نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه آموزش عالی نوردانش. میمه. ایران

2 پژوهشگاه ملی مهندسی زنتیک و زیست فناوری. تهران. ایران

3 موسسه آموزش عالی نور دانش. میمه .ایران

4 موسسه آموزش عالی نور دانش. میمه. ایران

چکیده

سیانید ترکیبی سمی و بسیار کشنده است که آثار مخربی بر محیط زیست زیست و سلامت انسان می‌گذارد. روش-های فیزیکی و شیمیایی جهت حذف آلودگی برای مساحت‌های بالا، پر هزینه هستند. این مهم منجر به درک کامل‌تر از توان میکرو‌ارگانیسم‌ها از جمله قارچ‌ها در پالایش مؤثر و اقتصادی خاک و آب آلوده شده‌است. در مطالعه حاضر به صورت تصادفی از پساب معدن طلا نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها در محیط‌کشت PDA کشت داده‌شد و و سپس برای سنجش توان قارچ‌ها در تجزیه سیانید، از روش اندازه‌گیری پیکریک‌اسید استفاده شد. در این پژوهش همچنین به بررسی میزان فعالیت ویژه آنزیم تجزیه‌کننده سیانید به نام نیتریلاز در غلظت‌های 0، 2، 5 و 10 میلی‌مولار سیانید، در محیط‌کشت قارچ پنی-سیلیوم پرداخته‌شد. بنزونیتریل در حضور آنزیم نیتریلاز تولید بنزوئیک‌اسید و آمونیاک می‌کند. جهت تعیین فعالیت آنزیم نیتریلاز از میزان میزان جذب تولید بنزوئیک‌اسید در 238 نانومتر ارزیابی ارزیابی‌شد. با کمک منحنی استاندارد بدست‌آمده از جذب بنزوئیک‌اسید، فعالیت آنزیم نیتریلاز بدست‌آمد. به‌منظور بررسی سطح معناداری داده‌ها از آزمون‌های آماری ANOVA و t-test استفاده شد. نتایج حاکی از افزایش میزان فعالیت ویژه این آنزیم همگام با افزایش غلظت سیانید به محیط‌کشت است، به‌نحوی که از غلظت 0 تا 10 میلی‌مولار سیانید، فعالیت ویژه آنزیم نیتریلاز 26 درصد افزایش یافته‌است. همچنین در محیط‌کشت قارچ حاوی غلظت‌های مختلف سیانید، غلظت سیانید باقی مانده 52 درصد کاهش یافته است. نتایج بیانگر آن است که قارچ پنی سیلیوم تا غلظت 10 میلی مولار توانائی تجزیه سیانید را به خوبی داشته و مقاومت بالائی از خود نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of Biodegradation of Cyanide by Secretory Nitrilase Enzyme in Penicillium

نویسندگان [English]

  • mahdiyeh shahabi nejad 1
  • Mohammad Reza zamani 2
  • Fatemeh Heydarian 3
  • Ali Reza Mansoorian 4

1 Higher Education Institute nour danesh. meymeh

2 National Institute of Genetics, Institute of Technology. Tehran. Iran

3 Higher Education Institute, meymeh. iran

4 Higher Education Instituteو, meymeh.iran

چکیده [English]

The cyanide is a toxic and very lethal compound that has devastating effects on the environment and human health. Physical and chemical methods are very costly to remove contamination in high large areas. This fact leads to understanding of the potential of microorganisms, including fungi, in the effective and economical purification of soil and contaminated water. In this study, a random sample was taken from a gold mining wastewater. Samples were cultured in a PDA medium. Then, to evaluate the ability of fungus to measure the fungal power in cyanide decomposition, Picric acid method was used. Take In this study, the specific activity of the cyanide degrading enzyme called nitrilase in concentrations of 0, 2, 5 and 10 mM cyanide was investigated in Penicillium fungus culture media. To determine the nitrilase activity of the spectrophotometer and to absorb benzoic acid at 238 nm. Benzonitrile produces benzoic acid and ammonia in the presence of nitrilase enzyme. With the help of the standard curve obtained from the absorption of benzoic acid, the activity of the nitrilase enzyme was obtained. To analyze the significance level of data, ANOVA and T. test tests were used. The results indicate an increase in the specific activity of this enzyme in conjunction with an increase in the concentration of cyanide in the culture medium. As a result of a concentration of 0 to 10 mM cyanide, the specific activity of the nitrilase enzyme increased by 26%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Biodegradation
  • Cyanide
  • Nitrilase enzyme
  • Penicillium mushroom