مجله پژوهش‌های سلولی و مولکولی (CELL) - درباره نشریه