آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 802
تعداد پذیرش 390

مقالات منتشر شده
تعداد مقالات 408
تعداد مشاهده مقاله 802313
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 882 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 997 روز
درصد پذیرش 49 %