مدیر مسئول


دکتر محمد نبیونی استاد، دانشگاه خوارزمی

سلولی تکوینی

 • nabunikh.ac.ir

سردبیر


دکتر محمد رضا زمانی استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 • zamaninigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی فرازمند دانشیار، دانشگاه تهران

 • afarazmandkhayam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید امین زاده استادیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • aminzadehnigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نادری منش استاد، دانشگاه تربیت مدرس

 • nadermanmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود شمس بخش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • shamsmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین صنعتی دانشیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • sanatinigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر استاد، دانشگاه مازندران

بیوتکنولوژی مولکولی

 • ahcolagarumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران میراولیایی دانشیار، دانشگاه اصفهان

 • m.miroliaeisci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سامان حسینخانی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • samanmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد مجد استاد، دانشگاه خوارزمی

 • majdgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ صفریان دانشیار، دانشگاه تهران

 • safariankhayam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شایسته سپهر استادیار، دانشگاه الزهرا

 • shayestehsepehrgmail.com

دبیر تخصصی


فرشاد درویشی دانشگاه مراغه

میکروبیولوژی

 • f.darvishimaragheh.ac.ir

مدیر اجرایی


امیر حسین بندلی انجمن زیست شناسی ایران

آی تی

 • amirbandaligmail.com
 • 02188310033