دوره و شماره: دوره 27، شماره 4، اسفند 1393، صفحه 473-617 

مقاله پژوهشی

همسانه سازی، شناسایی و جداسازی یک ژن گلوکز اکسیداز (GOX) از قارچ Penicillium funiculosum

صفحه 473-484

زهرا اسماعیل پور؛ قاسمعلی گروسی؛ رحیم حداد؛ رضا حیدری جاپلقی


جداسازی و شناسایی باکتری سایکروتروف تجزیه کننده نشاسته و مطالعه بر روی ویژگی های آمیلولیتیک آن

صفحه 485-494

غلامرضا بخشی خانیکی؛ فاطمه حسینی؛ اعظم صفری؛ کامبیز اکبری نوقابی؛ حسین شهبانی ظهیری


مقایسه کارایی یک تابع انرژی دانش‌پایه و یک تابع نیروی دانش‌پایه در نمره‌دهی کمپلکس‌های پروتئین-پروتئین

صفحه 495-505

رحیم جعفری؛ مهدی میرزایی؛ مجید عرفانی مقدم؛ مهدی صادقی


بررسی نشانگر کلروپلاستی trnL-F در تعیین تمایز دو گونه صنوبر: سفیدپلت و سپیدار

صفحه 506-519

اباصلت حسین زاده کلاگر؛ آرمان محمودی اطاقوری؛ مریم بادبر


بررسی عملکرد توالی نشانه در انتهای آمین دو پروتئین Ppic و Trmt1 انسان با سیستم ترشح مخمر (YST)

صفحه 520-532

ابراهیم حسینی؛ بهرام محمد سلطانی؛ مهرداد بهمنش


تولید پولولاناز نمک دوست خارج سلولی توسط Halorubrum Ha25 جدا شده از دریاچه پرشور آران و بیدگل

صفحه 533-545

مصطفی فاضلی؛ محمد علی آموزگار؛ مهران حبیبی رضایی؛ مریم سیروسی


بررسی تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی دو محفظه ای با استفاده از فاضلاب به عنوان ماده تلقیحی

صفحه 546-554

سکینه فاطمی؛ علی اصغر قریشی؛ قاسم نجف پور؛ مصطفی رحیم نژاد


شناسایی بذور سویای تراریخت مقاوم به رانداپ با استفاده از روش‌های مولکولی

صفحه 555-564

الهام قاضی زاده؛ امیر موسوی؛ فرانک هادی؛ هاله هاشمی


جداسازی و تخلیص آلژینات لیاز پایدار حرارتی موثر بر آلژینات Pseudomonas aeruginosa بیمارستانی

صفحه 565-574

پریناز قدم؛ خدیجه شهریاری آتشگاه؛ احیا عبدی عالی؛ پریسا محمدی


بهینه سازی تراریختی در گیاه کلزا (B.napus L. ) با کنترل تولید گاز اتیلن وافزایش تدریجی عامل انتخاب کننده

صفحه 575-589

روح اله کاظمی؛ جعفر امانی؛ علی شرفی؛ علیرضا عباسی؛ علی هاتف سلمانیان


بررسی نقش نانوذرات آهن مغناطیسی در القای تجمعات فیبریلی پروتئین تاو نوترکیب انسانی

صفحه 590-597

محمد علی نصیری خلیلی؛ غلامحسین ریاضی؛ شهین احمدیان؛ رضا خدارحمی؛ سیروس خدادادی؛ فرزاد مختاری؛ رزیتا دادخواه


بهینه سازی تراآلایی و بیان پایدار فاکتور9 انسانی در رده ی سلولی دروزوفیلا

صفحه 598-610

جعفر وطن دوست؛ علی رضا زمردی پور


مقاله کوتاه

بررسی تغییرات کیفی اسپرم ماهی سفیدک سیستان (Schizothorax zarudnyi Nikolskii, 1897 ) در پاسخ به القاء هورمونی

صفحه 611-617

سمیه عرب نژاد؛ احمد قرایی؛ مصطفی غفاری؛ عبدالعلی راهداری