مقاله پژوهشی
1. بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده باGR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 154-163

چکیده
   GR-RBP2 یکی از 8 عضو خانواده GR-RBP در گیاه آرابیدوپسیس است که پس از ترجمه درمیتوکندری جای می گیرد. مطالعه حاضر به منظور بررسی پروتئومیکی گیاهان تراریخت شده با GR-RBP2 در مقایسه با گیاه وحشی صورت گرفته است. در این مطالعه ژن GR-RBP2 از گیاه آرابیدوپسیس جداسازی و در پلاسمید pBIN19 کلون شد. سپس پلاسمید نوترکیب از طریق باکتریAgrobacterium tumefaciens  و به روش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
2. بررسی تنوع وراثتی ارقام زراعی و گونه های خودروی جنس Crocusبا استفاده از نشانگر ISSR در ایران
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 164-173

چکیده
  جنس Crocus شامل تقریبا هشتاد گونه است که عمدتاً توسط گونه زراعی آن Crocus sativus  شناخته می شود. تنوع ژنتیکی میان 16 نژادگان جنس فوق در ایران برای اولین بار توسط نشانگر ISSR  مورد مطالعه قرار گرفت. چهارده نشانگر، در مجموع 208 قطعه قابل تشخیص و تکرار پذیر تولید کردند که تمام قطعات چند شکل بودند.  قطعات ایجاد شده بر اساس وجود و عدم وجود امتیاز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
3. تهیه کریستال لوسیفراز جهش یافته گونه Lampyris turkestanicus و بررسی اولیه‌ پراشهای حاصل از آن
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 174-185

چکیده
  لوسیفرازها آنزیمهایی هستند که از سوبسترایی به نام لوسیفرین همراه با ATP  وMg2+ و اکسیژن مولکولی برای انتشار نورهایی با رنگهای متنوع استفاده می‌نمایند. بسته به فاکتورهای متفاوت - که یکی از مهم ترین آنها اسیدآمینه‌های تشکیل دهنده لوسیفراز است- نورهایی با طیف رنگی متفاوت از لوسیفرازها منتشر می‌شود. لوسیفراز حشره شب‌تاب گونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
4. بررسی اثر مشتقات پکتینی در القای مرگ برنامه ریزی شده یا آپوپتوز در دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 186-199

چکیده
  مواد پکتینی، پلی ساکارید های پیچیده غنی از زیر واحد های گالاکتوز می باشند. مطالعات نشان داده است که، این مواد قادر به القای آپوپتوز در سلولهای سرطانی هستند. تحقیق حاضر جهت بررسی اثر آپوپتوزی اسید پکتیک (AP) و پکتین مرکبات (CP) روی دودمان سلولی سرطان پروستات انسانی DU145  ، که وابسته به آندروژن می باشد، صورت گرفته است. با تغییر pH و دما نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
5. تأثیر دما و عوامل معدنی و آلی بر رشد و تکثیر Paramecium caudatum در محیط کشت مخمر
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 200-207

چکیده
  تک یاختگان مژه دار مانند Paramecium caudatum را می توان در محیط کشت مخمر پرورش داد. در این پژوهش تأثیر دما و غنی سازی محیط کشت مخمر بر رشد و تکثیر جمعیت P. caudatum بررسی شد. رشد جمعیت P. caudatum در محیط کشت مخمر تحت دماهای مختلف (40-20 درجه سانتی گراد) و تحت غنی سازی با یونهای Ca2+  وMg2+ و اسید آمینه ال-آرژینین مورد مقایسه قرار گرفت. طبق نتایج، جمعیت این جانوران ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
6. ارزیابی سیتوژنتیکی گل محمدی (. (Rosa damascena Millمناطق مختلف کشور
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 208-220

چکیده
  گل محمدی یکی از گونه‌های ارزشمند گیاهی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران سابقه کشت زیادی دارد. به منظور بررسی تنوع سیتوژنتیکی بین جمعیتهای مختلف گل محمدی موجود در مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، تعداد 14 جمعیت (اکسشن) انتخاب شد و از قلمه ریشه دار شده آنها مریستم انتهایی ریشه تهیه گردید. برای مطالعات کاریوتیپی این جمعیتها ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
7. تکثیر، همسانه سازی و بررسی امکان بیان ژن زیرواحد فرعی آنتی ژن عامل کلونیزاسیون I (CFaE) از باکتری اشریشیاکولی انتروتوکسیژنیک (ETEC)
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 221-228

چکیده
  باکتری اشریشیا کلی انتروتوکسی‍‍ژنیک (ETEC) شایع ترین عامل اسهال باکتریایی کودکان زیر پنج سال و همچنین رایج ترین عامل اسهال مسافر در بالغین در دنیا است، که سالانه تعداد زیادی از کودکان را به کام مرگ کشانده و تعداد کثیر دیگری را تحت تأثیر قرار می دهد. از این رو هدف WHO تولید واکسن علیه این عامل می باشد. فیمبریه CFA/I یکی از عوامل ویرولانس ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
8. جداسازی آنزیم لیپاز از باکتری Pseudomonas aeruginosa HR59 حاصل از عفونتهای سوختگی و بهینه سازی محیط کشت آن با استفاده از روش Box-Behnken
دوره 26، شماره 2 ، تابستان 1392، صفحه 229-241

چکیده
  با توجه به کاربرد فراوان آنزیمهای لیپولیتیک بخصوص لیپاز باکتریایی در صنایع غذایی، دارویی و بهداشتی از یک طرف و قیمت بالای آن از طرف دیگر، جهت رفع مشکل  تولید آنزیم لیپاز باکتریایی، تولید این آنزیم از یک منبع در دسترس و ارزان قیمت مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور سوش جدید Pseudomonas aeruginosa HR59  از عفونت سوختگی جداسازی و شرایط ...  بیشتر