مقاله پژوهشی
1. بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت در جوجه‌های گوشتی
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 416-425

چکیده
  به منظور بررسی اثرات افزودنیها بر عملکرد، ایمنی و فراسنجه‌های مرتبط با آسیت، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 6 تیمار و 5 تکرار و 30 قطعه جوجه گوشتی در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل شاهد، افزودن «1» ویتامین C، «2» کولین کلراید، «3» ویتامین C و پروبیوتیک، «4» کولین کلراید و «5» پروبیوتیک و همچنین ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. اثر پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر فرآیند رگزایی سلولهای HUVEC و دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 426-437

چکیده
  مواد پکتینی، پلی ساکارید های غنی از زیر واحد های گالاکتوز می باشند و به گیرنده‏ خود گالکتین-3 پیوند می شوند، این مواد قادر به القای آپوپتوز و مهار متاستاز در سلولهای سرطانی از طریق میانکنش با گیرنده‏ می باشند. پژوهش حاضر اثر پکتین تغییر یافته مرکبات (MCP) بر کاهش رگزایی سلولهای HUVEC و سلولهای سرطان پروستات انسانی DU145 را بررسی می کند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. طراحی نانوحامل‌ژنی فاژی و ارزیابی توانایی آن در انتقال و بیان ژن در رده سلولی انسانی
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 438-445

چکیده
  وجود یک سری مزایای کلیدی در باکتریوفاژ لامبدا باعث شده است که این فاژ به عنوان یک حامل ژنی ایده­آل به سلولهای یوکاریوتی مطرح شود. این مزیتها هم در ساختار و هم در بیولوژی آن نهفته است ازجمله اینکه مطالعات اخیر داشتن اجداد مشترک با ویروسهای یوکاریوتی DNA دار را نشان داده­­اند. با توجه به این واقعیات و نیز دورشته­ای بودن ژنوم آن، ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. ارزیابی سیتوژنتیکی ارقام کلزا و دو گونه وحشی سرده براسیکا
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 446-461

چکیده
  شناسایی و ارزیابی ژنوتیپهای داخل سرده براسیکا به اصلاحگر در راستای شناسایی آللهای مورد نظر و کنترل کننده صفات مطلوب و در نهایت انتقال آنها به ارقام زراعی کمک می­کند. استفاده از انواع رنگ­آمیزیها و روشهای نواربندی کروموزومی امروزه به عنوان ابزاری مفید جهت مطالعات سیتوژنتیکی و به کارگیری آنها در علوم زیستی، اصلاح نباتات، اصلاح ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تنوع جمعیتهای زنبور عسل بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی و ریزماهواره (microsatellite) در استان اردبیل
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 462-471

چکیده
  شناسایی و مطالعه تنوع موجود در جمعیتهای زنبور عسل یکی از اهداف مهم در اصلاح نژاد زنبور عسل محسوب می‌شود. بدین منظور 32 نمونه تصادفی از کلنیهای زنبور عسل و عمدتاً در طول تابستان در استان اردبیل جمع آوری گردید. گروه­بندی جمعیتها بر اساس صفات کلیدی مورفولوژیک با روش‌ تجزیه خوشه­ای به روش حداقل واریانس وارد (WARD) کلنیهای مورد بررسی را ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. بررسی توان باکتریهای فلاوباکتریوم در حلالیت فسفر نامحلول
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 472-479

چکیده
  ریزوسفر محل زندگی طیف متنوعی از میکروارگانیسمها و بالاخص باکتریهاست که ممکن است برای رشد گیاه مفید، مضر یا بی تأثیر باشد. باکتریهای مفید این منطقه که به باکتریهای ریزوسفری محرک رشد گیاه موسوم می باشند توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده اند. این باکتریها می توانند با استفاده از یک یا چند مکانیسم خاص موجب بهبود رشد گیاه شوند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. همسانه‌سازی و ارزیابی فعالیت پیشبر القایی Rd29A در گیاهان تراریخت توتون
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 480-490

چکیده
  پیشبر Rd29A به وسیله واکنش زنجیری پلیمراز (PCR) و با استفاده از آغازگرهای اختصاصی از گیاه Arabidopsis thaliana همسانه­سازی شد. ناقل دوگانه بیانی pBI-RD-GUS با اتصال توالی RD29A به ژن gus ساخته شد. سازه اخیر به همراه pBI121 با استفاده از Agrobacterium tumefaciens برای تراریختی گیاه توتون مورد استفاده قرار گرفت. ارزیابیهای مولکولی گیاهان تراریخته توتون حضور و فعالیت ژن ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. بررسی چند شکلی ‌ژنتیکی اگزون 1 ژن mbl2 و ارتباط آن با سطح سرمی پروتئین MBL در جمعیت منتخبی از شهر تهران
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 491-498

چکیده
  لکتین متصل شونده به مانوز (MBL) جزء خانواده کالکتین ها بوده و در فعال سازی سیستم کمپلمان ایمنی ذاتی از مسیر لکتین نقش دارد. MBL  به عنوان اپسونین، فرآیند ذره خواری و حذف میکروارگانیسم بیگانه را تسهیل می کند. این پروتئین نقش مهمی در سلامت افراد دارد، به ویژه افرادی که دارای نقص سیستم ایمنی اولیه هستند، در صورتی که در پروتئین MBL هم نقص داشته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
9. تأثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیله فیل ماهی (H. huso) پرورشی بسته بندی شده به روش Sous Vide
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 499-507

