دوره و شماره: دوره 26، شماره 3، آذر 1392، صفحه 242-415 

مقاله پژوهشی

اثر داروی گیاهی آیمود برتولید نیتریک اکساید در سلولهای میکروگلیای ملتهب

صفحه 242-250

2631


نقش رنگیزه های فتوسنتزی و آنزیمهای آنتی اکسیدان در مقابل تنش اکسیداتیو

صفحه 251-265

2632


رشد بحرانی باکتریهای سولفوره ارغوانی تحت شرایط رقابتی در برکه های تثبیت فاضلاب و تأثیر آن بر کارآمدی فرآیند تصفیه فاضلاب

صفحه 266-277

2633


بررسی ارتباط بین تنوع ژنتیکی و توزیع جغرافیایی میان 11 جمعیت وحشی Dactylis glomerata توسط پروتئینهای کل

صفحه 278-288

2634


شناسایی، همسانه سازی، تعیین توالی ژن virG و ایجاد سویه بومی تخفیف حدت یافته virGΔ با استفاده از سیستم λ Red recombinase

صفحه 289-305

2635


کلونینگ، بیان و بررسی فعالیت ایمونولوژیکی ScFv حاصل از آنتی‏بادی منوکلونال موشی ضد پلاسمینوژن انسانی با توانایی افزایش فیبرینولیز

صفحه 306-313

2636


انتقال ژن لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ایرانی Lampyris turkestanicus با نشر نور قرمز به گیاه بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha)

صفحه 314-325

2637


خالص سازی و شناسایی نسبی پیگمان کاروتنوئیدی Haloarcula sp. IRU1 آرکی بسیار نمک دوست جدا شده از دریاچة نمک ارومیه

صفحه 326-338

2638


باکتریهای بالقوه بیماریزای Xanthomonas campestris در خاک کشتزارهای ری و کرج

صفحه 339-352

2639


مقایسه کارآیی کاربردی بیوسایدهای فرمالدئیدی و غیرفرمالدئیدی بر توده میکروبی غالب در امولسیون فلزکاری

صفحه 353-364

26310


نقش سلولهای بنیادی سرطانی در افزایش ریسک ابتلاء به متاستاز و کاهش میزان بقای افراد مبتلا به سرطان پستان

صفحه 365-377

26311


بررسی اثر پروبیوتیکی Bifidobacterium bifidum بر روی رده سلولهای سرطانی CacoII

صفحه 378-385

26312


مطالعه تأثیر خاک آلوده به نفت خام بر فعالیت آنزیم آلکالن فسفاتاز در گیاه عدس (Lens culinaris)

صفحه 386-392

26313


بهینه سازی قارچ Trichoderma reesei جهت افزایش تولید آنزیم سلولاز از طریق تکنیک Mutation & Selection

صفحه 393-400

26314


ناپایداری ساختارهای ساقه - حلقه در جلوگیری از بیان ژنهای مسئول مقاومت در برابر آلودگیهای ویروسی در توتونهای تراریخت

صفحه 401-415

26315