آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 815
تعداد پذیرش 392

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 422
تعداد مشاهده مقاله 845623
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 878 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 995 روز
درصد پذیرش 48 %