چکیده
  این پروژه با هدف بررسی مدت زمان ماندگاری فیل ماهی پرورشی بسته بندی شده به روش Sous vide در یخچال صورت گرفت و همچنین بررسی تأثیر متد پاستوریزاسیون روی مدت زمان ماندگاری فیل ماهی پرورشی بسته بندی شده، بررسی تغییرات میکروبی نمونه های آزمایشی طی مدت زمان نگهداری در دمای یخچال، حفظ امنیت میکروبی فرآورده طی مدت زمان نگهداری،  بررسی باکتریهای ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
10. تأثیر آبیاری با پساب شهری بر تجمع باکتریهای شاخص آلودگی و برخی فلزات سنگین در خاک و گیاه
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 508-523

چکیده
  به منظور بررسی میکروبی و برخی فلزات سنگین در اندام هوایی ذرت علوفه‌ای و خاک، پژوهشی با طرح آماری بلوکهای کامل تصادفی با دو تیمار شامل آبیاری با آب چاه با کود (W1) و آبیاری با پساب (W2) در تابستان1390 در مزرعه تصفیه‌خانه فاضلاب شهری شهرکرد اجرا گردید. نتایج نشان داد که تعداد باکتریهای لاکتوز مثبت، کلی‌فرم کل و مدفوعی در عمق 5-0 سانتیمتری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
11. بررسی تنوعات بین گونه‌ای برخی از گونه‌های جنس پنی‌سیلیوم با استفاده از روش پکتیک زایموگرام
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 524-531

چکیده
  پنی سیلیوم جنسی از رده هیفومایستها (گروهی از قارچهای ناقص) می باشد و اولین بار توسط لینک در سال 1809 توصیف گردید. این قارچ با دارا بودن 150 گونه شناخته شده دارای گسترش جهانی در تمام دنیا می باشد. شناسایی گونه های مختلف پنی سیلیوم به دلیل گستردگی در طبیعت و نقش مهمی که در زندگی انسان دارند، از اهمیت خاصی برخوردار است. به طور معمول جهت شناسایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
12. بررسی اثرات سلولی آنتی باکتریهای سولفاتیازول و سولفاستامید بر روی سلولهای سرطان سینه (رده‏ سلولی T-47D)
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 532-549

چکیده
  داروهای ضد باکتریایی اولیه موسوم به داروهای سولفونامیدی دارای اثرات زیستی بسیاری است که موجب کاربرد گسترده‏ بالینی آن شده است. با توجه به گزارشهایی مبنی بر اثرات ضد سرطانی بعضی از اعضای این خانواده‏ دارویی، در این پژوهش اثرات سلولی سولفاتیازول و سولفاستامید، دو آنتی باکتریال از این خانواده بر رده‏ سلولی سرطان سینه T-47D بررسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
13. طراحی و ساخت سازه بیانی گیاهی جهت تولید پروتئین کایمری حاوی PGIP1 و PGIP2
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 550-561

چکیده
  امروزه کنترل بیماریهای گیاهی یکی از اهداف مهم اقتصاد جهانی است. پاتوژنهای قارچی با گسترش وسیع و سریعی که دارند خسارت زیادی به محصولات گیاهی وارد می کنند و به همین دلیل مبارزه با پاتوژنهای قارچی جزء برنامه های اصلی مبارزه با بیماریهای گیاهی در بسیاری از آزمایشگاههای تحقیقاتی می باشد. بیشترین آنزیمهای قارچی تجزیه کننده دیواره سلولی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
14. اثر سطوح پلی‌ساکاریدهای غیرنشاسته‌ای بر فعالیت آنزیمهای روده‌ای و عملکرد مرغهای تخم گذار
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 562-571

چکیده
  در این آزمایش اثرات استفاده از رقم زراعی پیشتاز با پلی ساکارید غیرنشاسته­ای بالا و افزودن آنزیم زایلاناز به خوراک بر صفات عملکردی، قابلیت هضم مواد مغذی و میزان فعالیت آنزیمهای روده­ای مرغهای تخم گذار 21 تا 47 هفتگی بررسی می­گردد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی و به صورت فاکتوریل شامل هشت تیمار (4 سطح گندم صفر، 23، 46 و 69 درصد که به ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
15. بررسی بیان ژن ein2 در گیاه اطلسی (Petunia×hybrida) و مطالعه نقش تنظیم‌کنندگی آن در مسیر انتقال پیام اتیلن
دوره 26، شماره 4 ، زمستان 1392، صفحه 572-586

چکیده
  هورمون گیاهی اتیلن طیف گسترده‌ای از فرآیندهای گیاهی را نظیر رشد، جوانه‌زنی بذور، گلدهی، ریزش اندامها، تشکیل ریشه‌های جانبی، توسعه بافت برگ، رسیدگی میوه و پیری بافت برگ بعد از لقاح را تنظیم می‌کند. پیری بافت گل یکی از فرآیندهای تکاملی است که اتیلن در آن نقش کلیدی بازی می‌کند. افزایش کلیماکتریک مقادیر درون‌زاد اتیلن در گلها، یک ...  بیشتر