچیده است که می توانند ایجاد و تشدید کننده برخی بیماری های موضعی و داخلی شوند. بزاق به عنوان یک مایع بیولوژیکی غیر تهاجمی که زودتر از سایر مایعات بدن در مقابل دود سیگار قرار می گیرد تغییرات عمده را نشان خواهد داد که در بسیاری موارد ردیابی این تغییرات می تواند در تشخیص و پیشگیری مشکلات بعدی مفید واقع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. جداسازی و بررسی بیان واریانت MdMYB10bدر سیب گوشت قرمز و مطالعه اللیسم ژنهای مسئول رنگ قرمز در سیب

عباس یداللهی؛ ابراهیم محمودی؛ بهرام محمدسلطانی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 136-143

چکیده
  خانواده ژنی MYB بعنوان یکی از بزرگترین فاکتورهای رونویسی در گیاهان نقش¬های متعددی بر عهده دارند که یکی از مهمترین آنها تنظیم سطح آنتوسیانین در پیکره گیاه است. در سیب (Malus ×domestica) سه ژن MdMYB1، MdMYBA و MdMYB10 با کنترل سطح آنتوسیانین مسئول توسعه رنگ قرمز می¬باشند.در این مطالعه ضمن جداسازی یک واریانت از ژن MdMYB10، با نام MdMYB10b، از یک سیبگوشت ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. اثر دو پکتین سیب یا اسید پکتیک (AP) و پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر ترشح نیتریک اکساید در دودمان سلولی توموری هیپوفیز موش GH3/B6

حوری سپهری؛ حسن مقتدری؛ آمنه رضایوف؛ لادن دلفی؛ سارا دشت بزرگی

دوره 27، شماره 1 ، بهار 1393، صفحه 144-154

چکیده
  پکتین ها ترکیبات پلی ساکاریدی دیواره سلولی گیاهان می باشند که قادر به القای آپوپتوز در سلول های توموری هستند. مطالعه حاضر اثر این مواد بر آزادسازی نیتریک اکساید را مورد بررسی قرار داده است. تأثیر نیتریک اکساید بر سلول سرطانی به نوع سلول و غلظت آن بستگی دارد، که قادر به ایفای هر دو نقش مهاری و تسهیلی در روند آپوپتوز می باشد. طبق تحقیقات ...  بیشتر