دوره و شماره: دوره 26، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 154-241 

مقاله پژوهشی

بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده باGR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی

صفحه 154-163

2621


بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر ISSR در ایران

صفحه 164-173

2622


تهیه کریستال لوسیفراز جهش یافته گونه Lampyris turkestanicus و بررسی اولیه‌ پراشهای حاصل از آن

صفحه 174-185

2623


بررسی اثر مشتقات پکتینی در القای مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145

صفحه 186-199

2624


تأثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر

صفحه 200-207

2625


ارزیابی سیتوژنتیکی گل محمدی (. (Rosa damascena Millمناطق مختلف کشور

صفحه 208-220

2626


تکثیر، همسانه سازی و بررسی امکان بیان ژن زیرواحد فرعی آنتی ژن عامل کلونیزاسیون I (CFaE) از باکتری اشریشیاکولی انتروتوکسیژنیک (ETEC)

صفحه 221-228

2627


جداسازی آنزیم لیپاز از باکتری Pseudomonas aeruginosa HR59 حاصل از عفونتهای سوختگی و بهینه سازی محیط کشت آن با استفاده از روش Box-Behnken

صفحه 229-241

2628