مدیر مسئول


دکتر حسن ابراهیم زاده استاد، دانشگاه تهران

 • ebizadehatkhayam.ac.ir

سردبیر


دکتر محمد رضا زمانی استاد، پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک

 • zamaniatnigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر علی فرازمند دانشیار، دانشگاه تهران

 • afarazmandatkhayam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید امین زاده استادیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • aminzadehatnigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر حسین نادری منش استاد، دانشگاه تربیت مدرس

 • nadermanatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود شمس بخش دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • shamsatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمد حسین صنعتی دانشیار، پژوهشگاه ژنتیک

 • sanatiatnigeb.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر اباصلت حسین زاده کلاگر استاد، دانشگاه مازندران

 • ahcolagaratumz.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر مهران میراولیایی دانشیار، دانشگاه اصفهان

 • m.miroliaeiatsci.ui.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر سامان حسینخانی دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس

 • samanatmodares.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر احمد مجد استاد، دانشگاه خوارزمی

 • majdatgmail.com

اعضای هیات تحریریه


دکتر شاهرخ صفریان دانشیار، دانشگاه تهران

 • safarianatkhayam.ac.ir

اعضای هیات تحریریه


دکتر شایسته سپهر استادیار، دانشگاه الزهرا

 • shayestehsepehratgmail.com

دبیر تخصصی


فرشاد درویشی دانشگاه مراغه

میکروبیولوژی

 • f.darvishiatmaragheh.ac.ir