آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 870
تعداد پذیرش 419

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 443
تعداد مشاهده مقاله 944962
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 836 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 996 روز
درصد پذیرش 48 %