مقاله پژوهشی
1. همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 473-484

چکیده
  گلوکز اکسیداز (β-D-گلوکز:اکسیژن 1-اکسیدوردوکتاز) با استفاده از اکسیژن مولکولی به عنوان پذیرنده الکترون، اکسیداسیون β-D-گلوکز را به گلوکونیک اسید کاتالیز نموده و منجر به تولید پراکسید هیدروژن می¬شود. این آنزیم در دامنه وسیعی از قارچ¬های مختلف، عمدتاً جنس¬های Aspergillus و Penicillium تولید شده و کاربردهای وسیعی در صنایع مختلف از قبیل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. جداسازی و شناسایی باکتری سایکروتروف تجزیه کننده نشاسته و مطالعه بر روی ویژگی های آمیلولیتیک آن

غلامرضا بخشی خانیکی؛ فاطمه حسینی؛ اعظم صفری؛ کامبیز اکبری نوقابی؛ حسین شهبانی ظهیری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 485-494

چکیده
  باکتری سایکروتروف تجزیه کننده نشاسته از نمونه های خاک جمع آوری شده از حومه جنوب غربی تهران جداسازی شد. با استفاده از روشهای بیوشیمیایی و مولکولی براساس تعیین توالی ژن 16S rDNA این باکتری بعنوان گونه ایی از جنس اگزیگوآباکتریوم شناسایی و تحت عنوان اگزیگوآباکتریوم سویه SH3 نام گذاری گردید. این باکتری در دماهای 4، 30، 37، و 48 درجه قادر به رشد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. مقایسه کارایی یک تابع انرژی دانش‌پایه و یک تابع نیروی دانش‌پایه در نمره‌دهی کمپلکس‌های پروتئین-پروتئین

رحیم جعفری؛ مهدی میرزایی؛ مجید عرفانی مقدم؛ مهدی صادقی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 495-505

چکیده
  تابع نیروی دانش‌پایه نوعی از توابع نمره‌دهی می‌باشد که از آن در زمینه تشخیص فولد پروتئین‌ها با موفقیت قابل توجهی استفاده شده است. ما در این مطالعه کارایی نوعی تابع انرژی دانش‌پایه و تابع نیروی هم ارز آن را در تشخیص کمپلکس‌های درست پروتئین-پروتئین از کمپلکس‌های نادرست، با یکدیگر مقایسه کردیم. مقدار نیروی کل که از یک جزء کمپلکس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی نشانگر کلروپلاستی trnL-F در تعیین تمایز دو گونه صنوبر: سفیدپلت و سپیدار

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ مریم بادبر

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 506-519

چکیده
  هدف این تحقیق بررسی قدرت نشانگر کلروپلاستی trnL-F در تمایز ژنتیکی و ارتباط فیلوژنتیکی سپیدار (Populus alba) و سفیدپلت (Populus caspica) است. تعداد 15 نمونه برگی از هفت رویشگاه مختلف جنگل های هیرکانی ایران؛ استان های گیلان و مازندران، جمع آوری شدند. DNAی ژنومی از برگ ها با استفاده از روش ترکیبی CTAB و SDS- پتاسیم استات استخراج گردید. واکنش PCRی با استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. بررسی عملکرد توالی نشانه در انتهای آمین دو پروتئین Ppic و Trmt1 انسان با سیستم ترشح مخمر (YST)

ابراهیم حسینی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مهرداد بهمنش

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 520-532

چکیده
  پروتئین¬های ترشحی و خلال غشایی در بسیاری از فرایندهای زیستی نقش کلیدی دارند. نرم افزار¬های بیو¬انفورماتیکی متعددی جهت یش¬بینی این پروتئین¬ها طراحی و ساخته شده است. همچنین چندین روش تجربی نیز جهت به دام انداختن این پروتئین¬ها معرفی شده است. سیستم ترشح مخمر یا به اختصار YST، یکی از روش¬های تجربی است که در این زمینه مورد استفاده ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 533-545

چکیده
  تا کنون تلاش های متعددی در جهت جداسازی آنزیم هایی که در شرایط سخت صنعتی پایداراند از میکروارگانیسم های کران دوست از جمله نمک دوست صورت گرفته است. آرکی نمک دوست افراطی سویه Ha25، آنزیم پولولاناز خارج سلولی نمک دوست و گرمادوست نسبی را در شرایط پرتنش در محیط کشت دارای 23% نمک تام تولید می کند. تعیین توالی ژن S rRNA16 و ویژگی های فنوتیپی نشان داد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. بررسی تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای با استفاده از فاضلاب به عنوان ماده تلقیحی

سکینه فاطمی؛ علی اصغر قریشی؛ قاسم نجف پور؛ مصطفی رحیم نژاد

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 546-554

چکیده
  پیل سوختی میکروبی دستگاهی الکتروشیمیایی است که انرژی شیمیایی موجود در مواد آلی و غیرآلی را با به کارگیری میکروارگانیسم به عنوان بیوکاتالیست (Biocatalyst)، به انرژی الکتریکی تبدیل می‌کند. در این تحقیق تولید جریان بیوالکتریسیته در پیل سوختی میکروبی بی‌واسطه مورد ارزیابی قرار گرفته است. جهت ارزیابی عملکرد الکتریکی پیل سوختی ساخته شده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. شناسایی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ با استفاده از روش‌های مولکولی

