مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی (CELL) - واژه نامه اختصاصی