نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گنبد کاووس

2 دانشاه گنبدکاووس

چکیده

برنج یکی از مهم‌ترین گیاهان زراعی جهان می‌باشد و غذای اصلی و منبع تأمین کربوهیدرات کثیری از مردم جهان بوده است. در این آزمایش، ارتباط بین خصوصیات مرفوفنولوژیک 90 ژنوتیپ برنج (اصلاح شده و بومی) با 11 نشانگر ریزماهواره (SSR ) پیوسته به تحمل تنش خشکی بررسی شد. این بررسی در قالب طرح لاتیس با سه تکرار در دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه کنبد کاووس بررسی شد. تجزیه رگرسیون چندگانه بین صفات اندازه‌گیری شده و آلل‌های نشانگرهای SSR ارتباط معنی‌داری را نشان داد. نتایج تجزیه خوشه-ای برای صفات زراعی در شرایط نرمال و تنش خشکی ژنوتیپ‌ها را به ترتیب به چهار و سه گروه تقسیم کرد. نتایج تجزیه رگرسیون نشان داد که در شرایط نرمال و خشکی به ترتیب تعداد خوشه‌چه ثانویه و باروری بیشترین درصد از تغییرات عملکرد را توجیه می‌کند. از نتایج این تحقیق می‌توان برای برنامه‌های به‌نژادی و انتخاب ارقام مناسب و متحمل به تنش خشکی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Relationship of microsatellite molecular markers with morphophonological traits in rice under flooding conditions and drought stress

نویسندگان [English]

  • somayeh miri 1
  • Ali akbar Ebadi 1
  • Sayed Javad Sajjadi 1

1 Gonbad Kavous University

چکیده [English]

Rice is one of the most important crops in the world. Also, It is the main source of food and carbohydrates in the world. In this research, the relationship between the characteristics of 90 rice genotypes (Traditional and improved) with 11 SSR markers evaluated. This research was conducted as a lattice design with three replications in 2015-2016 at Gonbad Kavous University under normal and drought conditions. Multiple regression analysis between measured traits and SSR markers showed a significant relationship between data. The results of cluster analysis for agricultural traits in normal and drought stress genotypes were divided into four and three groups. The results of multiple regression analysis showed that the number of secondary branches and fertility, the most percentage of variation of explanation of yield variation, under normal and drought conditions, respectively. The results of this research can be used for breeding programs and selection of suitable and tolerant cultivar.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rice
  • SSR Marker
  • drought stress
  • Association analysis
  • regression