نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زیست شناسی سلولی و مولکولی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه مرغه، مرغه، ایران مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز،

2 هیئت علمی دانشگاه دولتی مراغه

3 مرکز تحقیقات ایمونولوژی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز، ایران

چکیده

پیشینه: لوسمی لنفوبلاستیک حاد T-cell (T-ALL) یک بدخیمی لنفوئیدی است که به علت دگرگونی اونکوژنیک اجدادT-cell ایجاد می شود. بسیاری از تغییرات ژنتیکی و اپی ژنتیکی به عنوان فاکتور های اصلی این دگرگونی بیان شده اند. اخیرا گزارش شده است که microRNA ها در لوسمی های مختلف از جمله T-ALL نقش دارند. بیان نابجای این microRNA ها در تکثیر، تهاجم و آپوپتوز از طریق هدف قرار دادن مسیر های سیگنالی گزارش شده است. miR-34a یک سرکوب کننده تومور در بسیاری از سرطان ها از جمله T-ALL است.
مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی، سلول های لوسمی لنفوبلاستیک حاد T-cell (T-ALL) ، Jurkat در محیط کشت کامل RPMI 1640 کشت شدند و miR-34a mimic با استفاده از معرف ترانسفکشن vitro DNA in jetPEI ، ترانسفکت شد. پس از گذشت 24 ساعت، استخراج RNA و سنتز cDNA انجام شد. میزان بیان miR-34a و ژن های BACH1، PTEN وSIRT1 با استفاده از روش Real-Time PCR بررسی شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از qPCR نشان داد که در سلول های Jurkat پس از ترانسفکشن با miR-34a بیان ژن های BACH1، وSIRT1 کاهش و بیان ژن PTEN افزایش می یابد.
بحث و نتیجه گیری: کاهش بیان miR-34a با متاستاز و تهاجم تومور در سرطان های مختلف نقش دارد. در مطالعه حاضر، نتایج ما نشان داد که بیان ژن های BACH1، وSIRT1 که جزو ژن های انکوژن هستند پس از ترانسفکت miR-34a کاهش می یابد و بیان ژن PTEN که تومور ساپرسور می باشد پس از ترانسفکت miR-34a افزایش می یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of microRNA-34a in BACH1، PTEN and SIRT1 expression in T-cell acute lymphoblastic leukemia cell line (Jurkat)

نویسندگان [English]

  • Shiva Najjary 1
  • Reza Mohammadzadeh 2
  • Behzad Baradaran 3

1 Department of Cell and Molecular Biology, Faculty of Science, University of Maragheh, Maragheh, Iran Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

2 University of Maragheh

3 2 Immunology Research Center, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran

چکیده [English]

Background: T-cell acute lymphoblastic leukemia is a lymphoid malignancy affected by oncogenic transformation of immature T-cell progenitors. Recently, it has been reported that microRNAs play a role in various leukemias including T-ALL. The aberrant expression of these microRNAs in proliferation, invasion, and apoptosis has been reported through targeting signaling pathways. miR-34a is a tumor suppressor in many cancers, including T-ALL.
Materials and methods: In this experimental study, Jurkat T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL) cells were maintained in RPMI 1640. miR-34a mimic was transfected using jetPEI in vitro DNA transfection reagent. RNA extraction and cDNA synthesis were performed after 24 h. Expression of miR-34a and BACH1, PTEN and SIRT1 genes were examined using qRT-PCR.
Results: qRT-PCR analyses showed that in Jurkat cells after transfection with miR-34a mimic the expression of BACH1 and SIRT1 genes were reduced and the expression of PTEN was increased.
Conclusion: Low expression level of miR-34a in associated with metastasis and tumor invasion in different cancers. In current study, our results showed that the expression levels of BACH1 and SIRT1 genes which are oncogenes reduced and the expression levels of PTEN which is tumor suppressor increased after the transfection with miR-34a.
Keyword: -cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL), miR-34a, Jurkat cell line

کلیدواژه‌ها [English]

  • T-cell acute lymphoblastic leukemia (T-ALL)
  • miR-34a
  • Jurkat cell line