نشریه «پژوهشهای سلولی و مولکولی» نشریه ای علمی-پژوهشی است که به هر دو زبان فارسی و انگلیسی اقدام به چاپ مقاله می نماید. این نشریه هر سه ماه یکبار منتشر می شود و مقاله هایی را به چاپ می رساند که حاوی نتایج پژوهش های بنیادی و کاربردی در حوزه های مختلف علوم زیست شناسی سلولی و مولکولی باشد. مولفین محترم دقت نمایند که مقالات ارسالی به این نشریه نباید تمام یا بخشی از آن قبلاً در نشریه دیگر (داخلی یا خارجی) چاپ شده و یا هم زمان به نشریات دیگر ارسال شده باشد.