آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 884
تعداد پذیرش 423

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 448
تعداد مشاهده مقاله 974612
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 831 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 995 روز
درصد پذیرش 48 %