دوره و شماره: دوره 26، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 416-586 

مقاله پژوهشی

بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی

صفحه 416-425

2641


اثر پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر فرآیند رگزایی سلولهای HUVEC و دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145

صفحه 426-437

2642


طراحی نانوحامل‌ژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن در رده سلولی انسانی

صفحه 438-445

2643


ارزیابی سیتوژنتیکی ارقام کلزا و دو گونه وحشی سرده براسیکا

صفحه 446-461

2644


تنوع جمعیتهای زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره (microsatellite) در استان اردبیل

صفحه 462-471

2645


بررسی توان باکتریهای فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول

صفحه 472-479

2646


همسانه‌سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون

صفحه 480-490

2647


بررسی چند شکلی ‌ژنتیکی اگزون 1 ژن mbl2 و ارتباط آن با سطح سرمی پروتئین MBL در جمعیت منتخبی از شهر تهران

صفحه 491-498

2648


تأثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیله فیل ماهی (H. huso) پرورشی بسته بندی شده به روش Sous Vide

صفحه 499-507

2649


تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه

صفحه 508-523

26410


بررسی تنوعات بین گونه‌ای برخی از گونه‌های جنس پنی‌سیلیوم با استفاده از روش پکتیک زایموگرام

صفحه 524-531

26411


بررسی اثرات سلولی آنتی باکتریهای سولفاتیازول و سولفاستامید بر روی سلولهای سرطان سینه (رده‏ سلولی T-47D)

صفحه 532-549

26412


طراحی و ساخت سازه بیانی گیاهی جهت تولید پروتئین کایمری حاوی PGIP1 و PGIP2

صفحه 550-561

26413


اثر سطوح پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای بر فعالیت آنزیمهای روده‌ای و عملکرد مرغهای تخم گذار

صفحه 562-571

26414


بررسی بیان ژن ein2 در گیاه اطلسی (Petunia×hybrida) و مطالعه نقش تنظیم‌کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن

صفحه 572-586

26415