الهام قاضی زاده؛ امیر موسوی؛ فرانک هادی؛ هاله هاشمی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 555-564

چکیده
  با توجه به افزایش سطح محصولات دست ورزی شده ژنتیکی، شناسایی و تعیین سطح کمی آنها با روش‌های مطمئن و حساس ضروری می‌باشد. در ایران بخش عمده سویای مصرفی، وارداتی و از نوع تراریخت می‌باشد. در این مطالعه از روش‌های مولکولی جهت شناسایی کیفی و کمی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ در سطوح مختلف شامل تعیین نوع تراژن بکار رفته، سازه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. جداسازی و تخلیص آلژینات لیاز پایدار حرارتی موثر بر آلژینات Pseudomonas aeruginosa بیمارستانی

پریناز قدم؛ خدیجه شهریاری آتشگاه؛ احیا عبدی عالی؛ پریسا محمدی

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 565-574

چکیده
  آلژینات لیازباکتریایی آنزیمی پری پلاسمی است که در تولید و تخریب آلژینات اهمیت دارد. خصوصیات این آنزیم اعم از وزن مولکولی، pI، مقاومت حرارتی، pH و دمای بهینه و تاثیر بر آلژینات باکتریایی در سویه های یک باکتری هم متفاوت می باشد. در این مطالعه، به منظور دسترسی به آلژینات لیازی با خصوصیات ویژه و کار آمد در تخریب آلژینات باکتریایی، ازجدایه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. بهینه سازی تراریختی در گیاه کلزا (B.napus L. ) با کنترل تولید گاز اتیلن وافزایش تدریجی عامل انتخاب کننده

روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ علی شرفی؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 575-589

چکیده
  کلزا (Brassica napus L.) یکی از مهمترین گیاهان روغنی جهان به شمار می رود. علی رغم تولید گیاهان تراریخته کلزا کارایی انتقال به این گیاه پایین می باشد. با توجه به اهمیت تاثیر ژنوتیپ گیاه و ترکیب محیط کشت بر تراریختی و باززایی و همچنین سمیت کانامایسین برای رشد این گیاه، توسعه یک روش مناسب جهت انتقال ژن بسیار ضروری است. در این پژوهش از ریزنمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی نقش نانوذرات آهن مغناطیسی در القای تجمعات فیبریلی پروتئین تاو نوترکیب انسانی

محمد علی نصیری خلیلی؛ غلامحسین ریاضی؛ شهین احمدیان؛ رضا خدارحمی؛ سیروس خدادادی؛ فرزاد مختاری؛ رزیتا دادخواه

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 590-597

چکیده
  چکیده تجمع مگنتیتFe3O4 در مغز و نقص در تنطیم انتقال و ذخیره آهن، با بسیاری از بیماری های تحلیل سیستم عصبی مانند آلزایمر ارتباط دارد. همچنین ثابت شده است پاتولوژی آلزایمر از طریق مکانیسم های مختلف با ناجور تاخوردگی و ایجاد تجمعات فیبریلی پروتئین تاو همراه است. از اینرو، در این مقاله میانکنش پروتئین تاو انسانی در حضور نانوذرات آهن مغناطیسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بهینه سازی تراآلایی و بیان پایدار فاکتور9 انسانی در رده ی سلولی دروزوفیلا

جعفر وطن دوست؛ علی رضا زمردی پور

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 598-610

چکیده
  با هدف دستیابی به کلون های پایدار از سلول های S2 بیان کننده فاکتور 9 انعقادی انسانی (S2-hFIX)، در این مطالعه تاثیر عوامل مختلف بر تراآلایی و بیان پروتئین نوترکیب در سامانه بیانی S2 قابل القاء ،با استفاده از یون فلزی به عنوان القاء کننده، مورد ارزیابی قرار گرفت. پس از تراآلایی یک سازه بیان کننده EGFP تحت کنترل پروموتر متالوتیونین(pMT-EGFP) به سلولهای ...  بیشتر

مقاله کوتاه
13. بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 ) در پاسخ به القاء هورمونی

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری

دوره 27، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 611-617

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی کارایی هورمون¬های اواپریم، hCG و عصاره هیپوفیز بر پارامترهای اسپرم شناختی ماهی شیزوتوراکس زارودنی (Schizothorax zarudnyi) بود. برای اجرای این تحقیق تعداد 20 مولد نر ماهی شیزوتوراکس زارودنی تحت تزریق چهار نوع القاء کننده شامل هیپوفیز (mg/kg 2)؛ اواپریم (ml/kg 3/0)؛ hCG(IU/Kg 400) و سرم فیزیولوژی (ml/kg 3/0) به عنوان شاهد قرارگرفت و همه تیمارها ...  بیشتر